ארכיון יומי: 5 בספטמבר 2019


פרק שלושה ע ש ר-יחסים בינקהילתיים-קהלת צפרו כרך ג' רבי דוד עובדיה

פרק שלושה ע ש ר

יחסים בינקהילתיים

במקביל ליחסים החברותיים ההדוקים בין יחידי הקהלה, קיימים יחסים מפותחים בין בני קהלות שונות, במיוחד קהלות הקרובות זו לזו. כגון פאס מכנאס צפרו סאלי ותיטוואן. בין תושבי ערים אלו שררו יחסי ריעות וידידות. הם עזרו אלו לאו הן כגוף, והן כיחידים, בימי הטובה ובימי הרעה. חכמי הקהלות מבקרים אלו אצל אלו, מתכתבים ביניהם בענייני הלכה ושולחים אגרות שלומים ומתנות זה לזה. גם בקשרי מסחר  באו חכמים אלו עם אלו. הסוחרים היו קשורים ביניהם בקשרי ריעות, שלפעמים התפתחו לקשרי חיתון. כיון שבתי הארחה כשרים לא היו במארוקו, כל סוהר כשהזדמן לעיר אחרת התאכסן אצל בן משפחה או רע וידיד. משפחות שימשו אכסניות קבועות זו לזו במשך דורות. קשרי הידידות עברו מאבות לבנים, דור אחר דור. כשהאורח בא, בעל הבית מכין עבורו כמכין לחג. אשתו מבשלת תבשילים מיוחדים, קבלת האורח היתה חמה. המארח לא חסך כל טורה ומאמץ על מנת להנעים לאורח את שהותו אצלו יש שהאורח היה נשאר שבועות, ובעל הבית מפציר בו להשאר עוד ימים, עד שהאורח נאלץ לפעמים לברוח כדי להשתמט מהפצרותיו . גם קשרי חיתון שכיחים היו בין אנשי קהלות שונות. בני צפרו לקחו להן נשים ממכנאס ופאס ותיטוואן  בצפון, ולהיפך.

אף שצפרו עיירה קטנה ואנשיה אינם עשירים, במסחר הגדול לא שלחו ידם, ובעלי המלאכות עסקם קטן, עם זאת קשריה עם הקהלות האחרות מסועפים, והגיעו עד ערי המזרח הרחוקות ואפילו ארצות אירופה. בתעודות שנשארו לפליטה, והן בודאי חלק קטן ממה שהיה, מסופר על עשרות אנשים שבאו לעיירה ממקומות רחוקים וקרובים כדי לאסוף ״נדבה״ ולבקש עזרה. ר׳ ישועה די אבילה תלמיד ר׳ משה ן׳ חמו, מעתיק חידוש מספר כ״י ״של כה״ר יעקב בנבנישתי יזיי״א יחזור לביתו שוט״ל והוא מעיר מראכיש״; כן מביא חידושים ששמע מר׳ נפתלי הכהן אשכנזי נר״ו, מר׳ יוסף הכהן הדר בעיר מדיונא, ור׳ דוד אשכנזי. ר׳ שאול ן׳ דנאן כותב למנהיגי צפרו על שבוי מארץ אדום שנשבה בידי המלך וקהל פאס השתדל לפדותו ומבקשים עזרה מק״ק צפרו. כן מבוקשת עזרת יהודי צפרו לפדות שבויי ק״ק תינמילין ״. ר׳ יעקב סירירו פונה בשנת ת״ר לק״ק צפרו בבקשת עזרה ליהודי שישאוון!!. בשנת התק״ט מתבקשים אנשי צפרו לתת נדבה לר׳ שלמה אלגאז  מתונס.

מכתבי קיבוץ רבים מופנים לצפרו. בין השאר חיים ארוואץ ממכנאס זקוק לעזרה ומפנים אותו לר, שלמה אביטבול ».

ר׳ ראובן אוחנא ממכנאם המופנה לר׳ אהרן זכרי בשנת תק״כ ושמואל בן המו, אשר קורייאט ממראקש הרוצה לעלות לא״י וזקוק לעזרה. יהודי בעלום שם המבקש עזרה מק״ק צפרו; צבי שפירא שבא לקבץ לעצמו ור׳ אליהו צרפתי ואחרים מבקשים מק״ק צפרו לעזור לו; שמואל אלבאז מפאס נכדו של ר״ש אלבאז בעל ויאמר שמואל מבקש עזרה מחכמי צפרו ר״י אלבאז ור׳ עמור אביטבול; חכמי פאס ביניהם ר׳ חיים דוד סירירו, כנראה אחרי מרד אליאזיד, שולחים בקשתם לצפרו לעזור להם; ילד שמובא לצפרו ונמסר לבעל בית שיאמץ אותו לבן; הגר אברהם בן יצחק שעזב את דת אדום, ובנו גבריאל נמצאים בצפרו בשנת תקנ״ז ונתנו לו 350 מתקאל.

בעתות צרה טבעי שהקהלות מושיטות עזרה זו לזו: בשריפת נוואייל בפאס בסוכות תרנ״ז תרמו יהודי צפרו 50 דורו ספניול לעזרת אחיהם; בפוגרום שעשו הגויים ביהודי פאס בל׳ ניסן תרע״ב תרמו יהודי צפרו 750 רייאל  כשהיה שטפון בז״ך אייר תר״ן, בצפרו והרבה בתים שקעו ואנשים נשארו ללא קורת גג, באו יהודי פאס לעזרת אחיהם בצפרו כאשר מונה נגיד מטעם המלך על כמה ערים היה שיתוף פעולה הדוק בין אותם הערים שתחת חסותו. יהודי צפרו מכירים תודה לשלמה ן׳ וואליד, הנגיד מטעם המלך, על פעולותיו לטובת הק״ק. ר׳ אברהם הלוי ממונה ק״ק פאס משתדל לטובת יהודי צפרו להקל מעליהם עול המס; בימי מולאי ישמעאל ומולאי מוחמד היה קשר חזק בין ק״ק פאם—מכנאס—צפרו עד שעלתה הצעה לקבוע סיג׳א משותפת לכסוי ההוצאות המשותפות  בעיקר קיים היה קשר מפותח מאד בין חכמי הקהלות שכיון שבאו זה עם זה בקשרי הלכה, נמצאו מכירים יותר ויותר איש את רעהו, מזה התפתחה ביניהם ידידות חזקה, אם כי לפעמים גם מחלוקת כשעמדותיהם היו מנוגדות. המכתבים ביניהם הקיפו שטחים שונים ומגוונים. ק״ק תאזא כותב לר׳ דוד אראג׳יל ולחכמי צפרו  בענין לעז על רצח. כאשר משה ן׳ סמחון נגיד פאס הכניס לבית הסוהר רבני מכנאס ר׳ חיים טולידנו ור׳ יוסף בירדוגו כתבו ר׳ עמור אביטבול ור׳ עמרם אלבאז לנגיד מכתב בקשה לשחרורם; ר׳ שאול אביטבול מוכיח את ר׳ יוסף אלמאליח מעי״ת רבאט על שהתריז כנגד ק״ק פאס; ר' שאול ישועה אביטבול כותב לר׳ נתן ג׳ייאן מחכמי אלג׳יר להשתדל בהדפסת ״משיח אלמים לר׳ יהודה כלץ הא׳; כששררה אי הבנה בין ר׳ יהודה אלבאז לבין קהלת צפרו, פונים חכמי פאס והנגיד שמואל ן׳ דנאן לקהל צפרו ודורשים מהם להשלים אתו; ר׳ אליהו צרפתי מפשר בין שני עשירי צפרו יצחק ן׳ שטרית וישראל ן׳ חמו, ומודיע על תוכן הפשרה לחכם העיר. הקשר המפותח בין הקהלות גרם לכך שכאשר רבני צפרו הסתכסכו עם אנשי קהלתם הם הולכים לפאס, ומתקבלים שם בכבוד. בסכסוך עם השר הם בורחים לפאס ולמכנאס. בייחוד היה הקשר בין פאס לצפרו הדוק ביותר. כי צפרו נמשכה בכל ענייניה אחר פאס והשפעת רבני פאם ניכרת שם ביותר. במקרים מסויימים אפילו מינוי דייגים בצפרו מתאשר על ידי רבני פאס. בהתגלע סכסוך בתוך קהל צפרו, חכמי ומנהיגי פאס מתווכים ומיישרים ביניהם את ההדורים. איגרות ניחומים נשלחו מקהלה לחברתה לרגל פטירת אישים דגולים ». כן נערכו הספדים עליהם בכל הקהלים אפילו בפטירת חכמים מחוץ למארוקו, בתוניס אובאלזיר, ואין צריך לומר בארץ ישראל ».הפייטנים חיברו קינות על פטירת אישים אף שאינם בני קהלתם. ולחיפה חיברו שירי תפארת לרגל ביקורם של אישים מקהלה אחרת בקהילתם. גם בין פשוטי העם קיימים חיו יחסים עם היהודים בקהלות אחרות, יחסי מסחר, עיסקות ושותפויות.

פרק שלושה ע ש ר-יחסים בינקהילתיים-קהלת צפרו כרך ג' רבי דוד עובדיה-עמוד 139

Said Sayagh-L'autre Juive- le martyre d'une jeune juive marocaine de Tanger, exécutée à Fès en 1834

L'autre juive – Said Sayagh.

 

Saïd Sayagh L'autre Juive Roman

Elle était très belle, Sol, Zoulikha en arabe, la jeune fille juive tangéroise. Elle s'était liée d'amitié avec une voisine musulmane, Tahra, chez qui elle se rendait quand elle n'en pouvait plus des remarques de sa mère. Un jour, Tahra informa le pacha que la petite Sol voulait se convertir à l'Islam. Devant le pacha, Sol nia toute intention de laisser la foi de ses ancêtres. Elle fut condamnée à mort pour apostasie.

Elle devait avoir entre quatorze et seize ans. Sa famille, ainsi que la communauté juive de Tanger, souhaitant la sauver, lui conseillèrent de se convertir en apparence et portèrent l'affaire devant le sultan.

Moulay Abderrahmane, le sultan du Maroc, à l'heure où la France conquit l'Algérie, plia sous la pression des faquihs musulmans et confirma la condamnation à mort.

Le courage de la jeune fille marqua les esprits de l'époque, musulmans compris. Ce roman s'inspire d'un fait historique : le martyre d'une jeune juive marocaine de Tanger, exécutée à Fès en 1834.

L'auteur est né à Meknès dans une famille aux origines complexes, descendants de juifs convertis à l'Islam, chez qui se mêlent les héritages de Fès, de Mogador, de Tétouan, de Tanger, d'al Andalous et de l'Atlas.

Historien, il a soutenu une thèse publiée aux éditions du CNRS en 1986. Agrégé d'arabe, il enseigne cette discipline à Montpellier.

Lalla Soulika La Tsadika.

SOL entreprit d’emprunter l'escalier, marche après marche, doucement et prudemment. Elle ne crai­gnait rien de plus que de descendre ces marches étroites et tortueuses. Elle redoutait cela plus que les cris de sa mère.

– Soly, prends le séchoir… tu as fini d'éponger ? Shabbat ne va pas tarder… tu es en retard… malheureuse tu le fais exprès pour m embêter…

Simha projetait son hurlement en appuyant sur le bas de son ventre afin que sa voix arrivât à l'étage où Sol lavait et astiquait le sol de la pièce carrelée de zelliges blancs décorés d'arabesques et de dessins géométriques figu­rant, à l'infini, des étoiles de David. Simha voulait que sa fille apprenne tout ce que devait savoir une juive qui se respecte ; qu'elle sache tout faire à la maison, ménage, nettoyage,cuisine, agencement de la table et, surtout… la préparation du shabbat.

 -J'ai fini,je descends… pourquoi tu hurles?

 Elle se débattait avec le séchoir fait de roseaux torsadés, utilisé pour sécher le linge en hiver. Ce n'est pas son poids qui la gênait mais son envergure circulaire qui rendait malaisé son maniement.

Le zellige (arabe: ), carreau d'argile recouvert d’email, est un motif caracteristique de l'architecture marocaine. Il s'agit demosaiques geometriques utilisees principalement sur les batiments, a base de ceramique.

Elle commença sa descente chaotique, essayant de ne pas rater une marche pour ne pas dégringoler vers le bas, comme cela était arrivé à sa grand-mère qui, depuis qu'elle s'était cassé l'os du bassin, passait le restant de ses tristes jours, assise sur une peau de mouton.

 Par-dessus tout, ce que craignait Sol dans les escaliers, c'était cette sensation de vide qui fait que les marches se dérobent sous les pieds au point que l'on ne distingue plus le haut du bas.

 Une telle appréhension s'était souvent emparée d'elle comme un cauchemar qui l’empêchait de dormir et faisait battre son cœur comme un tambour. En plus de cette peur, elle cherchait à éviter les cris et les reproches de sa mère qui n'arrêtait pas de répéter

« Dès que dimanche et lundi passent, il faut faire tremper les pois chiches pour la skhina. ». Cela veut dire que toute la semaine tourne autour du Shabbat et que le ménage débute le dimanche pour finir la veille du samedi.

Elle se débarrassa du séchoir, le posa par terre, prit le brasero alors que le bleu de la flamme faiblissait, laissant place au rouge des braises. Elle souleva le séchoir et glissa le brasero avec son doigt de pied puis se mit à placer le linge humide.

Tout occupée qu'elle était, elle commença à chanter dans une hakétia où se côtoient hébreu, dialecte marocain hérité d'Al Andalous et du berbère du Rif :

Una matrica de ruda

Y una matrica de flor

Hija mia mi querida

Quien te la dio

Me la dio el mancebito…

Un bouquet de rue

Et un bouquet de fleurs

O ma fille, ma chérie

Qui te l'a donné

C'est le fiancé qui me l'a donné…

Le chant seul adoucissait sa rancœur à l'égard de sa mère, depuis que les rondeurs de son corps s'étaient affirmées, que le rose qui soulignait ses joues et ses lèvres avait pris une teinte plus ardente, que fructifiait ce qui bourgeonnait, et quelle commençait à ravir les regards comme la lumière. Pas de doute, elle préférait monter l'escalier. Chaque fois quelle le gravissait, elle l'imaginait d'or pur et d'ivoire et se voyait jeune mariée avec ses atours de grand apparat, pendant que résonnaient les youyous.

Elle plongea le seau dans l'amphore de terre cuite qui prenait tout l'angle droit du patio, juste en dessous d'une gouttière qui descendait de la terrasse tout droit dans la grande bouche où se déversaient les eaux des saisons pluvieuses. Eaux qui étaient utilisées pour le ménage, et autres activités en dehors de la boisson. Une fois le seau plein, elle le vida, dans un mouvement circulaire, sur le sol du patio, et commença à frotter et a Cliquer les azulejos.

Sol n'a pas pu se contenir après sa dispute avec sa mère. Elle ne se souvient pas exactement comment elle a fait pour sortir de la maison, ni comment elle a traversé la rue pour se retrouver chez Tahra qui filait la laine après l'avoir cardée. Cette dernière s'est aperçue de l'intense émotion qui agitait Sol.

  • Dieu te garde, ma fille, qu est-ce qui t'arrive ? Parle-moi ! Qu'est-ce que tu as ?

Ma mère m'a encore insultée, réprimandée. Elle m'a tiré les cheveux ; m'a dit que je ne suis qu'une misérable, et qu'elle ha pas de chance de m'avoir pour fille… Tout cela, parce que je n'ai pas fini le ménage avant Shabbat, que je n'ai pas allumé les bougies, que je n'ai pas fini de blanchir les murs à la chaux, que je n'ai pas enlevé les toiles d'araignées…

Elle se jeta sur la poitrine de Tahra, se mit à l’embrasser et dit en pleurant :

  • C est toi ma mère, moi je n'ai pas de mère. Ma mère veut me tuer… Elle ne m'aime pas… comme si je n'étais pas sa fille… Comme si jetais de trop pour elle… Comme si j'étais une étrangère, une ennemie… C'est toi ma mère et mon sort est lié au tien…

Sol débita sa plainte sans reprendre son souffle. Les sanglots écorchaient ses cordes vocales. Tahra prit la manche de sa tunique entre les mains, en essuya les larmes de Sol et couvrit de baisers son visage splendide :

  • Ne pleure pas, ma petite. Dieu fasse que tu ne sois jamais dans le besoin. Pourquoi toute cette peine? Tu es une gazelle, tu resplendis… Si j'avais une petite colombe comme toi ! Dieu te garde ma petite.
  • Que veux-tu que je fasse tante Tahra ? Que je me jette à la mer ? Je n'ai pas de chance. Je suis maudite… Je dois étendre mes pieds et pleurer, pleurer,jusqu'à en mourir…

Tahra la considéra d'un œil averti et lui dit:

  • Malheur! que le mal t'épargne! Si j'avais pu avoir une fille comme toi. Tu es belle comme une gazelle, dégour­die; tu cuisines bien, tu sais coudre et broder. Il te faut un mari à ta hauteur, riche, généreux… qui te loge dans un palais, entourée de serviteurs et d'esclaves. Tu ne mettras pas les mains dans l'eau froide; un caïd, un pacha ou…

Malheur ! Mon cousin Moshé veut m'épouser. Il habite à Gibraltar. Il est souvent en voyage en Angleterre, en Espagne, en France… Là, les chrétiennes sont belles et l'ensorcellent avec leurs robes et leurs ombrelles, alors que moi je suis ici comme morte. Si seulement j'étais musulmane, je pourrais sortir… aller au bain… soulager mon cœur…

Tahra vit que c'était là une occasion de faire une bonne action qui remettrait ses péchés, lui assurerait le paradis, en gagnant du même coup Sol à l'Islam tout en la libérant de ses disputes quotidiennes avec sa mère. Elle contempla son visage et fut convaincue que sa beauté angélique méritait l'hommage des rois. Elle, qui n'avait pas eu l'enfant dont elle aurait été fière, dit d'une voix voilée par la dissimulation : -J'ai fini de carder la laine… J'ai préparé les pelotes… Je les amène chez Sellam le tisserand… Lui, il aime mon travail… Il ne cherche pas à baisser le prix de la pelote… Attends-moi ici.

Sol eut l'étrange impression que quelque chose d'anormal était en train de se produire. Aurait-elle commis quelque acte dont les conséquences seraient terribles? Cela la perturba grandement. D'habitude, elle parlait avec Tahra sans esquive… Et, celle-ci ne la laissait pas seule à la maison… Elle sentit son cœur se serrer comme jamais auparavant.

Elle s’empressa de sortir et retourna chez elle en courant. Elle alla dans la pièce du premier étage, prit sa sacoche et en tira le livre d'Esther sous forme de rouleau de la Torah en miniature. Elle ne l'ouvrit pas. Elle se mit à prier dans son cœur:

Béni sois-Tu Adonaï et remercié.

Toi qui donnes à celui qui demande.

Mes entrailles s'agitent à ton souvenir.

Et, tant que Tu es à mes côtés, personne ne me vaincra

Tu es l’Unique, l’Un, drapé dans ta splendide et imper­ceptible lumière.

Tu es le Nom caché qu’aucun œil n’a aperçu et qu’aucun cerveau n’a cerné.

Tu es le Kether des couronnes, source de la sainteté et de la miséricorde.

Tu es le créateur de la lumière visible qui dévoile et éclaire tes voies inextricables.

Tu es celui qui dresse, redresse, dirige et veille.

Tu es le Vivant, le Roi de la vie, le créateur des piliers visibles de la beauté et de la splendeur.

Tu as établi un paéle avec toute une nation et non avec un individu susceptible de se tromper et de divaguer.

Tu es le Grand par la lumière de ta miséricorde palpable. Pardonne-moi et protège moi, Adonaï Ehad.

Sa prière terminée, elle sentit une sérénité douce et ardente dilater sa poitrine serrée.

Le caïd centurion Benabbou, accompagné de deux soldats coiffés de tarbouches rouges et armés de mousquets de fantasia, frappa à la porte. Il cria :

— Le pacha convoque Soulika Hachuel en urgence !

Il n’y avait que Simha et Sol à la maison. Haïm et Issachar étaient, comme d’habitude, à la boutique. La panique s’empara de Simha. Elle pâlit, mit sa main sur sa joue, se couvrit la moitié de la bouche; ses yeux s’élargirent comme si elle attendait une mauvaise nouvelle quelle craignait sans savoir pourquoi.

Said Sayagh-L'autre Juive- le martyre d'une jeune juive marocaine de Tanger, exécutée à Fès en 1834.Page12

Les veilleurs de l'aube-Victor Malka- Les yeux d’une génération

Les yeux d’une génération

Durant les décennies qu’il a passées au Maroc, David Bouzaglo a été considéré par les membres de sa commu­nauté à la fois comme un poète, un rabbi et un chantre religieux. Des fidèles demandaient, de temps à autre, au poète et à son équipe, de venir dans leur ville pour tenir ces veillées shabbatiques. David Bouzaglo acceptait alors de se « délocaliser ».

Il n’est pas, du nord au sud, un seul village à population juive de tout le territoire chérifien où son nom ne soit connu. L’époque n’est pas encore celle où un homme tel que lui s’illustrerait essentiellement par l’édition de disques. On a raconté plus haut que l’homme se méfiait comme de la peste du moindre appareil enregistreur. Plus d’une fois, il lui est arrivé (et spécialement au domicile du père du signataire de ces lignes) d’interrompre brutale­ment un chant parce que l’un de ses assistants lui avait chuchoté dans le creux de l’oreille que le micro d’un magnétophone de fortune était secrètement ouvert, non loin de lui. Il ne reprit ce jour-là le chant qu’il avait commencé qu’après que mon père lui eut remis en mains propres la bande magnétique extraite du magnétophone, imprudemment introduit dans la salle par un invité.

Un technicien du disque à Casablanca, Benitah (se prenommait-il Albert ou bien Robert ?), ayant entendu parler,

dans ces années 1960, du chantre religieux et de sa production poétique prend un jour l’initiative de lui pro­poser par mon intermédiaire un solide contrat pour la réa­lisation d’un disque. L’industriel, instruit des habituelles réticences du poète, déclare, noir sur blanc, accepter à l’avance toutes les conditions, financières notamment, que le chantre poserait à la signature d’un tel contrat. Le rab­bin Bouzaglo refuse catégoriquement. Est-ce parce qu’il est aveugle et qu’il craint de n’être pas en mesure de défendre au mieux, le jour venu, ses intérêts et ceux de sa famille ? En vérité, ce qu’il craint surtout c’est que les fidèles cessent de participer aux veillées shabbatiques dès lors qu’ils pourront écouter chez eux et tout à loisir (sans être contraints à se réveiller avant l’aurore) leur vedette chantant ses compositions religieuses.

Installé en Israël, tout change pour le poète.

D’abord, me dit à Jérusalem le rabbin Méir Attias, lui- même auteur d’une anthologie de musique andalouse accompagnée de poèmes hébraïques, ceux des députés israéliens qui lui avaient promis de lui venir en aide, l’ont oublié. Les promesses en Israël comme ailleurs n’enga­gent que ceux qui veulent bien y croire. Le poète s’est trouvé alors confronté à de grandes difficultés matérielles.

Quand Bouzaglo reprend son activité de poète, c’est son inspiration qui n’est plus la même. Elle ne s’abreuve plus à la même source. Il a transformé ses thèmes et ses combats, son style et sa démarche poétique, son public et le message qu’il veut désormais lui transmettre. Il ne pen­sait naguère qu’en termes d’exil et d’humiliation : voici que les mots qui se présentent désormais à lui à l’heure d’écrire sont liberté et épanouissement, fierté et espérance. Il écrit un poème qu’il intitule A toi ma patrie, pensant non plus au Maroc mais à Israël. Il en consacre un aube, lui le juif marocain, à la mémoire de la Shoah, le meilleur sans doute qu’il ait jamais écrit. Il considère qu’en diaspora, l’histoire des juifs n’est faite que d’oppressions, d’injustice et de misère.

Il aborde dans un de ses écrits ce que la tradition reli­gieuse juive appelle « la pureté familiale ». Il adresse un conseil à ses éventuelles lectrices : « Si ton mari te dit, obéis-moi ! Réponds-lui qu’il lui faut s’éloigner de ton corps. Car il serait souillé et c’est répréhensible. Ainsi le veut le Roi, Dieu le Grand et Puissant. » Il se penche sur une des célébrations les plus populaires des juifs du pays : la Mimouna, une petite fête célébrée à la fin des festivités de Pessah. Bouzaglo écrit :

C’est ainsi au Maroc, depuis les temps anciens,

Que s’expriment les juifs, bénissant leurs amis :

« Réussis donc, mon frère, sois heureux et prospère »

Les enfants du pays, selon leur tradition,

Jusqu’à nos jours encore, en terre marocaine,

Offrent aux juifs de beaux cadeaux. »

Juifs et Arabes, tous réunis Chantent en chœur, l’âme réjouie…

Il aborde également le thème de la repentance dans un texte que ses collègues musulmans auraient pu cosigner avec lui :

C’est vers toi mon Dieu, que je crie,

Tu es notre père, nous sommes tes enfants

Tu es notre roi, nous sommes tes serviteurs

Je viens te demander pardon.

Au Maroc, Bouzaglo s’attristait du silence de Dieu face­ aux épreuves de ses coreligionnaires, voilà qu’ici il lui exprime, au contraire, quand les circonstances nationales le justifient, gratitude et reconnaissance.

Les milliers de juifs marocains installés depuis les années 1950 en Israël et qui ont le sentiment de n’avoir jamais été réellement compris ni par l’establishment poli­tique ni par leurs compatriotes d’origine ashkénaze, se sentent tout d’un coup heureux en écoutant, dans les syna­gogues, les compositions de leur rabbi. Ils se redécouvrent une sorte de fierté. Ils peuvent désormais aimer à nouveau sans complexe les chants orientaux de leur enfance. Ils recouvrent (et redécouvrent) une partie de leur identité. Ils ont, de plus, le sentiment d’avoir désormais trouvé en David Bouzaglo un véritable porte-parole. Ils commen­çaient à perdre leurs coutumes et leurs traditions ances­trales et voici que ce poète les invite non seulement à les apprécier à nouveau mais aussi à les revendiquer haut et fort.

David Bouzaglo écrit désormais également des poèmes à la veine nationaliste ou patriotique. Au lendemain de la guerre des Six Jours, il salue la gloire des « combattants de Sion ». Comme tous les juifs traditionalistes à l’époque dans le pays, il est convaincu que la victoire de Tsahal n’est pas celle des armes, de l’intelligence de ses généraux ou de l’excellence de ses services secrets, mais, au contraire, celle du miracle divin. Il célèbre sans citer son nom David Ben Gourion, le père de la nation. Il chante Jérusalem, « ville de la paix », en mêlant dans ses vers la cité du mythe et celle du réel. Et il salue les qualités (mythifiées) du peuple au sein duquel il vit désormais : c’est « un peuple studieux, attaché à la spiritualité et moral ». Ce qui ne l’empêche pas, paraphrasant une for­mule du commentateur biblique Rachi, d’écrire ailleurs que « la paix vaut plus que tout et que, pour elle, on peut tout sacrifier ». Il n’est pas loin de penser, à l’instar de tel de ses collègues poètes de l’islam, que « la terre entière, dans sa diversité est une, et les hommes sont tous frères et voisins ».

En Israël, installé à Kiryat Yam, au nord de Haïfa, la ville ouvrière, Bouzaglo reconstitue en partie son équipe marocaine. Deux de ses disciples, Haïm Louk et Ouaïch Cohen – devenus ses amis -, ayant tous deux des voix exceptionnelles, l’accompagnent dans la tournée des syna­gogues du pays où on lui manifeste respect et affection.

En Israël, nous dit Méir, le fils du rabbin Bouzaglo, qui enseigne aujourd’hui la philosophie à l’université de Jérusalem, mon père s’est passionné encore plus pour la grammaire hébraïque. Son amour de l’hébreu a pu, ici, se donner libre cours. Mon père est devenu peu à peu plus exigeant dans ses écrits. Il portait aux mots et à leur ori­gine (venaient-ils de l’époque de la Mishna, du Midrash ou des temps modernes ?) une attention plus vive que par le passé. Il a accentué son enracinement dans la tradition de ses pères et de ses maîtres. Sa langue est devenue celle d’une terre reconnue et revendiquée, et ses poèmes des chants de célébration.

Le 27 janvier 2009, l’université de Tel Aviv organise une soirée d’études sur l’œuvre poétique du rabbin David Bouzaglo. Un universitaire, Almog Behar, propose au public une impressionnante analyse comparée entre les œuvres du rabbin-poète marocain et celles d’un autre poète, connu en Israël depuis les années 1960, Erez Bitton. Behar donne lecture d’un poème de Bitton, lui- même né en Algérie, dans lequel il salue Bouzaglo comme l’un de ses maîtres. Les deux hommes sont considérés aujourd’hui comme les deux plus grands poètes du judaïsme nord-africain en Israël, au xxe siècle. Les deux hommes sont aveugles. Bitton invite dans son poème le rabbin Bouzaglo à « quitter son coin et à rejoindre le centre de la tribune ».

L’universitaire Almog Behar s’interroge : « Bitton sou­haite-t-il faire du rabbin Bouzaglo un représentant et un symbole de la culture judéo-marocaine ? Veut-il en réalité l’installer au cœur de la conscience littéraire du nouvel Israël ? » Erez Bitton n’hésite pas à considérer Bouzaglo comme « un poète lyrique, moderne et profond ».

Itzhak Hafouta, un autre universitaire israélien, déclare : « Bouzaglo est un géant : poète, linguiste et musicien. Il maîtrisait toutes les sources de la connaissance du judaïsme. » Une autre personnalité, professeur d’univer­sité, Mme Habiba Pedaya, qui a consacré de longues années à analyser la production poétique de ces poètes religieux notamment dans le monde arabe, considère Bouzaglo comme étant « les yeux d’une génération ». Elle écrit : « Je n’ai jamais senti un chant sortir du point intérieur d’un homme, le lieu de sa vérité, comme chez David Bouzaglo. » Et elle ajoute :

Le kabbaliste' Moshé Cordovero dit de la sagesse qu’elle a deux aspects. Le premier est tourné vers le haut, tandis que le second est orienté vers le bas. Je découvre les deux aspects dans la personnalité du poète David Bou­zaglo. D’un côté, il est passeur de traditions et, de l’autre, c’est un homme seul qui vit sur le mode tragique sa cécité.

Bouzaglo lui-même évoque ainsi le malheur qui l’a frappé au mitan de sa vie :

J’ai très tôt été familier avec le texte de la Torah et de ses commentateurs. J’ai également étudié durant des années avec nombre de spécialistes du Talmud, au point d’avoir été naguère considéré comme un excellent talmudiste. J’ai enfin consacré beaucoup de temps à l’étude de la halakha. Bref, si je n’avais pas perdu mes yeux, un long chemin s’ouvrait devant moi pour achever ma formation. J’aurais alors sans doute pu prétendre à un poste équiva­lent à celui qu’occupaient ceux qui, au Maroc, me consi­déraient en public comme un des leurs.

Le rabbin faisait sans doute ainsi allusion aux différents rabbins-juges qui, face à lui, ont, en effet, toujours mani­festé respect et admiration pour ses connaissances.

Dans un autre de ses poèmes, Bouzaglo fait référence à l’amertume qui est la sienne quand il découvre que les différents ophtalmologues consultés ne peuvent, les uns et les autres, rien pour lui. Il se parle à lui-même :

N’es-tu pas privé de lumière ?

La flamme de ton œil est effacée

Pauvre misérable privé de tout…

Quel espoir a donc l’homme las,

Au parler amer, à la prunelle blessée

Et qui tâtonne le long d’un mur ?

Son fils Méir dit aujourd’hui de son père qu’il aimait beaucoup le mot lumière (or), et sa fille Rachel ajoute que cette cécité l’a conduit à pénétrer profondément dans la spiritualité des termes qu’il utilisait à l’heure d’écrire : « Il composait ses poèmes dans le silence, mais il se les récitait à voix haute afin de se les mettre en mémoire. Du moins est-ce ainsi que je l’ai toujours vu faire. »

L’industriel Jacob Danino et le chef d’orchestre Michel Abittan, interrogés à Casablanca, redisent l’admiration qu’ils ont toujours portée à l’activité et à l’œuvre, poétique et musicale, de David Bouzaglo : « Il était très apprécié de tous les grands experts marocains de la musique andalouse. Le prestigieux chef d’orchestre Ahmed Loukili, en parti­culier, aimait à le rencontrer. Il parlait de lui comme du cheikh Daoud. »

Quel fut le dernier poème de David ? Nul ne le sait. Et si on le savait, ce poème résumerait-il un parcours de vie ? Constituerait-il une sorte de testament ?

Avant de mourir, en 1975, le rabbin formule auprès des siens le souhait qu’aucun éloge ne soit prononcé sur sa tombe. Peut-être aurait-il été heureux, pourtant, de savoir que la ville la plus « marocaine » d’Israël, Ashdod, a décidé de donner son nom à l’une de ses grandes artères. A sa mort, le rabbin Bouzaglo devient sans vraiment l’avoir cherché une référence, un symbole, un modèle et peut-être aussi une légende. L’homme n’a laissé après lui -on l’a dit – ni mémoires ni correspondance. Comment imaginer alors que des zones d’ombre, des questions sans réponse ne subsistent pas lorsqu’on entreprend, auprès de sa famille, de ses anciens compagnons et des amis qui l’ont connu, un travail qui n’est pas en vérité une biogra­phie, mais une approche impressionniste d’un personnage peu commun ?

Transmettre

Un récit talmudique (Brakhot 3 b) rapporte que la lyre du roi David, suspendue au-dessus de son lit, se mettait à jouer, seule, des mélodies et des chants à la louange de Dieu, quand, à minuit, le vent du nord soufflait à travers ses cordes. La voix du poète Bouzaglo, des décennies après sa mort, résonne encore dans la mémoire de bien des juifs originaires du Maroc, qu’ils soient aujourd’hui installés en Israël, en France, au Québec ou au Maroc. Quand un vent de nostalgie souffle sur leurs existences…

Bouzaglo inspire aujourd’hui un grand nombre de chantres et de poètes juifs appartenant à l’aire culturelle judéo-marocaine. Vivant, il refusait qu’on le considère comme poète et c’est pourtant comme tel qu’il est perçu par les différentes universités en Israël qui, désormais, lui consacrent des mémoires, des thèses et des soirées d’études. Face à cela, il aurait sans doute, s’il vivait, éclaté d’un grand rire, et cet humoriste à ses heures se serait, comme à son habitude, moqué de lui-même…

On raconte que l’un des grands cantors de la tradition ashkénaze Yehoshua Lerer, né à Jérusalem, devint hazzane (cantor) à Tel Aviv puis à Anvers. Dans un premier temps, il étudiait au collège talmudique (la yéchiva) de Hébron en même temps qu’il participait avec d’autres cantors à des concerts. De ce fait, il s’absentait beaucoup du collège et cette absence était fortement ressentie par le public qui la désapprouvait. Les directeurs de l’académie lui en firent donc l’observation. Lerer leur répondit :

« Il est vrai que je suis né pour être cantor. Et avec l’aide de Dieu, je le serai. Mais il est également vrai que je veux étudier pour être un docteur de la loi et un disciple des Sages. Que dois-je faire ? Eh bien, décidez vous- même ! »

Plus jamais, dit-on, on ne lui fit la moindre remarque.

Comme poète, David Bouzaglo aura fait la preuve que l’homme ne doit pas louer Dieu uniquement aux heures d’euphorie, mais également quand la détresse et la douleur frappent à sa porte.

Un universitaire spécialisé, à l’université Ben- Gourion de Beersheva, dans l’enseignement du poème religieux (le piyout), raconte au journal Maariv :

Je reçois beaucoup de jeunes originaires de villes de développement. On leur a naguère porté un tort considé­rable parce qu’on leur a appris à mépriser leur culture et les valeurs de leurs grands-pères. Aujourd’hui, quand je leur enseigne les poèmes religieux, ceux de David Bou­zaglo en particulier, ces jeunes viennent me dire : « Mon grand-père avait l’habitude de chanter ce chant en telle circonstance. » Ainsi ces jeunes rétablissent le contact avec leurs ancêtres.

Et là est peut-être la grande réussite de cet homme, né dans le chant et la poésie, mort après avoir enseigné à ses disciples sagesse, amour et respect des traditions d’un vieux peuple. Ceux qui, aujourd’hui, sur quatre continents, gardent fidèlement son sou venir, savent que David Bouzaglo a assumé avec fer­veur la mission et la tâche que le sort lui a, dès ses jeunes années, confiées : transmettre…

Passeur de grâces, disions-nous…-

Les veilleurs de l'aube-Victor Malka Les yeux d’une génération

יוֹם בּוֹ דָּר עֲלִיּוֹת  תוכחה.רבי דוד בן אהרן חסין

144 – יוֹם בּוֹ דָּר עֲלִיּוֹת 

תוכחה. שיר מעין אזור בן שש עשרה מחרוזות ומדריך בן שני טורים דו-צלעיים. בכל מחרוזת שלושה טורי ענף וטור מעין אזור. הטור השני במדריך משמש רפרין.

חריזה: א/בא/ב ג/גגב דדדב.

משקל: שתים עשרה הברות בטור.

כתובת: תוכחת מוסר תשיב אנוש מעברות שבידו שאדם דש בעקביו. והיא נועם ׳ממשכבי קמתי׳.

סי׳: אני דוד בן אהרן אמיץ חזק.

מקור:    ק- ב ע״א.

יוֹם בּוֹ דָּר עֲלִיּוֹת / יָדִין כָּל נִבְרָא
אוֹי לָהֶם לַבְּרִיּוֹת / מֵעֶלְבּוֹנָהּ שֶׁל תּוֹרָה

אֱנוֹשׁ הַלֹּא תֵּבוֹשׁ תִּהְיֶה נֶחְפָּר נִכְלָם
עֵת יָבִיא בְּמִשְׁפַּט אֱלֹהִים חַי עוֹלָם
5-אֶ"ת בְּרוּאָ"יו עַ"ל כָּ"ל נִסְתָּ"ר וְנֶעֱלַם
יוֹכִיחַ לְגֶבֶר אֲשֶׁר דַּרְכּוֹ נִסְתְּרָה
אוֹי לָהֶם לַבְּרִיּוֹת / מֵעֶלְבּוֹנָהּ שֶׁל תּוֹרָה

 

נָאֶה לָנוּ לִבְכּוֹת וְגַם לְהִתְעַנּוֹת
עַל דִּבְרִי הקצ"ף וְהַקַּפְּדָנוּת
וְלָשׁוֹ"ן מְדַבֶּרֶ"ת דִבְרֵ"י לֵצָנוּ"ת
10-כְּמִתְלַהְלֵהַּ אֲשֶׁר זִיקִים יָרָה

 אוֹי לָהֶם לַבְּרִיּוֹת / מֵעֶלְבּוֹנָהּ שֶׁל תּוֹרָה                    

 

יִתַּר לְבָבֵנוּ נְסַלֵּד בְּחִילָה
עַל הַזְכָּרַת הלַשָּׁוְא וּלְבַטָּלָה
מא"ןַ דְּאִי"ת לֵי"הּ מִמַּלְכֵּ"הּ דְחִילָ"א
לֹא מִשֶּׁתָּבַע בִּשְׁמֵיהּ לְמַגָּן וּלְשִׁקְרָא 

אוֹי לָהֶם לַבְּרִיּוֹת / מֵעֶלְבּוֹנָהּ שֶׁל תּוֹרָה            

 

15-דָּן יָדִין בַּגּוֹיִם מָלֵא גְוִיּוֹת
רֹב אָדָם בְּגָזֵל וּמִעוּט בַּעֲרוּת
תּוֹלִי"ן עֵינֵיהֶ"ם בְּנָשִׁי"ם יְפֵיפִיּוֹ"ת
מִידֵי הִרְהוּר לֹא יָצְאוּ וּמִידֵי עֲבֵרָה 

אוֹי לָהֶם לַבְּרִיּוֹת / מֵעֶלְבּוֹנָהּ שֶׁל תּוֹרָה    

 

[1] דר עליות: כינוי לקב״ה, על-פי דב׳ לג, כו, והשווה תה׳ צא, ט. ידין כל נברא: על-פי קה׳ יא, ט. 2. אוי… תורה: על-פי אבות ו, ב. 6. יוכיח לגבר: על-פי איוב ג, כג. 8. על דבר הקצף: משחק לשון, על-פי בר׳ מג, יח. 10. כמתלהלה: על־פי מש׳ כו, יח: ׳כמתלהלה היורה זיקים׳. משתטה ועושה מעשים מסוכנים. 11. יתר לבבנו: יקפוץ לבנו ממקומו. נסלד בחילה: על-פי איוב ו, י. 12. על… ולבטלה: הדובר מוכיח את שומעיו על הזכרת שם שמים לבטלה. 13. מאן… דחילא: מי שיש לו יראה מן המלך. 14. לא… ולשקרא: לא נשבע בשמו לשוא ולשקר. על-פי אונקלוס לשמי כ, ז; דב׳ ה, יא. 15. ידין… גויות: על-פי תה׳ קי, ו, והוכיח על היזדקקות לערכאות של גויים. 16. רב… בעריות: על־פי ב״ב קסה ע״א. 18. מידי… עברה: על-פי שבת סד ע״א: ׳אם מידי עבירה יצאנו, מידי הרהור לא יצאנו׳.        

 

וּדְבַר שְׁפַתִּים בִּקְטָטוֹת וּמְרִיבוֹת
20-שָׁלוֹם לֹא יְדַבְּרוּ יֶחְפָּצוּן קְרָבוֹת
שְׁבִי"ב אִישָּׁ"ם יִבְעַ"ר כִּיקוֹ"ד אֵשׁ לֶהָבוֹת
לְבִדְקָא דְּמַיָּא דָמֵי הַאי תִּגְרָא
אוֹי לָהֶם לַבְּרִיּוֹת / מֵעֶלְבּוֹנָהּ שֶׁל תּוֹרָה

דִּבְרִי עֲוֹנוֹת גָּבְרוּ כְּתָבוֹר וְחֶרְמוֹן
בְּנֶשֶׁךְ וּמַרְבִּית זֶה עַל זֶה יְשִׁימוֹן
25-וְאִיֱ"שׁ אָחִי"ו יוֹנ"וּ אוֹנָאַ"ת מָמוֹ"ן
בְּמִדָּהבְּמִשְׁקָל וּבַמְּשׂוּרָה

אוֹי לָהֶם לַבְּרִיּוֹת / מֵעֶלְבּוֹנָהּ שֶׁל תּוֹרָה

 

בִּתְלָתָא כַּחֲדָא הַוְּיָא חֲזָקָה
סַרְסוּרֵי עָבְרָה וּבָרֵי הֶזֵּקָא
קִנְאָ"ה וְכָבוֹ"ד וְנֶפֶ"ש שׁוֹקֵקָ"ה
30-מוֹצִיאִין הָאָדָם מִן הָעוֹלָם בִּמְהֵרָה
אוֹי לָהֶם לַבְּרִיּוֹת / מֵעֶלְבּוֹנָהּ שֶׁל תּוֹרָה

נִצָּב חוֹמַת אֲנָךְ אֶל יוֹשֵׁב כְּרוּבִים
בְּאוֹנָאַת דְּבָרִים לַאֲחֵרִים עוֹלְבִים
מַלְבִינִי"ם םנ"י חַבְרֵיהֶ"ם בָּרַבִי"ם
עַד אַזֵיל סֻמָּקָא וְאָתֵי חִוָּרָא

אוֹי לָהֶם לַבְּרִיּוֹת / מֵעֶלְבּוֹנָהּ שֶׁל תּוֹרָה

 


35-אֶת חֶטְאָם יִשְׁאוּ אוֹכְלִים לְמַעֲדַנִּים
וּבְלֹא בְּרָכָה הֵמָּה נֶהֱנִים
לַה' וּלְיִשְׂרָאֵ"ל גּוֹזְלִי"ם וּמוֹנִים
לְאִישׁ מַשְׁחִית לָהֶם רֵעוּת וְחֶבְרָה
אוֹי לָהֶם לַבְּרִיּוֹת / מֵעֶלְבּוֹנָהּ שֶׁל תּוֹרָה

 

. ודבר שפתיים: על-פי מל״ב יח, כ, וכיוון כאן אל דברי מריבה וקטטה. 20. שלום לא ידברו: על-פי תה׳ לה, כ. יחפצון קרבות: על-פי תה׳ סח, לא. 21. שביב אישם: הריב כניצוץ המדליק להבה, על-פי איוב יח, ה. 22. לבדקא… תגרא: על-פי סנהדרין ז, א: ׳האי תגרא דמיא לצינורא דבדקא דמיא׳, כלומר התגרה דומה לנהר העולה על גדותיו. 23. דברי עונות גברו: על-פי תה׳ מה, ד. 24. בנשך ומרבית: על-פי וי׳ כה, לו, שעוברים על איסור ריבית. 27. בתלתא… חזקה: בשלוש כאחד נוצרת חזקה, על־פי סנהדרין פא ע״ב. 28. וברי היזקא: הנזק ודאי. 30-29. קנאה… במהרה: על-פי אבות ד, כא: ׳הקנאה התאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם׳. 31. ניצב חומת אנך: על-פי עמ׳ ז, ז ונדרש על הונאת דברים בב״מ נט ע״א. 33. מלבינים… ברבים: על-פי אבות ג, יא והשווה ב״מ נח ע״ב. 34. עד… חוורא: מסתלק לו האודם ובא החיוורון, על-פי בבא מציעא נח  ע"ב.

הַבּוֹטְחִים עַל חֵילָם וּבְעַשְּׂרָם יִתְהַלָּלוּ
40-עַיִן אִם יַעֲלִימוּ מֵאֶבְיוֹן בַּצַּר לוֹ
כְּחַטַּא"ת סְדוֹ"ם עֲוֹנָ"ם יַגְדִּילוּ
דְּבַר בְּלִיַּעַל עוֹבֵד עֲבוֹדָה זָרָה

אוֹי לָהֶם לַבְּרִיּוֹת / מֵעֶלְבּוֹנָהּ שֶׁל תּוֹרָה                 

 

רַע יִקָּרֵא מַרְבֶּה שִׂיחָה עִם הָאִשָּׁה
שׁוּחָה עֲמֻקָּה מְצוּדָתוֹ פְּרוּשָׁה
45-מְמַהֵ"ר לְהַחְמִי"ץ שְׂאוֹ"ר שֶׁבָּעִיסָּ"ה
יֵצֶר לֵב הָאָדָם צוצִיתָא דְּנוּרָא
אוֹי לָהֶם לַבְּרִיּוֹת / מֵעֶלְבּוֹנָהּ שֶׁל תּוֹרָה

נֶחְפְּשָׂה זֹאת נֶחְקֹרָה הַלֹּא הִיא בְּרַבַּת
מִבְנֵי עַמֵּנוּ דִּבְרֵי חֹל בְּשַׁבָּת
קֹדֶ"ש מְחַלְּלִי"ם מִשְׁתַּמְשִׁי"ם בְּבַ"ת
50-מֶלֶךְ כְּבוּדָּה נְשָׁמָה יְתֵרָה

אוֹי לָהֶם לַבְּרִיּוֹת / מֵעֶלְבּוֹנָהּ שֶׁל תּוֹרָה

 

אַמִּיץ לִבּוֹ נָכוֹן בַּה' בּוֹטֵחַ
בְּשׁוֹט לָשׁוֹן יָשִׁיב אֲחֵרִים יוֹכִיחַ
בְּמַעֲשָׂי"ו תְחִלָּ"ה יַבִּי"ט יַשְׁגִי"חַ
פֶּן יֹאמַר טוֹל קֵיסָםיֹאמַר לוֹ : טוֹל קוֹרָה
אוֹי לָהֶם לַבְּרִיּוֹת / מֵעֶלְבּוֹנָהּ שֶׁל תּוֹרָה

55-חֲסִידִים וְאַנְשֵׁי מַעֲשֶׂה צַדִּיקִים
יִתָּפְשׂוּ יִלָּכְדוּ עַל עֲבֵרוֹת דַּקִּים
בְּעָמְדָ"ם לְמִשְׁפָ"ט עֲלֵיהֶ"ם מְדַקְדְּקִי"ם
קְרוֹבָיו וּסְבִיבוֹ מְאֹד נִשְׂעָרָה
אוֹי לָהֶם לַבְּרִיּוֹת / מֵעֶלְבּוֹנָהּ שֶׁל תּוֹרָה

 

40-38. לאיש… וחברה: על-פי ברכות לה ע״ב, שהנהנה מן העולם בלא ברכה ׳חבר הוא לאיש משחית׳ (מש׳ כח, כד). 39. הבוטחים על חילם: על-פי תה׳ מט, ז. 41-40. עין… זרה: מי שאינו נותן צדקה כאילו עובד עבודה זרה, על-פי כתובות סח ע״א. 44-43. רע… פרושה: על-פי אבות א, ה וראה: נדרים כ ע״א: ׳שסופך לבוא לידי ניאוף׳. 44. לשוחה עמוקה: על-פי מש׳ כג, כז: ׳כי שוחה עמוקה זונה׳. 45. ממהר להחמיץ: מי שעושה כן מגביר ומחזק את יצר הרע שבו. שאור שבעיסה: כינוי ליצר הרע, על-פי ברכות יז, ע״א. 46. צוציתא דנורא: קרן של אש, על-פי קידושין פא ע״ב. 47. נחפשה זאת נחקורה: על-פי איכה ג, מ. 48-47. הלא… עמנו: משחק לשון, על-פי דב׳ ב, יא, וציין כי חטא זה נפוץ הוא ביותר. 50. נשמה יתרה: על-פי ביצה טז ע״א: ׳נשמה יתרה נותן הקב״ה באדם ערב שבת׳. והשווה זוהר ח״ב רה ע״א: ׳מי שאומר דברי חול בשבת כמוהו כמשתמש בנשמה יתרה זו שהיא בת מלך ומחלל אותה. וכמי שמשתמש בשכינה׳. 50-49. בת מלך: היא השכינה המנהיגה בעצמה את העולם בשבת. והשווה זוהר רמג ע״ב. 52-51. אמיץ… יוכיח: מי שמתחזק בדבר ה׳ ומבקש להוכיח אחרים על עבירות שבידיהם. לבו… בוטח: על-פי תה׳ קיב, ז. בשוט לשון: על-פי איוב ה, כא. 53. במעשיו… ישגיח: על-דרך ׳קשוט עצמך תחילה׳(ב״מ קד ע״ב). 54. טול… קורה: על-פי ב״ב טו ע״ב. 56. עבירות דקים: על-פי ב״ב נ ע״א; יבמות קכא ע״ב: ׳הקב״ה מדקדק עם סביביו כחוט השערה׳. 57. קרוביו… נשערה: על-פי תה׳ נ, ג, וכפי שנדרש בבבלי, שם.

זֶה ה קִוִּינוּ לוֹ וְיוֹשִׁיעֶנּוּ
עֵינֵינוּ תְּלוּיוֹת עַד שֶׁיְּחָנֵּנוּ
כְּרַחֵ"ם אָ"ב עַ"ל בָּנִי"ם יְרַחֲמֵנ"וּ
וְאֶת מִשְׁפְּטָנוֹ יוֹצִיא לָאוֹרָה
אוֹי לָהֶם לַבְּרִיּוֹת / מֵעֶלְבּוֹנָהּ שֶׁל תּוֹרָה

 

קִרְבַת אֱלֹהִים לִי טוֹב מִסְחַר כָּסֶף
אָהַבְתִּי אֲדוֹנִי לְבָבִי לוֹ כּוֹסֵף
עֲבוֹדָת"וֹ אֶבְחַ"ר אֲקַדֵּ"ם בַּנֶּשֶׁ"ף
אֲנָכִי לָהּ', אֲנָכִי אָשִׁירָה

אוֹי לָהֶם לַבְּרִיּוֹת / מֵעֶלְבּוֹנָהּ שֶׁל תּוֹרָה

 

  1. 59. זה… ויושיענו: על-פי יש׳ כה, ט. 62-60. עינינו… לאורה: על-פי התפילה ׳היום הרת עולם׳ בעת תקיעת שופר בראש השנה. 63. קרבת… כסף: על-פי מש׳ ג, יד. 66. אנוכי… אשירה: על-פי שו׳ ה, ג.

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 227 מנויים נוספים
ספטמבר 2019
א ב ג ד ה ו ש
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

רשימת הנושאים באתר