ארכיון יומי: 2 בפברואר 2017


בס"ד מוסר בלערבי פרשת בא – ביהודית תוניסאית

בס"ד       מוסר בלערבי פרשת בא    

רבני תוניסיה

רבני תוניסיה


פלפרשה מתאע הזמעה האדי פרשת בא. פיהה 9 מצוות עשה ו11 מצוות לא תעשה. מצוות עשה הומאן 1] באש נקדשו ראש חדש. 2] באש נדבחו קרבן פסח נהאר 14 ניסן פלעשייה 3] באש נאכלו לפסח לילת 15 ניסן 4] באש נכמלו לחמץ נהאר 14 ניסן 5] באש נאכלו למצה לילת פסח 6] באש נקדשו לבכור 7] באש נחכיו פי יציאת מצרים לילת פסח 8] באש נפכו לבכור מתאע לחמור 9] באש אידה כאן מה פכינאשי לבכור מתאע לחמור נעמלולו עריפה . מצוות לא תעשה הומאן 1] באש מה נאכלושי לחם פסח ניי האו טאייב מה נאכלו כאן משווי 2] מה נכליוושי מן לחם פסח חתה לצבאח 3] באש מה יתווזדשי לחמץ פי רשותנה פי פסח 4] באש מה יתווזדשי תכליט מתאע חמץ פי רשותנה פי פסח 5] מה נעטיוושי מן לחם פסח ללמומר 6] מה נעטיוושי מן לחם פסח ללגויים 7] מה נכרזושי לחם פסח לברה מן למזמועה 8] מה נכצרושי חתה עצ'מה מן לעצ'ם מתאע קרבן פסח 9] מה יאכלשי ואחד מוש מטאהר מן לפסח חתה ואלו מאתו 2 מן כואתו מן סירת למילה והווא פטור מן למילה 10] מה נאכלושי חמץ פי פסח 11] מה יתוראשי לחמץ פי רשות ישראל פי פסח
פלפרשה מתאע הזמעה האדי. יכמל יחכילנה אלפסוק. עלא הצ'רבאת אללי צ'רב רבבי פרעה וקתללי מה חבשי ישייב ולאד ישראל. הצ'רבה התאמנה הייא צ'רבת הזראד. רבבי בעתלו זראד יאסר אללי מה עמרו מה זא כיפו ולא בעדו. וכמל כלאלו אלכצ'אר ואלשזר אללי פצ'לו מן צ'רבת התלז. ובעת פרעה למשה וקאלו נחחי עלייה הזראד האדה ונשייבכום. וצלא משה לרבבי. ורבבי טייר הזראד אלכל אללי פי מצר. וקאלו לחז"ל. אללי אלמצריין כאנו יצטאדו הזראד וימלחו. וקאלו באש יאכלוהום. ולאכן וקתללי רבבי טייר הזראד. חתא הזראד אלממלח עאש וטאר מעאהום ומה פצ'לת חתה זראדה ואחדה פי מצר. וקאלו לחז"ל. אללי בצלא מתאע משה רבינו עלא הזראד. חתא לתווה מה עאדשי יזי הזראד פי בלאצת מצר אלקדימה. ופרעה וקתללי ופה הזראד. מה חבשי ישייב ישראל. ומשאלו משה וקאלו אללי רבבי חיזיבלו הצ'לאם. ותגשש פרעה וקאלו מה עדשי תזיני. ומה עאדשי נחב נשוף וזהך. וקאלו משה. בלחק מה עדשי חנזיך. עלה כאטר באעד הצ'רבה האדי מתאע הצ'לאם. רבבי חיזיבלך צ'רבה אוכרא. והייא צ'רבת אלבאכר. וחתזיווני ותטלבו מנני באש נכרזו מן מצר. ומן באעד נכרז. וכרז משה מן ענד פרעה. וזא הצ'לאם למצר 3 הייאם צ'לאם עאדי. ו3 הייאם צ'לאם יתשד בליד. ואלמצריין ולאו מה עאדשי יגדו יתחרכו. וולאד ישראל כאנו ידכלו לדיאר אלמצריין ויתפרזו האשנווה ענדהום. עלא כאטר רבבי וצאהום באש יטלבו חואיז פצ'ה ודהב מן ענד אלמצריין וקתללי יכרזו מן מצר. ופי צ'רבת הצ'לאם האדי. רבבי קתל מן בני ישראל אלי מה יחבושי יכרזו מן מצרים. וכאנו תמאנין פלמיה מן ישראל. ורבבי וצא למשה אללי ניסן הווא אוול השהוראת לישראל. וקאלו קול לולאד ישראל יאכדו עלוס וירבטו קדאם דארהום וידבחו נהאר 14 ניסן. וידהנו בדם מתאעהו עלה אלכדוד מתאע הזנב מתאע אלבאב. ואלכד אלפוקאני מתאע הדאר. באש וקתללי רבבי חיקתל אלבאכר ישוף הדם ותוקפהלהום אלמצוה האדיך אללי שמעו כלאם רבבי ומה ימותושי. וקאלו לחז"ל. אללי ישראל אלעלוס כדאוהו מן 10 פי ניסן. וכאנו אלמצריין ישופו ויקולולהום השנווה האדה. יקולולהום באש נדבחו. ואלעלוס הווא אלמעבוד מתאע אלמצריין ומה עמלולהום שיי. ופליל 15 ניסן פי נפץ אליל. רבבי קתל זמיע לבאכר מתאע מצר. אללי פי מצר ואללי לבררה מן מצר. וחתה אלבאכר מתאע פייאת אוכרין אללי כאנו פי מצר קתלהום רבבי. ואללי מה ענדושי בכרי קתללו אלכביר מתאע הדאר. וחתה ולד פרעה מאת. ופרעה כאן בכרי. וכאף עלה רוחו. ורבבי מה קתלושי. עלא כאטר יחב יזיד יוריללו קוותו עלא אלבחר. וכרז פרעה פי האך הליל ידור עלא משה. וקאלו אכרז עלייה אנתין וישראל. משה קאלו מה נכרזשי פליל. משה זאבלו בתיה בנתו

 אלי רבאתו. וכרזלהה משה וקאל לפרעה מה תכאפשי מה חימותשי תווה. ואלמצריין אלכל יטרדו פי ולאד ישראל. עלה כאטר כאפו עלא רוחהום. וולאד ישראל כבזו אלכבז מתאעהום אקבל מה יכטמר. עלא כאטר אלמצריין מה כלאוהומשי יעטלו. וטלבו ישראל מן ענד אלמצריין חואיז. ומאען פצ'ה ודהב. כיף מה וצאהם רבבי. ואלמצרי אללי יקולו מה ענדישי. יקולולו שפתהה וקת הצ'לאם פלבלאצה לפלאנייה.וכאן חבית נאכד ראו כדית. ועטאווהם למצריין זמיע אלי ענדהם. וכרזו ישראל מן מצר נהאר 15 ניסן

פלפרשה מתאע הזמעה האדי. לפסוק קאללנה החדש הזה לכם ראש חדשים. מאענאהה ניסן הווא השהר לאוול פשהוראת. מערופה למחלוקת אלי בין רבי אליעזר ורבי יהושע וקתאש תכלקת הדנייה. רבי אליעזר קאל תשרי. ורבי יהושע קאל ניסן. בנסבה לרבי אליעזר מעקול אלי מכתוב הוני אלי ניסן יוולי ראש חדשים. אלי חקו תשרי אלי תכלקת פיה הדניה. רבבי קאללנה לא ניסן. לאכן בנסבה לרבי יהושע. השנווה זא חייקוללנה לפסוק הוני. והאדה מערוף אלי ניסן הווא ראש חדשים. ונשדה אוכרה. אידה כאן ניסן תכלקת פיה הדנייה. עלאש ראש השנה מה תוולישי פי ניסן.

פי מסכת ראש השנה כתב התנא. ארבע ראשי חדשים הם וכו'. בא' בתשרי ראש השנה למלכי אומות העולם. האש מאענאהה. כל מלך מן מלכי אומות העולם וקתלי ידכל תשרי. יסתמאלו עאם זדיד. מאענאהה. שד מלך פי א' תשרי האו פי אכר אלול. וקתלי ידכל תשרי יסתממה לעאם התאני מתאעהו. לאכן מלכי ישראל לחשאב מתאעהם פי ניסן. מאענאהה שד פי א' ניסן האו פי אכר אדר. וקתלי ידכל ניסן יסתממא לעאם התאני מתאעהו. הוני ואחד ינשד. עלאש פרקהם איכה. עלאש מוש הזוז פי תשרי האו הזוז פי ניסן. אלי לחשאב האדה לדמתנה אחנאן וקתלי נכתבו שטר .

לאכן מערוף. אלי ראש השנה הווא יום דין ומשפט. ואלי נהארתהה יתחאכמו לעבאד לכל במה פיהם למלכים. ומערוף אלי קאלו לחז"ל. אלי התשובה מה תנפע כאן לינה אחנאן. אלי אחנאן בנים לרבבי. ולבו יסאמח ולדו. לאכן אומות העולם מה תנפעשי פיהם התשובה. אלי הומאן עבדים. מאענאהה מלכי אומות העולם. אידה כאן תגזר עליהם גזרה פי ראש השנה. חתתנפד. לאכן מלכי ישראל תנזם תתגזר עליהם גזרה פי ראש השנה ויעמלו תשובה ותבטל. ובהאדה ילזם יפרקהם. אלי לוכרין תחאכמו וופה כל שיי. לאכן מלכי ישראל מאזאל ינזם יתבדל לחוכם. ובלאכץ אלי רבבי ארך אפיים.

ורבי יהושע יזאווב. אלי צחיח חקהה ראש השנה פי ניסן. ולאכן מן סירת אלי ניסן ראש חדשים מתאע ישראל. רבבי דז ראש השנה באש יחאכם פיהה אומות העולם לתשרי .

אכוואני לעזאז. אחנאן רבבי סמאנה בנים אתם לד' אלקיכם. מאענאהה כל עם ישראל ולאד רבבי. מאענאהה אחנאן כואת. כאן מן בונה יעקב אבינו. כאן מן סירת אלי רבבי סמאנה ולאדו. ולהאדה תלקאנה דימה נתעאוונו מעה בעצ'נה. וכיף מה מערוף פלעולם. אלי ליהוד נאזחין יאסר פתיזארה מן סירת לאחדות אלי בינאתהם. אלי התוזאר לכבאר חתתה ואלו אלי תממה קאנון פתיזארה אלי השוק מה ירחמש. ואלי טאח ימשי פרזלין. לאכן התוזאר לכבאר מתאע ליהוד מוש האדה לכלל מתאעהם. צחיח מה יתסאמחושי פתיזארה. לאכן מעה כוואנהם ליהוד יחאוולו באש יעאוונוהם. ומה יכליווהומשי יטיחו. ווקתלי ישופוהם דאכלין פי כטר ויערפו אלי האדאך יהודי ינבהו ויקולולו. והאדאך עלאש התיזארה מתאעהם נאזחה. ומלכו לעאלם בתיזארה מתאעהם. אלי רבבי וקתלי ילקאנה מתוואחדין מעה בעצ'נה. יבעתלנה לברכה. ובהאדה ילזמנה נכממו עלא בעצ'נה. ומוש לאזם נקולו אלי מה נצ'רושי בעצ'נה. ומערוף אלי קאלו לחז"ל. אלי למוסר אלי מה ענדושי חלק פי עולם הבא. יסתממה מוסר. כאן מסר צאחבו באש יתקתל האו יתעאקב. האו מסר צאחבו פי ענין מתאע פלוס. מתלן ואחד יסמע בואחד אלי הווא מקלב ויערף אלי תממה יהודי באש

 יתעאמל מעאהו. ילזמו יעלמו. לאחדות האדי תנזם תקווינה חתתה אחנאן פי בלאדנה. ונזמו נווליוו כיף יהוד אירופה ואמריקה אלי יתחכמו פלעאלם בתיזארה מתאעהם. גיר שוייה אחדות מעה בעצ'נה פלכדמה ונעאוונו בעצ'נה. וילזמנה וקתלי נשופו יהוד יאכל כובזה מן בלאצה. מה נחאוולושי באש נחיווהאלו. מוש מאענאהה חראם נכדמו כיפו. ולאכן מוש בטרק אלי נחיוולו כבזתו הווא. ונזיבו הוני תלאתה מעשיות ואחד משה לאירופה באש יכדם. אלי פי בלאדו מה משאתשי מעאהו. דבר חק התסכרה בסיף ומשה לאירופה. כרה דאר. פצבאח משה יצללי. וברד אירופה מוש כיף לברד אלי פי בלאדו. והווא לאבש בלוזון כפיף ודנייה בארדה. באעד מה כמלו הצלה. תקרבלו ואחד קאלו מביין פיך זית זדיד ללבלאד. קאלו צחיח. קאלו זית תכדם הוני. קאלו הי. קאלו אסמע האנה ענדי חנות פרגתהה האמש. אלי מה עאדשי ענדי וקת באש נתלתהה ביהה. נכריהאלך אכדם פיהה. קאלו מה ענדישי מנין נזיבלהה סלעה. קאלו השנווה תפהם אנתין. קאלו פלקמאש. קאלו מה יהמכשי תווה נבעתלך לקמאש ואכדם עלא רוחך. וראלו לחנות עטאהו למפתח. באעד שעתין בעתלו הסלעה ובדה יכדם ונזח. באעד שנין נשד הראזל אלי עאוונו. קאלו מן הנאס אלי כאנו פצלה עלאש מה קתארחת כאן עלייה האנה. קאלו מן בלוזונך ביין עליך אלי אנתין מסתחק. ובהאדה עאוונתך. הראזל האדה תווה מן כבאר תזאר לקמאש פי אירופה. מעשה אוכר. ואחד משה לאירופה יכדם. דכל יכדם ענד ואחד ולד בלאדו. הווא כאן מתרבבי יאסר ותיקה. מול לחנות בשוייה כלאלו לחנות פי ידו. והווא ענדו ברשה תיזארה. נהאר קאלו אסמע לחנות האנה מה עאדשי נזם נקעד פיהה. אכדם מעאייה בלבאיי. באעד שוייה וקת קאלו האנה לחנות מה עאדשי נזם נתלפתלהה זמלה. כודהה אנתין ותחב סלעה איזה כוד ענדי וכלץ וקת אלי תחב. ונזח. וחתתה מול לחנות רבבי בארכלו. מעשה אוכר. ואחד מתעדדי פתנייה בכרהבתו. לקא לכאייאס מסככר בלכראהב. וקתלי לקא כל שיי ואקף הבט ישוף לקא אלי תממה כרהבה טאחת פלהבטה מתאע לואד. ולאומבלונס כרז מרה אלי מביין פיהה בין חייה ומות. קטעתלו קלבו יאסר. רזע לכרהבתו האש ענדו יעמל באש ימנעהה. מה ענדו מה יעמל. לאכן קאל מאדאם קאעד נסתננה איכה האוו איכה נקרא שוייה תהלים באש תמנע. דאר פלכרהבה ילקאשי תהלים מה לקאשי. חב יתפככר קטאייע תהלים מראס. תפככר מזמור ואחד אלי הווא שיר למעלות אשא.  קאם עיני לסמה וקאל. יא רבבי האנה מה נערף כאן לפרק האדה. חנקראהו קדאמך באש תמנע למרה האדי. קראהו מראס. באעד שוייה תחלת הדנייה ומשה עלא רוחו. באעד עדת שהור הווא נסה מן לחכאייה זמלה. כלמו קצין מן למשטרה קאלו אנתין פלאן. קאלו האנה. קאלו ענדך כרהבה מארכה כאדה ונומרו כאדה. קאלו הי. והווא כאייף. האש תחב ענדי למשטרה. קאלו מררה וקפת פי אכצידון פלבלאצה לפלאנייה. קאלו הי וזאד תכבש האש יחבו ענדי. פלאכר קאלו לקצין. למרה אלי טאחת פלהבטה ראו מנעת ותחב תחכיה מעאך תנזם תזינה ללמשטרה. קאלו נזי. משה לקא למרה ולקצין. קאלתלו תערף באעד לאכצידון חשת רוחהה אלי הייא מאתת וטלעת הנשמה מתאעהה לסמה. והייא כאנת תשוף כיפאש זאו למגן דוד אדום וטלעוהה פלכרהבה. ונשמה מתאעהה תשוף כל שיי. מן באעד פסמה קאלו אלי פלאן לפלאני קרא מזמור תהלים לרפואתה ופשמים קבלו למזמור האדה אלי תקרא מן לקלב ובהאדה תרזע תעיש. וטלבת מנהם נומרו לכרהבה ואסמו. וקאלולהה. ובאעד מה בראת זאת ללמשטרה באש יטלעו באש תשכרו יאסר. לקצין ומול לכרהבה קאעדו באהתין. קאלתלהם האנה בדית נרזע בתשובה אלי שפת כל שיי בעיני. קאלולהה באעד מה חכיתלנה ושפנה אלי כלאמך צחיח. האשכון אלי קאלך עלא אסמו ונומרו מתאעהו. חתתה אחנאן נחבו נרזעו בתשובה. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה.

פיוט חברתי תרבותי לר' דוד אלקאים -185?-1940-יוסף שטרית

ואם מן הַפַּרְתְּמִים / גם אם אֲטָמִים, / רק מן הקיר וְלַחוּץ [שוכן מרומים.רבי דוד אלקיים

דמם וגם דם זרעם צועק בְּמָרָה: / נגזלים רוב ימיהם [ואין מושיע.

עשוקים גם רצוצים מזיו ואורה, / לבד אור שערם לבן [זיוו הופיע.

15 נשארו כאלמנה חיה צרורה / באין יוצא ואין בא, [אין טוב מביע.

כבחורים כבתולות, / משפט אחד על כֻּלָּם.

 ואם יצאו במחולות / גָּדֵר גוֹדְרִים לִשְׁבִילָם.

              פיהם בקולי קולות, / הַס מֵעֲבוֹר תּוֹךְ צִלָּם.

בשכלם משוש עולם, שבת היכלם; / לבם כשחור עין [וכאבים נעלמים.

 • ואם מן הפרתמים גם אם אטמים הכוונה כאן כנראה לראשי הקהילה בעלי הממון שזוכים ליוקרה ולכבוד גם אם חסרי דעת ותבונה הם;
 • אטמים: חידוש של המשורר, במובן של אטומים, סתומים בשכלם,
 • רק מן הקיר ולחוץ שוכן מרומים: בני המעמד הגבוה אינם מקיימים את דבר ה׳ האוסר אפליה בין בני קהילתו.

    דמם וגם דם זרעם צועק במרה .״: המשורר מעלה במחרוזת זו את מצבם הנורא של רווקים ורווקות מבני המעמד הגבוה הנשארים ברווקותם כל ימי חייהם משום שלא מצאו בן זוג מבין בני מעמדם וסירבו לחפש בן זוג בקרב בני המעמד הנמוך בקהילה.

 • דמם וגם דם זרעם צועק במרה: אלה שאינם מוצאים להם כלה ואלה שאינן מוצאות להן חתן אינם מקיימים את צו ההולדה ואינם מקיימים לעצמם זרע, על פי בראשית ד, י,
 • נגזלים רוב ימיהם ואין מושיע אין מי שיוציא את הרווקים והרווקות מרווקותם ויציל אותם מאסונם לאחר שחיי האושר שלהם נגזלו מהם, על פי דברים כח, כט.
 • עשוקים גם רצוצים מזיו ואורה שמחת החיים המזומנת לכל אדם שהגיע לפרקו ומתחתן נמנעה מבני המעמד הגבוה שנשמעים לקול המעמד ומתמידים ברווקותם;
 • לבד אור שערם לבן זיוו הופיע: רווקותם מאונס מלווה אותם עד לזקנתם;
 • אור שערם לבן זיוו הופיע על פי איוב לז, טו.
 • נשארו באלמנה חיה צרורה באין יוצא ואין בא: אלה שהתמידו ברווקותם חיים חיים עלובים כשל אלמנה ואין להם חיי חברה תקינים; הם נשארים מרותקים לבתיהם;
 • כאלמנה חיה צרורה: על פי שמואל ב כ, ג;
 • אין יוצא ואין בא: יהושע ו, א
 • אין טוב מביע: מצב אומלל זה אין בו טובה, על פי משלי טו, כח.
 • כבחורים כבתולות, משפט אחד על כלם: רווקות נמשכת מוצאים בקרב הגברים ובקרב הנשים כאחד, שתי הקבוצות הן קרבנות לכללי שמירת המעמד שנהגו בקהילה,
 • משפט אחד: על פי במדבר טו, טז.

        ואם יצאו במחולות גדר גודרים לשבילם: כשבני המעמד הגבוה עורכים חגיגות ומסיבות כמו טקסי                                                               חתונה למשל, הם מקפידים היטב על אי השתתפותם של בני המעמדות הנמוכים בחגיגות;

         ואם יצאו במחולות: על פי שמות טז, כ ומקורות נוספים;

          גדר גודרים לשבילם: על פי יחזקאל כב, ל ואיכה ג, ט.

 • פיהם בקולי קולות, הס מעמר תוך צלם: אם מישהו מבני המעמד הנמוך מעז להתקרב למקום השמחה הם צועקים עליו ומגרשים אותו מתחומם.

        בשכלם משוש עולם, שבת היכלם: בני המעמד הגבוה נהנים ממנעמי העולם ושוכנים בבתים מפוארים

 לבם כשחור עין: לבם שחור, אין בו רחמים על אחיהם העניים

וכאבים נעלמים: אינם משתתפים בצערם של אחיהם ואין עושים דבר להקל על מצבם

מפטיר והפטרה פרשת בא בנוסח יהודי מרוקו

מפטיר והפטרה פרשת בא בנוסח יהודי מרוקו

 

 

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 140 מנויים נוספים

פברואר 2017
א ב ג ד ה ו ש
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

רשימת הנושאים באתר