ארכיון יומי: 30 באוקטובר 2017


מסמך על קופת צדקה של קרקעות העניים- יוסף טובי

 

ג. התעודה מארכיון אלצראף בעניין הקדש קרקעות העניים

על פי מכלול הפרסים שהובאו לעיל נוכל עתה להבין לאשורו את עניין התעודה הנדונה מארכיון אלצראף. בשנת 1816 כיהן בתפקיד גזבר העניים ר׳ חיים בן דנאן, בן לאחת המשפחות הידועות במרוקו עוד מדור המגורשים מספרד, קרוב לוודאי אחד מצאצאי שמואל בן סעדיה בן דנאן, שהתקנות הראשונות הידועות לנו בעניין קרקעות העניים הגיעו אלינו בגינו. (54) לצד ר׳ חיים בן דנאן שימש צוות עוזרים. מכוח סמכותו שהוקנתה לו מבית הדין העניק בן דנאן רשות לשני שותפים, יעקב בן כ׳לפון הידוע בשם ן׳ סמאג׳ה ומשה בן סמחון הידוע בשם ן׳ קאביסה,(55)לבנות בית או חנות על חלקת קרקע שנודעה בשם צפאיין,המזקקים, ונראה שהדבר קשור לייצור השמן שנעשה בסמיכות מקום. סמוך ל״מעסרהבית הבד, וצ״ל מעצרה, ברבים מעאער. למעתק צ<ס בפי יהודי מרוקו ראה הית׳ 2002, עמי 158 הידועה לשמואל בן דידי״.(58) לא היה זה מעשה של מכירה אלא החכרת הקרקע בלבד, ותמורתה היו אמורים לשלם שתי אוקיות(59) בלבד (לשנה?) לצמיתות. חוכרי הקרקע התנו ״שלא יוכלו אחרים לבא בגבולם כלל״, כלומר שאין הקהילה רשאית באמצעות גזבר העניים לצרף אנשים ״ספים לקרקע המוחכרת. עסקה זו נרשמה במעשה בית דין במיון תקע״ו (1816)

הערת המחבר -54 –  עם משפחת אבן דגאן נמנה ר׳ סעדיה אבן רנאן, המשורר והמדקדק המפורסם שהיה בין המגורשים מספרד בשנת 1492 שגלו למרוקו. עליו ועל בני משפחה זו ראה טולידאנו תרע״א, עמי 26-24; בן נאיים תרצ״א, דף ק ע״ב; עובדיה תשל״ט, א, על פי המפתח, עמי 374-373, ערך ״אבן דנאן״; ב, עמי 91-1; בניהו תשנ״ג, עמי 29-25. בן נאיים תרצ״א, דף לט ע״ב, עובדיה, עמי 274, ובניהו, עמי 39, מזכירים אישים שונים בשם חיים ן׳ דנאן, אבל אין הם זהים לחיים אבן דנאן דנן. וראה דברי בניהו, שם, על הקושי בזיהוי אישים בני משפחה זו.

הערת המחבר 55 לא מצאתי זכרם במקורות שלפניי. על פייטן (ממוגאדור – העורך) החותם בראשי החרוזות בפיוטיו שלמה קאבישה וכן שלמה כאביסה ראה סויסה תשס״א, עמי 308-303. -.5

הערת המחבר 58 – אף הוא לא מצאתי זכרו במקורות שלפניי. תעשיית השמן פרחה בפאס, ובשנת 1903 היו בה ארבעים בתי בד, שהיו מרוכזים סביב שניים משערי העיר שדרכם הובאו הזיתים מן הכרמים הגדולים שמצפון לעיר ובייחוד מדרומה. ביחס לאותה שנה ולאחריה מצוין, כי הפועלים היו כמעט כולם הרריים מבני שבט בני חסן הסמוך לתיטואן. ראה לה טורנו 1949, עמי 329-328. אך אפשר שבבית הבד המצוי כאן לא רק הבעלים היה יהודי אלא אף הפועלים. על התעסקות יהודי צפרו בתעשיית שמן וזיתים עוד מן המאה ה־15 ראה עובדיה תשל״ו, עמי 125.

 הערת המחבר 59 – אוּקִיָה (רבים אַואַק) הוא מטבע כסף מעיקרו שנודע גם בשם דִרְהָם (רבים: דראהם). ראה לה טורנו 1949, עמי 283. ערך 10 אוקיות בתקופה הנדונה היה מתק'אל אחד. ראה בנטוב תשב״ו, עמי תמב; עובדיה תשל״ה, א, עמי 439.

חוכרי הקרקע התנו ״שלא יוכלו אחרים לבא בגבולם כלל״, כלומר שאין הקהילה רשאית באמצעות גזבר העניים לצרף אנשים נוספים לקרקע המוחכרת. עסקה זו נרשמה במעשה בית דין בסיון תקע״ו (1816) בחתימת הדיינים רפאל אהרן מונסונייגו ופתחיה סירירו, שני חכמים בני משפחות מפורסמות בפאס.(60 )

הערת המחבר 60 – ר׳ רפאל אהרן מונסונייגו חי בשנים 1840-1760. ראה עליו בן נאיים תרצ״א, דף קה ע״ב׳, עובדיה תשל״ט, א, עמי 310 311; תדגי תשנ״ד, על פי המפתח, עמי 203, בערבו. לא מצאתי זכרו של פתחיה סירירו בספרים הנדפסים הידועים לי. על אישים אחרים ממשפחות מונסונייגו וסירירו ראה עובדיה תשל״ט, א, עמי 335-329; בניהו תשנ״ג, עמי 45-40 ועל פי המפתח, עמי 194.

לאחר זמן, ב־1820, מכרו השותפים הנ״ל את הבית שבנו לאדם בשם שאול בן דוד ויוסף(61) תמורת חמישים מת׳קאלים" במכירה גמורה וחלוטה, תוך התעלמות מן העובדה שהקרקע הייתה אך מוחכרת להם על ידי גזבר העניים. הבעלים החדש חדל אפוא לשלם את דמי החכירה השנתיים. בינתיים נפטר הבעלים החדש וגזברי העניים (שמותיהם לא. צוינו) – שנוכחו לדעת כי קופח חלק העניים על ידי כך – פנו אל בית הדין בתביעה לחייב את יורשי הבעלים החדש ואת השותפים הראשונים לשלם את דמי החכירה בעבור כל השנים שחלפו ולא שולם בעבורן, וכן להתחייב לשלם את דמי החכירה כסדרם מכאן ולהבא. בבית הדין הושגה פשרה, שלפיה ישלמו יורשי הבעלים החדש את דמי החכירה ואף יוסיפו עוד סכום תמורת חלק העניים בבית, כלומר דמי החכירה השנתיים לעתיד, והבית יהא רכושם המוחלט. פשרה זו קיבלה את אישור ר׳ חיים הצרפתי וכן את הסכמת נגיד הקהילה באותם הימים, שהיה אמור לפקח על ניהול נכון של נכסי העניים על ידי גזברי העניים.

הערת המחבר 61 – ויוסף = בן יוסף. הוו אינה וו החיבור העברית או הערבית אלא ״בן״ הברברית, בדומה לשם אוחנה שפירושו ״בן חנה״. שם המשפחה הוא אפוא ״בן דוד ויוסף״. משפחה הקיימת עד היום. תודתי לידידיי פרופי יוסף שיטרית והרב ד"ר משה עמאר, שהאירו עיניי בעניין זה.

כל הפרשה מובאת במסמך הנדון מחודש כסלו תר״ד (סוף 1853), בהקשר לחלוקת הרכוש הנ״ל בין יורשי שאול בן דוד ויוסף – בתו הצעירה, שהייתה אמורה להינשא לאדם בשם אברהם בן דוד הכהן, ואחיה יעקב ושלמה – ובהקשר למכירת הנכס לאדם אחר בשם שלמה בן יהודה המכונה בורוס. בינתיים עלה ערך הבית והוא נמכר עתה במחיר של 112 מת׳קאלים, בעוד שבמכירה הראשונה משלושת השותפים לשאול בן דוד ויוסף נמכר במחיר של 50 מת׳קאלים בלבד(קשה לשער שהשינוי היה רק בשל פיחות של המטבע). המסמך הסופי נחתם על ידי הדיין ידידיה מונסונייגו, בנו של ר׳ רפאל אהרן הנ״ל, ואתו ר׳ יצחק בן שמול, והובאו בו הנוסחים של כל מעשי בית הדין הנ״ל. למעשה האקט המשפטי האחרון אינו קשור כלל לעניין גזבר העניים, אבל לצורך התיעוד המלא של אקט זה הביא הדיין ידידיה מונסונייגו את השתלשלות הבעלות על אותה חלקת קרקע, ומחמת כך הגיעה לידינו עדות חשובה על פעילותו של מוסד גזבר העניים בקהילת פאם במחצית הראשונה של המאה ה-19.

על כל פנים, המסמך שלפנינו מעיד על בעיות שנתעוררו בניהול התקין וההוגן של הקדשי הקרקעות בעבור העניים, ומלמד כי נפתחה דרך למכירת הקרקעות תוך הפרה גמורה של תקנות הראשונים. דבר זה עולה גם משתי תעודות מצפרו משנת תרב״ד(1864) תרסי׳א (1901). בתעודות אלה ניתנת למעשה אפשרות לכל אדם לקנות את קרקע העניים, אלא שעליו להתחייב לשלם את הפדיון המגיע להם.

AYOUN-AZAN-AZAR

AYOUN

Nom patronymique d'origine hébraïco-berbère, francisation de Hayoun, augmentatif de Hay qui signifie il est vivant, un des très nombreux patronymes votifs liés à la vie, équivalent de l'arabe Ayache et du latin Vidal, Vital. Autres formes, précédé de l'indice de filiation: Benayoun, Hayoun. Au XXème siècle, nom particulièrement répandu, porté sous cette forme en Algérie (Oran, Alger, Nedromah, Constantine, Souk-Akhras, Batana, Biskra, Sétif) et en Tunisie et au Maroc sous la forme de Hayoun. Au Maroc, il est porté le plus usuellement précédé de l'indice de filiation berbère O'hayoun, O'hayon et nous l'étudierons à part.

ROBERT (1926-1996): Ecrivain, critique et cinéaste français, né à Port Lyautey, Maroc, mort à Paris. Fervent cinéphile, épris de surréalisme, il avait fondé en 1950 la revue "L'Age du cinéma" avec Ado Kyrou qui ne publia que cinq numéros. Il se joignit ensuite en 1952 à la revue "Positif la revue rivale des "Cahiers du Cinéma", à laquelle il collabora jusqu'à sa mort. De 1972 à 1983, il fut le critique cinématographique de l'hebdomadaire parisien "Le Point". Particulièrement attiré par les comiques américains, il a publié un grand nombre d'ouvrages, dont "L'Antho­logie du non-sens" (Paris, 1959), "Le Dessin animé après Walt Disney" (Paris, 1961,; "L'Erotique du surréalisme" (Paris, 1965), "Bonjour M. Jerry Lewis" (Paris, 1972), "Les frères Marx" (Paris, 1980), "Alain Resnais, arpenteur de l'imaginaire" (Paris, 1980), "Le Regard de Buster Keaton (Paris, 1982), "Woody Allen: au-dela du langage, ( Paris, 1985). Il essaya seux reprises, sans grand succes , dans la realisation, tournant, "Paris n'exiate pas" ( 1969) et :Serieux comme le plaisir" (1975)

MAURICE:

Avocat. Un des héros de la Resistance à Alger au cours des sombres anees 1940-1942. Le groupe qu'il commandait avait été chargé, la veille du debarquement américain du 8 novembre 1942, de prendre le Palais d'Eté, résidence ru Gouverneur Général de l'Algérie et centre névralgique du commandement des autorités fidèles au gouvernement de Vichy. Sur les cent hommes mobilisés, il ne s'en présenta que trente, en majorité juifs, dont son assistant l'avocat Raymond Abécassis, Gilbert Timsit, Sauveur Elbaz, Lucien Saïag, André Gabay, René Blum, Simon Morciano, Sylvain Ayache, Paul Nedjar, Alphonse Cherqui, Joseph Struck, Armand Bénichou, Fernand Khemis, Maxime Hagay, Robert Rekassa, Sauveur Guérabli, Jo Karsenty, Albert Sciari et Elie Hazan. Malgré ces défections de dernière minute, grâce à l'effet de surprise, la mission fut couronnée d'un total succès, paralysant pendant les premières vingt- quatre heures critiques pour le succès de l'opération "Torch", toute résistance organisée au débarquement américain qui devait marquer le véritable tournant de la guerre.

RICHARD: Historien français, né à Oran, descendant d'une famille originaire de Tétouan. Docteur en histoire, licencié d'hébreu, il est maître de conférences en civilisation d'Israël (monde sépharade) à l'Institut National de Langues et Civili­sations Orientales et enseigne l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord à l'Université Paris VII. Auteur de nombreuses études parues dans les revues spécialisées, dont "Les juifs de France, de l'émancipation à l'intégration (1789-1888), "Les Juifs d'Algérie" (1830- 1905), analyse des archives consistoriales sous la direction de Gérard Nahon, et de trois livres: "Les juifs d'Algérie: deux mille ans d'histoire" (Paris, 1982), en collabo­ration avec le journaliste Bernard Cohen, "Sépharades d'hier et d'aujourd'hui – 70 portraits", en collaboration avec Vidal Séphiha (Paris, 1992), "Typologie d'une carrière rabbinique: l'exemple de Makhir Charleroi". Ce livre monumental, en deux tomes, basé sur sa thèse de doctorat, paru à Paris en 1993, a reçu le Prix Zadok Cohen. Il retrace la carrière d'un rabbin français qui joua un grand rôle dans l'évolution de la communauté d'Oran à la fin du siècle dernier.

AZAN

Nom patronymique d'origine hébraïque, francisation de Hazan, le chantre, l'officiant (voir Hazan). Au XXème siècle, nom très peu répandu, porté en Algérie (Alger, Saint-Denis du Sig, Constantine).

AZAR

Nom patronymique d'origine hébraïco-arabe, sans doute diminutif judéo-arabe du prénom biblique Elazar qui a pour signification Dieu a aidé, porté par le fils du Grand Prêtre Aharon et qui lui succéda à sa mort. Ce prénom était encore donné jusqu'à nos jours dans les communautés juives marocaines, mais dans le judéo-arabe il était devenu synonyme, avec une pointe de dérision, d'anonyme, d'une personne indéterminée: un tel. Autre forme: Azaria Au XXème siècle, nom très peu répandu, porté en Tunisie (Tunis, Sousse, Sfax) et au Maroc (Sous, Agadir, Safi, Mogador, Rabat).

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 216 מנויים נוספים
אוקטובר 2017
א ב ג ד ה ו ש
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

רשימת הנושאים באתר