ארכיון יומי: 2 בדצמבר 2020


יחס דבדו –אליהו רפאל מרציאנו-משפחות – ענקונינא-שווע-צגיוור-משפחת בן גיגי

משפחת ענקונינא

תולדות המשפחה

משפחות מיוחסות ואצילות שנפוצו בקהילות המערב נודעו לראשונה בקהילת דברו: הכהן-סקלי, בן נאיים, משאש (ראה דברי ר׳ יוסף משאש בקונטרס תפארת בנים בראש ספרו שו״ת מים חיים), ובן משפחת ענקונינא. משפחת ענקונינא כה קטנה באוכלוסין, עד שהרב יוסף בן נאיים הבקי בקורות ישראל במערב, רשם אותה בטעות בין המשפחות שעברו מן העולם בארצות המערב (ראה ספר מאן מלכי רבנן, עמי צ״ט). האם משפחת ענקונינא שבדברו יש לה קשר עם משפחת ענקונירא מאיטליה ותורכיה (האות נ׳ התחלפה שם באות ר׳?)?

בני משפחה באו בברית נישואין עם בני משפחת הכהנים, ומשום כן נודעה קירבה גדולה בין שתי המשפחות וכדברי הרב שלמה כהן זאגורי ז״ל ״משפחות כהן וענקונינא בשבת אחים גם יחד מן האם נצמדים ומן האבות נפרדים״ (ויקץ שלמה עמי 23), והרב מציין עוד שמשפחת ענקונינא היא ״משפחה רמה חכמה וחסידות בקרבם אבות ובנים״ (שם, עמי קסח). הרב הראשון, הידוע לנו, הרב יעקב ענקונינא, חי במאה השישית, תורה וגדולה במקום אחד כי לבד היותו גדול בתורה, היה אדם אמיד, מוכר שעוה לבית המלוכה בפאס, ושימש כסוחר המלך בדבדו, ראיתי חתימת יד קדשו בשטר מדבדו משנת תקל״ד (1774 למנ׳). גדולי רבני המשפחה וחכמיה הם: הרב אברהם ענקונינא, (היה בעל בית של התלמיד הרב אהרן שוקרון ז״ל מאוג׳דא הלומד תורה בדברו); הרב יוסף ענקונינא, מרביץ תורה בערים טיטוואן ומלילייא, שקדן בלימוד תורה, סיני ועוקר הרים, ועוד. במשפחה היו שלשה ענפים הראשון נקרא ״בן קונינא״ (או בן תונינא), הענף השני נק׳ דאר צגיוור, השלישי הוא דאר שווע.

 

 

משפחת בן קונינא

המשפחה מתייחסת לחכם הגדול הרב יעקב ענקונינא ז״ל החי במאה השמונה עשרה.

ר׳ יעקב, יצחק, שלמה, סתירא, מרימא, עווישא (שמעתי לאמור שמר אביהם הוא ר׳ אברהם).

החכם השלם והכולל, כליל המדעים, מזר״ק טהור, מדותיו מדות יוצרו, יראת ה׳ היא אוצרו, ראשון לכל דבר שבקדושה, הקים ישיבה עשירה בביתו (ספריה במערב נקראת ישיבה) עושה צדקות, גומל חסדים טובים עם החיים ועם הנפטרים, שב גם ישיש, החסיד הרב יעקב הוליד: ר׳ יוסף, אהרן, אברהם, מאחא, מסיעדא, עווישא, מרים, שרה.

טובייאנא דחכימייא, חכם עדיף מנביא, אשבול המדעים, האלוף התורני, יושב בישיבה, מרביץ תורה בישראל, בעיר טיטוואן ובעיר מלילייא, העמיד תלמידים הרבה, אמרתו צרופה כלילת יופי, תורתו שלמה בלי דופי (ראה תובן דברי קדשו המודפסים בספר שו״ת ויאסוף שלמה, סי׳ א׳, מאת הגאון הרב שלמה כהן צבאן ז״ל), הגאון הרב יוסף הוליד: ר׳ דוד, בן-ציון.

הגבר המרומם, אור יומם, בר אבהן ובר אוריין, ידיו רב לו בספר תורת ה׳, טוב לה׳ וטוב לבריות, הצדיק הרב דוד הנז׳ הוליד: לוויהא, מרימא.

אין בידנו פרטים על בניו של הצדיק ר׳ בן-ציון הנד.

המרוחם, טוב וישר, בענייניו מאושר, ירא אלהים וסר מרע, גומל חסדים, הצדיק ר׳ אהרן (אח הרב יוסף ז״ל) הוליד: יצחק, ציון, משה.

גברא רבא יקירא, אבן יקרה, מכבד תורה ולומדיה, גומל חסדים ובעל הכנסת אורחים, גדל בשם טוב ונפטר בשם טוב הזקן הכשר ר׳ אברהם הוליד: דוד, משה, ישראל, סולטאנא.

 

משפחת צגיוור

בן איש חי, גזע ישישים, מוכתר בנימוסין, גומל חסדים טובים, הצדיק ר׳ יצחק הניח ברבה: יצחק (הנק׳ צגיוור).

איש צדיק היה, זקן ונשוא פנים, בעל צדקות, זריז למעשים טובים, הצדיק ר׳ יצחק (הנק׳ צגיוור) הוליד: ר׳ אברהם, ר׳ משה, ר׳ יעקב, עישא.

החכם השלם, בישראל להלל, ענוותן בהלל, איש חסד ורחמים, מדותיו מדות יוצרו, יראת ה׳ היא אוצרו, בעל אכסניא (לתלמידים מחוץ לדבדו השוהים בקהילה ללמוד תורת ה׳) הרביץ תורה בישראל, דורש טוב לעמו, גדל בשם טוב ונפטר בשם טוב, ידיו רב לו בתורת ה/ החסיד הרב אברהם הנד הוליד: אהרן, ר׳ דוד, רחמים, זמילא, סתירא, סעידא, מרימא.

חכם מרומם, אור יומם, סיני ועוקר הרים, חריף ובקי בש״ס, קנה שם טוב קנה לעצמו, זריז למעשים טובים, גומל חסדים עם החיים ועם הנפטרים, הרב הצדיק ר׳ דוד הניח ברכה: אברהם, שלמה.

גברא רבא, נבון ויקר, נושא ונותן באמונה, ירא אלהים וסר מרע, רודף צדקה וחסד, הצדיק ר׳ רחמים הנד הוליד: אברהם, מאחא, אסתר.

המרוחם והיקר, העניו, ירא ה׳ ושלם במדות, הולך תמים ופועל צדק, הזקן הכשר ר׳ אהרן הוליד: אברהם, יצחק, אליהו, מרים, עווישא, אסתר.

החכם השלם, עניו וישר, בכל ענייניו מאושר, נעים הליכות, מדותיו תרומיות, צדיק תמים, פיו מפיק מרגליות, מוקיר רבנן ותלמידיהון, הרב משה הנד הוליד: יוסף, יהודה, יצחק, שלמה, ר׳ ציון, שמעון, אליהו, סעידא, סתירא.

הנכבד ויקר, צנצנת המן, נגיד נאמן, ראש הקהילה בעיר מיסור, רב טוב לבית ישראל, מוקיר רבנן, רודף צדקה וחסד, הצדיק ר׳ יוסף (בן הרב משה) הוליד: דוד.

 

איש צדיק, יקר רוח, נעים הליכות, גומל חסדים עם החיים ועם הנפטרים, הזקן הכשר הצדיק ר׳ יעקב (בן ר׳ יצחק) הוליד: שלמה, יוסף, דוד, מרדכי, מאחא, זמילא, נונא.

המרוחם, יקר מפנינים, גומל חסדים טובים, איש אמונה, מתפרנס מיגיע כפיו, רץ למצוה ולמעשים טובים, הזקן הבשר ר׳ שלמה הוליד: יצחק, רפאל, סתירא, סלטאני.

בן איש חיל, מתהלך בתומו, ישר ועניו, משכים ומעריב, בעל צדקה הצדיק ר׳ דוד הוליד: אברהם.

המנוח ר׳ יוסף והמנוח ר׳ מרדכי לא הניחו זרע ב״מ.

 

משפחת שווע

איש תם וישר, שייף עייל שייף נפיק, ירא אלהים וסר מרע, נוח לה׳ ונוח לבריות, מ״ז הזקן הכשר הצדיק ר׳ שלמה הוליד: דוד, מ״ז סתירא, מרימא, לוויהא.

המנוח, מאנשי תמימי דרך, חי מיגיע בפיו, משבים ומעריב לבי בנישתא, הצדיק ר׳ דוד הוליד: אברהם, שמעון, עווישא, ג׳וויהרא, מאחא, חנינא.

איש צדיק תמים, שמן תורק שמו, נוח לה׳ ונוח לבריות, מתפרנס מיגיע בפיו, בעל חסד עם החיים ועם הנפטרים, בעל צדקה הצדיק ר׳ יעקב (די שווע) הוליד ברבה: שלמה, שווע, אברהם, סתירא.

הצדיק, גדל בשם טוב ונפטר בשם טוב, מיראי ה׳, עושה חסדים טובים, הזקן הכשר ר׳ שלמה (די שווע) הוליד: שמעון, רחמים, יוסף, מרימא, זהירא, מאחא.

המנוח שווע הי״ד ואחיו אברהם הי״ד לא הניחו זרע ב״מ.

 

 

משפחת בן גיגי

 

תולדות המשפחה

משפחה מיוחסת שהעמידה מקרבה, זה מאות שנים, רבנים וצדיקים בעל מדות נעלות שכיהנו פאר בדבדו והאיזור הרב הראשון הידוע בדברו הוא הרב סאלם בן חיים בן גיגי שחי בדברו בשנת תל״ד (1674 למניינם), (ראה קונטרס יחם דובדו לרב שלמה הכהן צבאן שטר מס׳ 5) וכן הרבנים: ר׳ דוד בן גיגי, ר׳ יצחק בן יהודה בן גיגי, ר׳ אברהם בן ר׳ דוד בן גיגי. בדורות האחרונים, נודעו לשם ולתהילה הגאון הגדול, סיני ועוקר הרים הרב אליהו בן גיגי ז״ל מחבר ספר יקר המציאות קול צעקת הרועים על דיני חיטים לפסח שנטחנו במכונת צילאנדר, וכן הרב החסיד רבינו משה בן גיגי ז״ל רבה של קהילת לעיון.

בעיר תאזא שימשו זה קרוב לשלוש מאות שנה רבים גדולים למשפחת גיגי. האם משפחת קיקי בקהילות מקנאס, ראבאט מתייחסת למשפחת גיגי זאת בהנחה שהאות ג׳ התחלפה באות ק׳? יש רגלים לדבר, כי הרי מצאנו משפחת גאגין בתורכיה השתרבב שמה לקאגין (ר׳ אברהם קאגין מוזכר בשו״ת דברי ריבות, סי׳ נט ויש ר׳ אברהם גאגי בשו״ת מהר״י בן לב, כלל ד׳ סי׳ ל׳, ונראה שגם כאן ענף ממשפחת גיגי, נקרא בשם קיקי, כמו שמשפחת שקרון במרוקו היתה לסגרון בג׳רבה!).

כאן לציין שתופעה זו מצויה במשפחות נוספות בארצות המערב לדוגמה: חאגיז, הפך לחגיז, וכן לחאג׳יג׳, לחאזיז, (חג׳אג׳), או משפחת ג׳יג שהפך לגז (אלגזי, אלגוז, גוזי), או משפחת לעג׳ימי שהפכה לעזימי והיום לזימי! האותיות ג ו־ז מתחלפות ביניהן. ויש הרואים משפחת סגרון מקהילות ג׳רבה ולוב, ענף של משפחת שקרון (שוקרון) ממרוקו (האות ג התחלפה באות ק והאות ש התחלפה באות ס׳ בידוע).

הרב יוסף משאש כתב טעם לשם גיגי: גימטריה 26 של שם הויה.

ענפי המשפחה הגדולים היו: דאר לעצידי, דאר תויתא, דאר סבייע, דאר ממימן (או דאר אסמין), דאר הריסא.

 

יחס דבדו –אליהו רפאל מרציאנו-משפחות – ענקונינא- שווע- משפחת בן גיגי

חיי היהודים במרוקו-תערוכה מוזיאון ישראל-מחזור השנה – חג ומועד-חגים ומועדים במארוקו-חנוכה

מנורות״חנוכה

המאה הי׳׳ח

התמונה מימין

מתחת לבזיכים יש שורה נוספת של חלונות מאוריים ; עיטורים נוספים : כפתורים בולטים ודגמי־חבל, האופייניים לסגנון הרניסאנס הספרדי

פליז; מעשה יציקה, קידוח וחיקוק הגובה : 48.5 ס״מ ; הרוחב: 23.5 ס״מ מוזיאון ישראל, אוסף טיכו (117)

התמונה משמאל

מראכש; המאה הב׳ כתובת: ”בסמן טוב"

לוח פליז; מעשה ריקוע וקידוח הגובה : 28 ס״מ ; הרוחב : 22 ס״מ

מוזיאון ישראל (118)

 

חנוכּה

החנוכייה — ״חנוכּה״

בין תשמישי־הקדושה המקשטים את הבית היהודי החנוכייה היא החפץ העיקרי. החנוכיות המסורתיות של צפון מארוקו ומרכזה עשויות פליז. אפשר לחלקן לשני סוגים: חנוכיות בעלות מבנה אדריכלי וחנוכיות המעוטרות בערבסקות (סיציליאניות).

מאחר שחג־החנוכה נחוג לזכר חנוכת המזבח וחידוש עבודת המקדש, קבעו היהודים בחנוכיות מרכיבים בעלי אופי אדריכלי — סמל לבית־המקדש. בפולין שאב האמן את השראתו מן הפנים של בית־הכנסת, ואילו באיטליה השפיעו על יצירתו המבצר, על צריחיו וחומותיו, או חזיתות הכנסיות (נרקיס, עמי 26).

במארוקו סגנון האדריכלות הוא ספרדי־מאורי. נרקיס (שם, מס׳ 22) מתאר מנורה שהגיעה ממארוקו, אך מוצאה — לדעתו — מספרד. האמת היא, שקשה ביותר להבחין בין האדריכלות הספרדית ובין האדריכלות המארוקאנית בתקופה שבה היו שתי הארצות חלק מממלכה אחת, שאמניה ואומניה חצו את מיצר ג׳בל אל־ טאריק (גיבראלטאר) ללא קושי

 

חיי היהודים במרוקו-תערוכה מוזיאון ישראל-מחזור השנה – חג ומועד-חגים ומועדים במארוקו-חנוכה

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 228 מנויים נוספים
דצמבר 2020
א ב ג ד ה ו ש
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

רשימת הנושאים באתר