ארכיון יומי: 7 בספטמבר 2015


תעודות שעניינן יהודי הסהרה בקהילות גריס וקצר אשוק-שלום בר־אשר

קסר אסוק

תעודות שעניינן יהודי הסהרה בקהילות גריס וקצר אשוק

בראשית המאה התשע עשרה

שלום בר־אשר

המכללה האקדמית ע״ש רא״ם ליפשיץ ירושלים

א. מבוא

באוסף כתבי היד מצפון אפריקה המצוי באוסף של החטיבה למדעי היהדות שבספריית אוניברסיטת ייל כלולים גם חומרים רבים הכתובים בערבית־יהודית. מתוך התעודות שבאוסף זה מצאתי עניין בתעודות מהקהילות של דרום־מזרח מרוקו, שבהן עסקתי כבר בספר שיצא בדפוס בנושא יהודי קהילות קצר אשוק וגריס לפני כעשרים שנה. העיירה קצר אשוק הפכה בתקופה הצרפתית למרכז המנהלי של עשרות כפרים בסהרה הדרומית־מזרחית (בראשית שנות השישים של המאה העשרים, מעט אחרי עלותו של חסאן השני לכס המלוכה, הוסב שמה ומאז היא נקראת אראשידייה). באזור זה מוכרות קהילות שונות ובכללן גם גריס – היא גולמימה – ופרכלא, והן עומדות במרכזן של התעודות שאני בא לעסוק בההדרתן ולברר אותן בירור ראשוני.

במחקרים ובפרסומים בשישים השנים האחרונות (2010-1950) התפתחה ההיסטוריוגרפיה היהודית במרוקו באופן משמעותי. מחקר תולדות הקהילות במרוקו עסק הרבה בשני נושאים: פרסום של מחקרים בנושא הציונות ופרסומם של ספרי מסעות. ברם לאור התיעוד הרב עד מאוד הנוגע לתחומים נוספים, התפשטה והלכה ההבנה שהיו וישנם מקורות שונים שלא זכו לפרסום. מאז שנות השבעים של המאה העשרים הולכות ומתפרסמות תעודות שונות בתחומים מגוונים. כאלה הן גם התעודות מקהילות גריס וקצר אשוק המצויות באוניברסיטת ייל.

רוב התעודות המתפרסמות והנידונות כאן הן מקהילת גריס Ghris. לעתים שם הקהילה נכתב גריץ; עם הכיבוש הצרפתי שימש גם השם גולמימה). הן נכתבו בראשית המאה התשע־עשרה, כאשר האזור היה נתון לשלטונו ולגחמותיו של השבט הברברי איית מרגאד. לאחר בוא הצרפתים שפר גורלם של יהודי העיירה. בכל המחוז, ובראשו בקהילה העתיקה סג׳למאסה בדרומו, ישבו יהודים שנמנו עם ״התושבים״, הם יהודיה הקדומים של מרוקו, והיו חלק מן החברה הים־תיכונית במאות התשיעית-האחת־עשרה. כנראה, רק שרידים מעטים שרדו באזור אחרי הגזרות הקשות של שתי שושלות מוסלמיות קנאיות, שפעלו במדינה במאות האחת־ עשרה-השלוש־עשרה. החל מן המאה השש־עשרה שוב מוזכרים יהודים במחוז בכתבי הנוסע הפורטוגלי ליאון האפריקני.

פענוח התעודות המובאות להלן לא היה קל כלל ועיקר, שכן במהלך כמאתיים שנה מאז נכתבו, התבלה הנייר מאוד, ואותיות רבות דהו. עד שהגיעו לאוסף בייל, קופלו התעודות לפיסות קטנות, ובמקומות המקופלים נמחקו אותיות ומילים שלמות לא מעטות. יתר על כן, התעודות גדושות בראשי תיבות, כנוהג הרווח בכתיבה הרבנית בכלל ובמגרב בפרט. בשעת העתקת התעודות לקראת פרסומם השלמתי מקומות חסרים, אך לפעמים ההשלמה נותרת בגדר השערה סבירה בלבד. במקור נעשה שימוש מועט בפיסוק, ועל כן הוספתי פיסוק על פי הכללים הנוהגים בימינו כדי להקל על הקורא. בתעודות הכתובות ערבית הצעתי תרגום חופשי לעברית.

ב. התעודות

תעודה א (כתב יד 1825.0109)

זו היא תעודה משנת 1830 שנכתבה בקהילת גריס ובה (הרב) שמואל כהן מוכיח את רב הקהילה על שלא עמד בדיבורו להשיב לו ספר שהשאיל לו. וזה לשונה:

בס[דר] ״כה אמר עבדך יעקב״ ש[נת] נאקתם [=תקצ״א, סוף שנת 1830] תובלנה בשמחות וגיל תבואינה בהיכל מלך, מאן מלכי? רבנן. הדר הוא, כלו בהדרתו ״ונאספו שמה כל ההדרים״,כהה״ר משה בן יוספ [כך!] נרו יאיר כזרח העודף, – הביטוי כזרח העודף, בנוי על פי מה שכתוב בפסוק : סֶרַח העודף " –שמות כו 12 – משהמיר בשלון הפסןק את הסמ"ך בזי"ן, הוא הפכו לביטוי המביע תואר משובח –  כיר״א.- כן יהי רצון – אחדש״ו – אחרי דרישת שלומו וטובתו –  מאת המקב״ה – המקווה ל-קדוש ברוך הוא –  ״ליראי ה׳ ולחושבי שמו״,  חזרתי לדרו״ב – לדרוש בשלום –  הזקן הכשר יוסף אביך, ור״ש לידי״ן – ורוב שלום לידי נפשי – אהובי ה״ה – החכם השלם –  אברהם אחיך – ייתכן שמילה זו מכתבה בכתב היד בטעות " אביך " –  ור״ש לבנך יחידך.

מכאן ואילך תרגום המלים לעברית משולב על פי רוב בתוך הטקסט של התעודות ומובא כאן בין סוגריים מרובעים….

ולדאבא מא ענדי מא נקול: האכדא כא יעמלו [=ועכשיו, אין לי מה לומר, (האם) כך עושים] בני אדם, אשר מבני ישראל, שלא ישנו את תפקידם ודיבורם! ונתין האדי [=ואתה זה] עשרה ימים מן די ציפטלתך לברא, תציפטלי מצחאפי וכליתני מא ג׳ברת נמשי ולא נקעוד, האכדא כא יעמלו? [=מאז שלחתי לך את המכתב, כדי שתשלח לי את ספרי, והשארתני(במצב) שאיני יכול לא ללכת ולא לשבת, האם כך נוהגים?]. ולאיינן] [=ומשום] כך צריך [אני] להיות פייה די חאלף [בי(>כמו) מי שנשבע]: עמרי מא נפרך מצאחפי [שלעולם לא איפרד מספריי], וחשמת מניך [=אבל בושתי ממך], משל הדיוט אומר ״לחשמא כא תוולד וכוי״ [=הבושה מולידה (ממזר)]. – את המילה " ממזר " נמנע מלכתוב -.ולדאבא אלאה יכתר כירך הדא מא עליך, די ג׳ברת לקאפלא מסגדא חתא לבלאדי – ונתי עטלתני [=ועכשיו האל ירבה טובך, זה מה שעליך (לעשות), אחרי שמצאת את השיירה הולכת היישר לעירי – אבל אתה עכבתני]! ומשאת לקאפלא! באש נחשם ונפרק מצחאפי [אבל השיירה הלכה! (ראוי לי) שאכלם על שנפרדתי מספרי], ו[הספר] ״חמדת ימים״ ראני עטיתהא לייד הר[ב] שלמה אברהם ברטבא די פרכלא [=הנה מסרתיו לידו של הר׳ שלמה אברהם מהכפר רטבא של פרכלא]. – כמראה מדובר באחד הכפרים שהיה בימים ההם סמוך לכפר פרכלא, הכפר הנודע במאה העשרים –   ולדאבא אנא מורס לאהבה אידא תציפטהולי מעא הרב, אפילומעא הר׳[???] אפילו גוי, ואנא נזיד אוקייא או קתר לדי יג׳יבהולי, הווא וסמאטי דאקראב די ענד חיים. [־־־ועכשיו אני מעורר את האהבה (בינינו), שתשלח לי אותו עם הר[ב] ??? אפילו עם הר[ב פלוני], אפילו [עם] גוי, ואני אוסיף עוד אוקיא או יותר. למי שיביא לי אותו, הוא וחגורות הארנק שאצל חיים]. וס״ע – וסלאם עלא, ודרישת שלום על –  חיים בראש ור״ש לנ״ב – ורוב שלום לנוות ביתך – וש״ר. ושום רב-  שמואל כהן [הכתובת]: הרי זה בכי יותן ביד אינש / נאה וזיותן, הח[כם] הש[לם] כהה״ר / ביד הרב הגדול / משה יוסף [=משה בן יוסף] נר״ו / לגריץ יע״א – יכוננו עליון – / אמג״ר ואכה״א. ארור מסיג גבול רעהו ואמר כל העם אמן – דברים כז -17, נאמר כאזהרה לשלוחים המעבירים מכתבים שלא יפתחו אותם ויקראו מה שכתוב בהם.

להשקפת עולמו ומשנתו שך רבי וידאל הצרפתי השני – 1545-1619- חיים בנטוב

פאס -שער הקסבה

מערכות השמים

מבין השיטין במקומות רבים נראה, שרבי וידאל שם דגש רב וייחס חשיבות רבה למערכות השמים ותפקידם בהנהגת העולם והשפעתם על גורלו של אדם. הוא מתמצא בכל הדרכים העשויות להביא את האדם לידיעת העתיד. וכך כותב בנושא זה:

לפי הגדרת העתידות הוא בב׳ אופנים: אם בכח הדמיון והחזק, וזה ענין החלומות הצודקי׳, וענין הכישוף האוב והידעוני ויתרם. וההסתכלות בקמטי הכף, והכתף, וההגרלה בחול, כל זה מין א׳ מהנעת הדמיון במוכן אל זה.

 והמין הב׳ בבחינת וידיעת משפט הכוכבים והזלתם… והנה שניהם אין ממש בדבריהם ואם ישנו הוא סתום. כי ההגדה הקסמיית תבוא ברמזים נעלמים ויצא הדין סתום וחתום ופעמים רבות ישתבשו כאשר שמענו וכן ראינו. ואם הכוכביית והתכוניית אף כי היא יותר מבוארת הנה היא גם תכזב פעמים רבות ותשובש בה הבחינה על הרוב. והטעם לפי שהודאת המערכת אינה מכרחת, בעבור היותה מורה על הדבר בכללותו לבד, לא בפרטיותו. ואף באותו הכללות לא תכריח עליו, אבל תכין לבד….

אף־על־פי שכאן נראה שהוא מפחית בערכם, במקומות רבים בספרו מדגיש הוא את תפקידה של המערכה בקביעת גורלו של אדם. לדוגמה: על הפסוק ״גם ושתי המלכה עשתה משתה נשים בית המלכות״ אומר הוא: ״אולי ירמוז כי היה אז שולט רושם בית מבתי הגלגל הנק׳ בשם בית מלכות הרומזת על המרת דבר תחת אחר וכן הומרה אסתר תחת ושתי, וכן מורה על צוות דבר ולא יקויים וכן צוה המלך ולא קיימה ושתי״. ועוד: ״וישנה ואת נערותיה לטוב בית הנשים אולי יהיה כי ראה בבית הנז׳ מבתי הגלגל הנקרא בשם בית הנשים והוא מורה על הזיווג כנודע לחכמי הגורל״. וכן לפסוק ״ותהי אסתר נושאת חן״ מביא את המדרש ״בעיני העליונים ובעיני התחתונים״, ואת פירוש אביו: ״שהמערכת וצבא השמים וחייליהם ומלאכי אלקים ושרים של מעלה היו משפיעין טוב עליה ומשגיחין בה השגחה שלמה ומלמדים עליה סגיגורייא….

המערכה ממלאת תפקיד גם בענישת האדם: ״עוד רמז שהצדיק יענש כפי המערכה לבד וביום פקדי ופקדתי אבל הרשע יענש מיד כפי ההשגחה״101. אבל לא תמיד, יש ש״האל יתברך כשמביא רעה על הרשע ימתין שתגזור המערכה גם כן רע עליו. זהו כי יבוא יומו. אבל לצדיקים אע״פ שהמערכה גוזרת רע מביא טוב עליהם. זהו לא יבושו בעת רעה.

ולהלן הוא מפרש את המאמר במדרש תחלים (מזמור לו):

 ״ר׳ אייבו אמר !המלאכים היו מקלפין [את השם שהלה עליהן על ישראל], ורבנן אמרו מעצמו הייה .נקלף״ — במלים אלה:

ר׳ אייבו  סובר שנפלם .במלחמה היה אפי׳ שהמערכה לא היתד. הגוזרת אלא המלאכים בהשגחה מפילים אותה. ורבנן אמרו מעצמו, שהמערכה היתה עוזרת לניגוד ולא היה צריך לעשות היפך. שהרשע ממתין לו הקב״ה עד שתגזור מערכתו רע עליו ע״ד [על דרך] וגם רשע ליום רעה  להראב״ע.

יחס דבדו -אליהו רפאל מרציאנו-משפחת עקו

יחס דבדו 15

משפחת עקו

האחים יעקב עקו׳ מרדכי עקה יהודה עקו.

איש צדיק, זרע קדושים ושיעים, איש אמונה, מתפרנס מיגיעו, ירא ה׳ ושלם, גומל חסדים עם החיים ועם הנפטרים הזקן הכשר ר׳ יעקב עקו הניח ברכה: דוד.

המרוחם, מתהלך בתומו, רודף צדקה וחסד, משכים ומעריב הצדיק ר׳ דוד הוליד: שמואל, מרדכי, יוסף, עווישא (לוויסא), קמירא, פריחא, זהארי.

הזקן הכשר, השם הטוב, ישר ונאמן, גומל חסדים, משכים ומעריב לבי כנישתא, הצדיק ר׳ שמואל הוליד: אברהם, דוד, שמעון, משה, יהודה, שרה, לוויסא, מאחא, פרלה.

המנוח, אוהב תורה ולומדיה, חי מיגיע כפיו, הצדיק ר׳ מרדכי הוליד: אברהם, דוד לוויסא.

היקר, איש תם וישר, גומל חסדים טובים, בעל צדקה, הצדיק ר׳ יוסף הוליד: דוד.

הצדיק, תם וישר, בענייניו מאושר, ירא אלהים וסר מרע ר׳ יהודה עקו הוליד: סאעודא.

אין בידינו פרטים על בניו של ר׳ מרדכי עקו ז״ל. מכלוף (גר בעיר מליליא).

הזקן והכשר, איש חסד ומעשים טובים, משכים ומעריב, הצדיק רבי מכלוף הוליד: אהרן, סעדיה, תמר, סלטאנא.

המנוח, תם וישר, נהנה מעמל עשר אצבעותיו, ירא ה׳ ושלם, הצדיק ר׳ אהרן הוליד: סעדיה, דוד, סולטאנא.

רפאל (גר בעיר מליליא), אסתר.

איש צדיק, ירא אלהים וסר מרע, גומל חסדים, משכים ומעריב, הצדיק ר׳ רפאל הניח ברכה: מסעוד.

 

הזקן והבשר, הולך תמים ופועל צדק, מכבד תורה ולומדיה, ירא הי, משכים ומעריב, הצדיק ר׳ מסעוד הוליד: רפאל, שלום, מרדבי, אסתר.

דוד (גר בעיר מליליא).

גברא רבה, מאנשי תמימי דרך, בעל צדקה וחסד, הצדיק ר׳ דוד הוליד: מסעוד, רחמימ-בנימין, פריחא ,סימא.

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 228 מנויים נוספים
ספטמבר 2015
א ב ג ד ה ו ש
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

רשימת הנושאים באתר