ארכיון יומי: 30 בנובמבר 2020


אלף ואחד פתגמים יהודיים ממרוקו-יששכר בן-עמי-מנוקד

יהדות-מרוקו-יששכר בן עמי

116-בָּאת לִלָּא פְלְווָאד, סְבֵחְ מֵן עָאם זְרָאיִּין

בילה לילה באגם, והשכים כבן־צפרדעים

אינו יודע כלום, והוא מחשיב את עצמו מאוד.

 

117-בְּהֵם בְּהֵם פְדָאר בּוֹי ווּלָא

דאגות דאגות בבית־אבי ולא אצל הזולת

אם אדם סובל בביתו וגם בבית אחרים, מוטב שיישאר בביתו.

 

118-בּוֹ לְבְנַת יִבָּאת יִכְמֵם, טוּל אֵלִיל ווּסְמָאעְתוֹ מְטְפִיָּיא

אבי־הבנות מהרהר, כל הלילה נרו מכובה

 

119-בּוּ לווּלַד יִבָּאת יִדְנְדֵן, טוּל אֵלִיל ווּסְמָאעְתוֹ מֵגְ׳דִיָּיא

אב לבנים מזמר, כל הלילה נרו דולק

 

120-בּוּיָיא עְנָאיְיתִי יָא נָאס, מָאהוּ בְּרָּראנִי

אבי הוא הכתר שלי, הוא איננו זר

אדם מכבד את הקרוב לו.

 

121-בּוּס לְכֵּלְבּ פֵמוֹ, חֵתָא תֵקְּדִּי חָאזְתֵק

נשק את הכלב על פיו, עד שלא יהיה לד צורר בו

בדרכי נועם משיגים יותר מאשר על־ידי כפייה.

 

וסטרמאק 1719

بس الكلب من فمه حتى تفضي حاجتك منه

בּוּס אֵלְכֵּלְבְ מֵן פֵמוֹ חֵתָא תֵפְדִ'י חָאגְ'תֵק מֵנוֹ

 

וסטרמאק 112

بس الجرو من فمه حتى تفضي حاجتك منه

בּוּס אֵלְג'רו (כלבלב) מֵן פֵמוֹ חֵתָא תֵפְדִ'י חָאגְ'תֵק מֵנוֹ

 

 

122-בּוּפְסִּסי סְג'יר עֵנְד אֵנָאס ווּכְּבִּיר עֵנְד רָאסוֹ

הגדרון קטן בעיני אנשים וגדול בעיניו

מספרים, שהגדרון נוהג להתנצל מדי־בוקר בפני העץ,

שעל אחד מענפיו הוא בילה את הלילה, על שהכביד עליו.

 

אלף ואחד פתגמים יהודיים ממרוקו-יששכר בן-עמי-מנוקד

Bocara-Joseph Toledano

une-histoire-fe-familles

 

BOCARA

Nom patronymique d'origine italienne, sans doute ethnique de lieu. Autre probability italianisation du patronyme arabe Bouchara, indicatif d'une particularity physique: l'homme tres poilu (voir Bouchara). En effet nombre de Juifs de Livoume etaient originaires d'Afrique et s'etaient installes dans le nouveau port destine a desservir Florence, repondant a Fappel du prince Medicis de Toscane qui fit appel en 1593 aux negociants juifs de tout le bassin mediterranneen pour donner vie a son projet en leur garantissant la liberte religieuse et des privileges economiques. Avec le developpement de l'activite du port nombre de negociants de Livoume, dont la famille Bocara, s'installerent a partir du XVIIIeme siecle dans nombre de ports de la Mediterranee, en particuler a Tunis. Le nom est atteste en Espagne au XVerne siecle. Bouccara. Au XXeme siecle, nom tres peu par emigration au Maroc, a Casablanca

 

  1. ABRAHAM: Le premier. Fils de Rabbi Shalom Halevy dit Aboucara. Un des grands rabbins d'Espagne (Grenade) qui trouva refuge au Portugal en 1492, et apres l'expulsion des Juifs du Portugal s'installa d'abord a Tlemcen en Algerie avant de passer en 1497 a Tunis ou il mourut en 1516. Auteur de "Sefer Hazikhronot", le livre des souvenirs, recueuil de chroniques historiques et de "Sefer Haikarim", le livre des principes (Livoume, 1845), traite philosophique sur les principes de base de la foi juive.

 

  1. SHIMSHON: Le permier rabbin de la famille connu en Tunisie. Disciple de rabbi Itshak Lombroso. il fut sollicite a sa mort pour le remplacer a la tete du Tribunal de la communuate livoumaise, ce qui montre 1'estime que lui portait ses contemporains, mais il preferea rester simple membre du Tribunal. Mort en 1769.

 

  1. ABRAHAM: Le second. President du tribunal de la communaute livoumaise a Tunis fin XVIII debut du XlXeme siecle. Signataire en 1803 de la Takana commune aux deux commonautes, livoumaise et tunisienne sur l'organisation des associations d'affaires, des locations, hazaqua et possessions. Mort en 1817.

 

  1. SHIMSHON: Le second. Rabbin et fabricant d’objets de culte a Tunis au XlXeme siecle. Auteur d'un ouvrage de commentaire sur la Hagada de Pessah, "Et ledaber", publie a Livoume en 1860.

 

  1. ABRAHAM: Le troisieme. Fils de rabbi Moche. Rabbin juge au tribunal de la communaute livoumaise qu'il joignit en 1869 puis president de ce tribunal. President du Comite Regional de l!'Alliance Israelite Universelle dont il fut un des plus fervents defenseurs de son oeuvre scolaire. Signataire en 1878 de l'accord pour l'ouverture de la premiere ecole a Tunis, il encouragea le grand rabbin de la communaute de Tripoli a agir pour l'ouverture d’une ecole de l'Alliance ou l'on pourrait etudier le francais et 1'italien, en lui faisant valoir pour surmonter son opposition, que de toute facon les fils de riches recevaient une telle education etrangere et qu’il valait mieux la leur donner dans un cadre juif et en en faisant egalement profiler les enfant des classes moyennes et pauvres. Mort en 1880, sans laisser de descendant. Pour perpetuer sa memoire, sa veuve s'attela a la publication de son oeuvre. Elle reussit a publier le premier tome de son chef- d'oeuvre ,"Ben Abraham”, traite de consulations juridiques et de Responsa connu dans tout le Maghreb et devenu une des premieres sources de la jurisprudence des tribunaux rabbiniques tunisiens.

 

  1. YAACOB (1843-1941): Une des figures marquantes du judalsme tunisien contemporain. Fils de rabbi Eliahou, ne a Porto-Farina, pres de Bizerte. Grand Rabbin de la communaute Livouraise- Portugaise de 1914 a sa mort. Notaire et juge au tribunal rabbinique des I'age de 27 ans. De nationali te italienne. Excellent orateur il avait une tres belle bibliotheque. Enfant extremememt precoce, il mit pour la premiere fois les tefilin a l'age de 6 ans. Entre tres jeune au tribunal rabbinique de sa eommunaute, il devait contribuer a la publication du livre de son oncle, rabbi Abraham, "Ben Abraham". Sioniste de la premiere heure, il fut le premier representant de la Tunisie au Xeme Congres Sioniste a Bale en 1911. A son retour, il fonda la societe "Agoudat Sion", puis en 1914 l'association sioniste "Yochevet Sion", avant d'adherer en 1915 au parti national religieux Mizrahi. Sur le plan religieux, il fit preuve d'une grande tolerance et d'un grand liberalisme, allant jusqu'a assister a des prieres dans les mosquees, pronant une alliance entre les trois religions monothesites, "non comme des racines de palmier qui se devorent, mais comme leurs rameaux qui s'entremelent majestueusement et hanno nieusement, pour chanter la gloire de Dieu". Oecumenique avant l'heure, il accepta de se joindre comme membre du comite d'Honneur du Congres Eucharistique de Carthage en 1930, et fut fait Chevalier de l'ordre Pontifical de Pie IX. Au cours de la terrible epidemie de 1865, il exhorta les fideles malades a manger le jour de Kippour et il donna l'exemple en buvant de l'eau et en mageant du pain devant le Sefer Torah a la synagogue, citant l'adage talmudique: "IL est ecrit: ”Et l'homme vivra au milieu de ses pairs", et non, a Dieu ne plaise, mourra au milieu d’eux”. En 1926, il autorisa de jouer de l'orgue dans 13 synagogue des Livoumais les jours de semaine. Rationaliste consequent, il s'opposait aux pratiques ascetiques des kabbalistes. Mort a 98 ans, ses funerailles aux heures les plus difficiles du regime de Vichy, furent grandioses – son cercueil reconvert du drapeau juif. Sa depouille mortelle fut transferee par ses arrieres petits-enfants Lucien et Clement Bouccara au Mont des Oliviers a Jerusalem en 1984. Auteur d'un grand ouvrage de Halakha "Ahabat Hashem" (Livoume, 1871); Outre le livre de son oncle Abraham, il aida a la publication de l'ouvrage de de rabbi Yeroham ben Mechoulam, "Issour veheter" en y ajoutant un index.

 

GUY: Un des notables de la eommunaute de Tunis, premiere moitie du XXeme siecle. Officier de l'armee francaise demobilise apres la debacle de mai 1940, il regagna la Tunsie. En novembre 1942 apres l’occupation de Tunis par les Allemands, il se porta volontaire pour seconder le president de la communaute Paul Guez dans le comite de gestion mis sur pied apres la dissolution du comite de la Communaute et pour faire face aux exigences allemandes. Membre de la commission des Finances qui etablit un impot special pour permettre au comite d’organiser le travail force et satisfaire les exigences en main-d’oeuvre et les amendes imposees par les occupants jusqu'a la liberation de la ville en mai 1943.

 

JACOB (1897-1965): Petit-fils de rabbi Y.aacob. Fils de Rahamim, antiquaire. Ne a Tunis, mort a Tiberiade. Apres ,avoir servi comme instituteur a l'ecole de l’Alliance a Casablanca de 1917 a 1920, il revint a Tunis ou il fut inspecteur des Finances jusqu’a son raptriement en France dans le cadre du Tresor.

 

ALBERT: Fils de Rahamim (1900-1971) Ne a Tunis, il fit son service militaire dans l’armee francaise au Maroc, avant de revenir en Tunise oil il se fit connaitre comme artiste-peintre decorateur et forgeron d'art.

 

ANNETTE (1908-1981): Petite-fille par sa mere de rabbi Yaacob, fille de Rahamim Nee a Tunis, decedee a Paris, infirmiere. elle s'engagea apres la liberation de Tunis dans les Forces Francaises Libres en Mai 1943 en rejoignant la glorieuse Deuxieme Division Blindee commandee par le general Leclerc pour la duree de la guerre.

 

DR NELDO: Medecin et militant sioniste a Tunis, membre de l'Exetutif de la Federation Sionsite de Tunise dans les annes cinquante.

NELLY: Presidente de l'organisation des femmes sionistes, la W1ZO de Tunis en 1950. Membre de l'Executif de la Federation Sioniste de Tunisie au debut des annees cinquante.

 

DR LUCIEN-MORDEKHAY (1931- 1997): Fils de Jacob. Gynecologue accoucheur, ne a Tunis, decede a Paris, il fut notarmnent chef de service de gynecologie-obstetrique a l'hopital de Neuilly. Militant communautaire devoue, en particulier au sein de l'Oeuvre de Secours a 1'Enfance, OSE en Tunisie et depuis son installation en France dans le Comite medical de 1'Appel Juif Unifie et des Associations des Amis de l'Universite de Haifa et de l'Universite Hebraique de Jerusalem. Le mensuel du F.S.J.U, "L'Arche", dans sa rubrique "l'homme du mois", lui consacra un article dans sa livraison de septembre 1989, intitule: "Portrait d'un militant". Il a publie un grand nombre d'articles sur l'ethique medicate juive. Avec les membres de sa famille, il a contribue a l'edition par l'lnstitut Ben-Zvi du recueil des Ketoubot portugaises de Tunis (Jerusalem, 1989) et des registres matrimoniaux de la commu- naute aux XVIII-XIXemes siecles.

 

DR CLEMENT RAHAMIM: Fils de Jacob. Chirurgien orthopediste, ne a Tunis en 1939. Officier de reserve de l’armee francaise, medecin colonel. Passionne par le patrimoine familial dont il se sent le deposiataire, il contribua avec les autres membres de sa famille a la publication des registres matrimoniaux de la communaute portugaise de Tunis aux XVIII-XIXeme siecles qui etaient conserves dans la famille et prepare un livre d'hommage a son arriere grand-pere, rabbi Yaacob.

 

FRIDA: Celebre chanteuse francaise, nee a Casablanca en 1940 dans une famille originaire de Tunis. Representante de la France au concours de l'Eurovision en 1966, elle remporta le premier prix.

 

 PHILIPPE BOUKARA – Historien et joumaliste a Paris. Auteur d'une these sur le grand leader sioniste francais des annees trente, Mark Jarblum. Membre du comite de redaction de la revue de 1'Alliance, "Les Nouveaux Cahiers".

 

Bocara-Joseph Toledano

Page 260

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 228 מנויים נוספים
נובמבר 2020
א ב ג ד ה ו ש
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

רשימת הנושאים באתר