ארכיון יומי: 1 בינואר 2015


שלוחי ארץ ישראל – כרך א' – אברהם יערי

שלוחי ארץ ישראל – כרך א' – אברהם יערישלוחי ארץ ישראל

דוגמה ציורית ביותר ליחס יהודי תוניס אל שלוחי א״י אגו מוצאים בתיאורו של הרב חיד״א שהיה שם בשליחות חברון בשנות תקל״ג—תקל״ד (1773—1774). הוא מספר! ״והיה לי כבוד ביותר עד שכמה נשים היו באות לבית הגביר [שבו התאכסן] שהיו מעוברות ורצו לראות אותי והיו נצבות בחלונות ומרחוק רואות אותי ואני איני מרגיש, והייתי מטייל בשבת בחצר שם עם הגביר והרגשתי שהנשים היו מאחרי ולוקחות שולי בגדי מאחור בנחת וקלות לנשק אותם״.

 כיצד מקבלים פני שליח א״י בגיבל יפרן בהרי האטלס אשר על גבול מדבר טריפולי, מעיד אחד מיהודי טריפולי שחקר את תולדותיהם, ר׳ מרדכי בן יהודה הכהן! ״בבוא שליח־כולל מארץ ישראל ישלמו בעדו שכירות הדרך לבעל הגמל אשר הביא אתו, יתנו חדר אחד מיוחד לכבודו, ונתברכו בו. חולקים לו כבוד, כמלאך אלקים נחשב בעיניהם, לא יטו ימין ושמאל מאחרי פקודותיו. הענק יעניקו לו מכספם את הקצבה המוטלת עליהם לכל שליח־כולל, יחלקו את הקצבה הנז' על ההמון, כפי חשבון מס הגלגלת הכסף אשר משלמים מדי שנה בשנה לאוצר הממשלה, כל אחד כפי ערך רכושו. למשל, אם קצבת כסף הגלגלת על היהודים חמש מאות פרנק וקצבת השליח־כולל שני מאות פרנק, אזי מי שיפרע מם הגלגלת חמשה פרנק, יפרע להשליח־כולל שני פרנק. איש לא יעיז לחסר מסך התקציב המוטל עליו, ואם עבר רוח קנאה על איש לערער לקפוץ את ידו מלתת כל המוטל עליו, אזי השליח־כולל יוציא עליו כלי זעמו, שבט החרם יחול על ראשו, אין רשיון לשום יהודי לדבר עמו מטוב ועד רע, עד אשר יתרפס לרגלי השליח־כולל להתיר לו את שבט החרם ולא יחסר קשיטה מן הכסף המוטל עליו, וכל העם ישמעו ויראו ולא יזידון עוד לקפוץ את ידם מלתת את נדבתם בנפש חפצה. כל שליח־כולל מתקן לו שם קופה ארון אחד, ויקוב חור בדלתו, ויפקידהו על יד איש נאמן אשר ישתדל לקבץ בו נדרים ונדבות יום מעל כפור [ערב יום הכפורים] ופורים, וגם שאר ימות השנה יטרח לקבץ ונתן הכסף בארון. לתקופת הימים בבוא שמה שליח־כולל, ימצא כי רב הכסף בארון, ויצורו וימנו את הכסף ביד השליח־כולל בעל הפקתן, ואז יריק ברכתו על ראש הפקיד חלף עבודתו. בעת נסיעת השליח־כולל יעניקו לו צדה לדרך, ילוו אותו ערך מהלך שעה אחת לברכת הפרידה, וגם הוא יריק ברכתו על א־שיך (הנשיא) ראש היהודים ברכה כפולה ומכופלת בעד השתדלותו בקבוץ הנדבה״.״

חוקר תולדות יהודי צפון־אפריקה נחום סלושץ פגש במסעותיו בלוב שליח חברון בעיירה הקטנה כומס, והוא מתאר בפרטי פרטים את התנהגותו של השליח ואת יחס היהודים אליו. תיאור זה מעיירה קטנה בלוב בראשית המאה העשרים אפשר לתתו ענין לכל ישוב יהודי ברחבי צפון אפריקה מהים ועד מדבר סחרא, ולכל הזמנים, כי תנאי חייהם ואמונתם התמימה של יהודי הארצות ההן לא נשתנו במדד. מרובה. וראויה היא עדות זו לפי מראה־עינים שתובא כאן בפרוטרוט.

שליח חברון שפגש סלושץ בלוב היה ״איש בעל הדרת פנים ויפה תואר ״ולא היה האיש למדן גדול ולא דרשן מצוין, כי גם כבד אוזן היה — ואף על פי כן נסך גם עלי אחד מששים או יותר מן הקדושה החופפת על כל שליח הבא מארץ ישראל לקהילה נדחה בארץ הקדם ומביא עמו… בשורת שלום ונוחם לאחינו העלובים הנתונים בתוך גלות ישמעאל… כאשר הוספתי לפגוש את החכמים הנודדים הוברר לי יותר ויותר מה רב התפקיד הלאומי המרומם שהוטל משך מאות בשנים על חכמי ציון במרחקים, להיותם כמעט הם לבדם חוט השני המקשר את לבות נדחי הגולה עם דופק האומה…הם נראו לי כצירים שלוחים מאת מלכות ירושלים של מעלה״.

.Une histoire de familles-Joseph Toledano-Allouche

une-histoire-fe-famillesJoseph Toledano

Ecrivain journaliste, conferencier, ne a Meknes, Maroc, en 1938, Monte 1963 a Jerusalem, comme premier delegue du mouvement Oded, il a ete journaliste a Kol Israel.

Allouche

Nom patronymique d'origine arabo-berbere, le jeune mouton , et au figure le mignon, le delicat, l'inoffensif. Au XXeme siecle, nom particulierement repandu, porte en Tunisie – Gabes, sfax, Tunis, Kairouan ; en algerie – Constantine, In Beida, Batna, Setif, Biskra, Khenchela, Philippeville, Souk Akhras, Alger, Oran, blida et tres peu au Maroc.

Rabbi moche Allouche

Fils de rabbi Shelomo. Rabbin celebre a Constantine au XVIeme siecle

Rabbi abraham Allouche

Fils de rabbi Pinhas. President du Tribunal rabbinique de Gabes, seconde moitie du XIXeme siecle, mort en 1903. Auteur d'un traite de Hlakha " Dibrei Habrit ", publie par son disciple, rabbi Moche Mimoun, apres sa mort a Djerba en 1913.

Rabbi Elliahou Bahe

Celebre rabbin a Constantine, seconde moitier du XIXeme siecle, dit Bazeze. Il monta a Jerusalem vers 1896 ou il publia un traite denotant une grande connaissance des courants de la pensee juive a la fib du dernier siecle.

Rabbi Fradji Allouche

Fils de rabbi Eliahou. Il succeda a son maitre rabbi Abraham Allouche a la tete dy tribunal rabbinique de Gabes. Il fut ensuite appele par la communaute de Trables en Libye pour lui sevir de guide spirituel.

Il laissa a sa mort en 1921, une oeuvre considerable don’t un ouvrage juridique, " Ahavat Hamichpat " en trois volumes, publies a Djerba : un commentaire sur le livre ses Psaumes : " Poel Tsedek " eu un ouvrage de Responsa, " Ohev Michpat "

Rabbi Hamani Allouche

1897 – 1955 : Rabbin et enseignant ne a Gabes a la fin du siecle dernier. Il monta a Safed ou il publia " Ani Homa " en trois tomes et " Shevti Vekoumi ". Mort a Safed en 1955.

Felix allouche

Militant sioniste et un des journalistes juifs de Tunisie les plus marquants au cours de la premiere moitie du siecle. Ne a Sfax en 1901, il fut un des plus actifs militants du suionisme en Tunisie. Premier Commissaire du mouvement Betar, affilie au mouvement revisionite de Jabotinsky, il fut le directeur et le redacteur de l'hebdomadaire d'action sionite, " Le reveil Juif " qui parut a Sfax, puis a Tunis de 1924 a 1934, hebdomadaire de defense et d'information juive, de tendance revisioniste.

Au milieu des annees trente, il transfera ses activites a Tunis. Dlegue de la Federation Sioniste au Congres Sioniste de Prague en 1933, au cours duquel Jabotinski decida de quitter l'Organisation Sioniste Mondiale. De 1944 a 1946, il dirigea a Tunis avec M.J. Sada et Moise " La voix Juive ", diffuse dans toute l'Afrique du Nord, et collabora aux quotidiend " La Presse "' " Tunis Soir "'.

Il dirigea l’emission hebraique de Radio Tunis. Apres une tentative d'assassinat par les militants nationalistes du Destour en 1952, il monta en Israel. Apres sa Aliya il poursuivit son œuvre de journaliste comme correspondant de " Paris Matche " et collaborateur des quotidiens de langue francaise " La Gazette d'Israel " puis du " Journal d'Israel ". Mort a Tel Aviv en 1978.                                                                                                                                   

Guy Sauveur Benjamin allouche

Fils de Haim. Conseiller pedagogique. An cien senateur. Ne a Constantine en 1939. Enseignat et militant socialiste. Membre du comite directeur du parti socialiste francais. Senateue du Nord en 1983, secretaire su Senat depuis 1989. Membre du groupe d'amitie Grance- Isarel et France-Algerie

Jean Luc Allouche

Journaliste et ecrivain originaire de Constantine. Redacteur a " L'iberation , ancien collaborateur du mensuel du judaisme francais " L'Arche ". Auteur d'un livre de souvenires sur son enfance a Contantine, le traumatisme de son experience israelienne et son retour en France, " Les jours innocents " – Paris 1984.

Joelle Allouche Benayoun

Sociologue francaise nee a Alger. Auteur de nombreuses etudes sur le judaisme algerien et avec Doris Bensimon Donath du livre " Juifs d'Algerie " d'hier et d'aujourd'hui. Mémoire et identite " – Paris 1989  

ALLOUCHE ou ALLOUCH : c’est un mot arabe dialectal d’origine mozabite (du M’zab dans le sud algérien) : ‘alûsh; il signifie agneau avec sans doute un sens mystique.

הספרייה הפרטית של אלי פילו-פרסום היצירה הרוחנית : שלהי המאה ה-19 וראשית המאה ה-20

פרסום היצירה הרוחנית : שלהי המאה ה-19 וראשית המאה ה-20רבי יהודה אבן דנאן

התבססותם של בתי הדפוס בכל רחבי צפון אפריקה והתפתחות התודעה בין החכמים לפרסם את חיבוריהם בימיהם עמדו בבסיס הפרסום הרב שלו זכתה היצירה הספרותית במאה ה-19. בבתי הדפוס של ג'רבה התפרסמו בשנים 1930 – 1970 ספרים של חכמי מרוקו מן המאה ה-19, כגון ספריו של רבי אליהו בן הרוש דרושים על התורה " ברכת אליהו " ועל הגדה של פסח " כוס אליהו " ו " בת רבים " לקסיקון בענייני הלכה שכתב רבי יעקב בן סמחון.

ספרים עתיקים מלפני המאה העשרים אבדו או הושמדו, או הושחתו בגלל תנאי שימור ומיזוג לא נאותים. בפרעות 1912 בפאס, למשל, הושמדה ספרייתו של רבי רפאל יהשע ציון סירירו שכללה כ-2500 ספר. ברם במאה העשרים התפתחה והלכה תודעה של שמירה על ארכיונים קהילתיים ופרטיים. ספרייתו של רבי יוסף בן נאים בפאס היוותה את הבסיס לחיבורו " מלכי רבנן " שהוא הוציא על חכמי מרוקו. כיום נמצאת הספרייה בבית מדרש לרבנים בניו יורק.

ספרייה אחרת נמצאת באוסף ויקטור קלגסבלד ( אוסף פרטי, פריס ) ושבה נשמרו חיבוריהם של בני משפחה בן צור בפאס, למן רבי יעקב בן צןר ועד לרבי רפאל בן צור בשלהי המאה ה-19. באוספים נמצאים עדיין מאות תעודות על תולדות הקהילות בצפון מרוקו, ארגונם החברתי והכלכלי והמגמות החדשות, שעדיין לא תוארו כלל ועיקר.

ארכיון אחר הוא של קהילת צפרו, ( כיום בירושלים ), שחלקים גדולים ממנו פורסמו על ידי רבי דוד עובדיה, רק לפני שנים ספורות. רבי דוד הוא בן לאביו הגדול רבי ישועה, בעל " תורה וחיים " בהלכה . הוא פרסם חמישה כרכים על קהילת צפרו, וכן שני כרכים על פאס וחכמיה. אך באיכותם הם אינם מגיעים לספרים שפרסם בהיותו במרוקו.

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 227 מנויים נוספים
ינואר 2015
א ב ג ד ה ו ש
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

רשימת הנושאים באתר