ארכיון יומי: 15 בפברואר 2013


מחקרי אליעזר – אליעזר בשן-מבוא לספר " מחקרי אליעזר " של פרופסור בשן – כתב ד"ר משה עמאר

מבוא לספר " מחקרי אליעזר " של פרופסור בשן – כתב ד"ר משה עמארמחקרי אליעזר

פרופסור בשן כאדם.

חשיבות של פרופסור אליעזר בשן בעני היא במידותיו הנעלות, כי מעשיו מרובים. ביחסו האנושי לכל מי שנברא בצלם, קטון וגדול, חכם ומדען, עשיר ועני, לכולם מאיר פנים במידה שווה. הכבוד הרב הרוחש הוא לחבריו גם הקטנים ממנו בשנים ובחוכמה ולתלמידיו הרבים, בא לידי ביטוי גם בעזרה שמגיש הוא לכל אחד הן בהקדשת זמן לקריאת מאמרים לפני מסירתם לפרסום ובהערות ענייניות שמאיר בהם את עיני הכותב, והן במסירת מידע על מקורות ונושאים.

הוא תמיד שמח בשמחת חבריו ותלמידיו. חיבורים שהם זוכים לפרסם זוכים לתגובה מצדו, במתן עידוד, וביוזמתו הוא מפרסם מאמרי ביקורת בכתבי עת או בעיתונות היומית, בהם הוא מדגיש את מעלותיו של המחבר והחידושים שבספרו.מאמרים קבים הקדיש לביקורת בונה על פרסומי חבריו ותלמידיו.

כמורה וכמחנך.

השילוב הפורה שבין מחקריו לבין ההוראה אופייני לדרכו של פרופסור בשן. הוא לימד באוניברסיטת בר-אילן כארבעים שנה והקים דורות של תלמידים וחוקרים אותם קירב באהבה אבהית להבנת המקורות ההיסטוריים, המתודות ההיסטוגרפיות ואמות המידה המדעיות החמורות

בד ובד לימדם להבין את ערכי היסוד של ארגון החברה היהודית בימי הביניים ובעת החדשה בארצות הים התיכון ובארצות האסלאם : ההנהגה, הארגון הקהילתי ותקנות הקהל, חיי הכלכלה, המשפחה היהודית, והקשרים בין יהודי המזרח והמגרב לארץ ישראל.

הוא הקדיש פרסומים אחדים בהם ריכז מקורות ומפתחות ומחבר ביבליוגרפי כדי שישמשו כלי עזר ביד החוקר הצעיר והוותיק, כגון בפרסומים : " פדיון שבויים : מקורות והדרכה לשיחה ולעיון בכיתה ובקבוצה בבעיות השעה.

מבחר ביבליוגרפי על ראשות הגולה, הנשיאות והנגידות במזרח. מפתח לספר התקנות של חכמי המערב, כרם חמר, ב, לרבי אברהם אנקוואה.

פרופסור בשן פעל רבות להחדרת פרק מפואר בתולדות עם ישראל של מורשת יהדות המזרח והפזורה הספרדית לבתי ספר ולמוסדות חינוך, בהרצאות בפני מחנכים ותלמידים. הוא התמנה על ידי שר החינוך אהרן ידלין כחבר המועצה לשילוב מורשת הידות במזרח במערכת החינוך, ופעל במסגרת זו רבות. כמו כן הוא מקדיש מזמנו להרצות בפני הציבור הרחב לחיזוק שורשיו עם תרבותו ומורשת אבותיו.

כאן המקום להודות לידידי ועמיתי פרופסור אליעזר בשן באופן אישי על העזרה הגדולה שהעניק לי שעה שהגעתי לאוניברסיטה כאברך ובעל משפחה הרחוק מן העולם האקדמי, הוא בטובו אחז בידי והנחני לאורך כל הדרך עד שהכניסני ברזי המחקר.

במשך כל התקופה עודד וחיזק את ידי ופעל כדי שאוכל להקדיש עצמי למחקר. את הכל עשה באהבה גדולה ומיוזמתו " קטונתי מכל החסדים " וברכתי לידידי ומו"ר אליעזר, יתן לך ה' כלבבך לטובה ולברכה, אמן כן יהי רצון. 

פרופסור בשן, כאנוס על פי הדיבור סיים את מלאכת ההוראה למרות שכוחו עדיין במותניו, אולם פעילותו המחקרית התברכה מכך בגלל הזמן הרב המוקדש לה, כפי שיעידו פרסומיו התכופים רבי ההיקף שפורסמו לאחרונה ואלה אשא מצויים עדיין תחת מכבש בדפוס.

עם הגיעו לגבורות חשבנו אנו חבריו, תלמידיו ובני שפחתו להוציא קובץ מאמרים לכבודו בנושאים שבהם עסק עשרות בשנים, מפרי עטם של עמיתים. אולם ביודענו את הסחבת המקובלת בפרוייקט מעין זה, החלטנו שעדיף לרכז בקובץ מבחר מאמריו של פרופסור בשן, אשר יישא את השם " מחקרי אליעזר ", והדבר עדיף יותר לכבודו, כי אין ברכה גדולה יותר מזו של בור המתמלא מחולייתו.

ריכוז זה יקל גם על כל מי שירצה להכיר את הנושא ולעסוק בו. גם לפני עשר שנים בהגיעו לימי השיבה הגענו לאותה מסקנה ופרסמנו לכבודו מבחר מאמריו בספר " ממזרח שמ עד מבואו : פרקים בתולדות יהודי המזרח והמגרב : חברה וכלכלה ", אורות יהדות המגרב, לוד תשנ"ו. הספר התקבל בברכה והייתה לו דרישה גדולה בציבור והוא זכה לפרס עמינוח בשנת תשנ"ז.

נחתום בשם החברים, בני המשפחה והתלמידים, באיחולים לבביים לחברנו מו"ר פרופסור אליעזר בשן בברכת הנביא " וקו ה' יחליפו כח יעלו אבר כנשרים, ירֻצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו " ( ישעיה מ, לא )

כה לחי

ע"ה משה עמאר.

מלכי רבנן – רבי יוסף בן נאיים

מורינו הרב אברהם מאנסאנו זצ"ל 

ספר " זרע אברהם " פירוש חמישה חומשי תורה מכיל תע"א דפים

ספר " צלצלי תרועה " פירוש תהלים מכיל ר"מ דפים

עוד ספר " כמור נעים " פירוש תהלים מכיל ר"ח דפים גדולים וחסר בסוף הספר חבל על דאבדין.

ספר " תוכחות מוסר " ביאור איוב ק"ה דפים

ספר " עזרת השבטים דרושים ביאור י"א תפילות שהתפלל אביר הרועים על השבטים קי"ד דפים

ספר " נופת צופים " ביאור משלי מכיל ק"ס דפים

ספר " עושה שלום " ט"ו דרושים למעלת השלום

ספר " דברי אמת " ביאור מגילת קהלת

ספר " בית פרץ " ביאור מגילת רות

ספר " מקור דמעה " ביאור מגילת איכה.

ספר אחד ביאור מגילת איכה על דרך האמת ואת שם הספר לא ידעתי כי נאבד ממנו דף הראשון דווקא אבל הספר יש לו הקדמה ובסופו נמצא קונטרס אחד ביאור איזה מזמור תהלים על דרך האמת

ספר " פתחי עולם " ספר גדול דרושים בדרך מוסר יש בו ש"ס דפים

ספר דרושים על הנפטרים ולעצירת הגשמים ולשבת כלה וכו…ועל סדר הפרשיות והוא כרך גדול ואת שמו לא ידעתי.

ספר " דרך צדיקים " כ"ו דרושים

ספר " מאה שערים " והוא קובץ גדול דרושים ויש בו ק' דרושים מכיל שע"ז דפים גדולים.

ועוד נמצאים ספרים אחרים ממנו והמה בבית עק"ד הספרים של הרב מורינו הרב רפאל אבן צור זצ"ל שהוא אמר לי בחיים חייתו, ובע"ה אזכה לראותם בקרוב. זכיתי וראיתי ספר אחד מהם והוא כרך גדול פירוש על התורה ושי בו קפ"א דפים גדולים ושמו " תורת השם " ויש בו הקדמה ומפתחות.

ושמעתי משם מורינו הרב רפאל יהושע ציון סירירו זצ"ל שהיה מספר על הרב הנזכר ששמע מן הראשונים שהרב הנזכר באיזה שמן כהו עיניו מראות ויום אחד היה עובר בשוק והיה גוי אחד רוכב על גבי בהמה, והבהמה הכתב ברגלה במצחו של הרב הנזכר ויצא דם ממצחו תכך ויאורו עיניו ובאו יהודים לתפוס בגוי בעל הבהמה ואמר להם הרב הנזכר, הניחו אותו מן השמים שלחו אותו לבוא תרופה על ידו. 

מורינו הרב אברהם מאנסאנו זצ"ל 

הרב הנזכר שקידתו בתורה הייתה להפליא וזכה לב' שולחנות תורה ועושר והיו רוצים קצת מהקהל לתובעו לפרוע המס כשאר העשירים וכל חכמי המערב כתבו פסק דין לפוטרו כדין תלמיד חכם. בכאן אעתיק נוסח קבלת עדות שהייתה ביד הרב הנזכר:

כחדא הוינא כד אתא קדמנא כבוד הרב אהרן הכהן והגיד בתורת ידות גמורה שמיום בואו להכא פיס יע"א זה כמו יו"ד שנים ויותר והוא יושב בין ברכי החכם החשוב כבוד הרב אברהם מאנסאנו נר"ו בן כבוד הרב יהונתן ז"ל לומד ממנו תורה עם תלמידים אחרים שהיו לומדים אצל החכם הנזכר.

ובשמך הזמן הנזכר היה החכם הנזכר שקוד ללמוד וללמד וידיו רב לו במלחמתה של תורה לחבר חיבורים כיד ה' הטובה עליו, לא ימיש מתוך האוהל זולת לסעוד ולקנות מה שיצטרך לו ולאנשי ביתו ואף אם היה בא אליו לבית המדרש שום אדם על איזה עסק לא היה פונה מעסק התורה.

ואפילו באותה שעה הספר נשאר לפניו פתוח עד שמדבר עמו בקצרה וחוזר ללמודו, ה' אמת במשך כל זמן הנזכר הלך החכם הנזכר פעמים שלוש לפאס אלבאלי ולמכנאס יע,א ולא ידע על איזה ענין הלך. באותו מצב העיד לפנינו כבוד הרב מאיר בן מרגי בתורת עדות גמורה שמשנת התק"ה ליצירה שבא מעירו להכא ועד היום הוא עד וראה וידע ידיעה ברורה כל מה שהעיד העד הנזכר על החכם הנזכר.

באותו מצב העיד כבוד הרב אברהם אבן דנאן שמיום שהתחיל ללמוד אצל החכם הנזכר ידע בו ידיעה נאמנה שהוא יושב שוקד על לימודו לא ימיש מתוך האהל מן בוקר עד ערב ובכל הכתוב לעיל.

באותו מצב העידו לפנינו החכם כבוד הרב אליהו הכהן וכבוד הרב יעקב בן אבגי וכבוד הרב יעקב בן נאיין וכבוד הרב יוסף אצבאג ככל הכתוב על ספר ומהם בררו שלא ראו בעיר הזאת שקדן וזריז על לימודו כמוהו על כן סתמו עדותן העדים הנזכרים וקבלנוה במותב ג' כחדא ולראיה שכך העידו לפנינו העדים הנזכרים בחדש ניסן בשנת תקט"ו ליצירה 1755 תחומים פה תרי מגו תלת פה פאס יע"א וקיים.

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 227 מנויים נוספים
פברואר 2013
א ב ג ד ה ו ש
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  

רשימת הנושאים באתר