ארכיון יומי: 5 באפריל 2019


משה  עובדיהר' מסעוד די אבילה ואיגרות שליחותו-מטעם כוללות ק"ק המערביים בירושליםלפורטוגל ולאמריקה הלטינית( 1906 ) פעמים 146-147

 

סיכום

המחקר על השד"רים המערביים ועל מוסד השד"רות בכלל במחצית הראשונה של המאה העשרים טרם הושלם. צדקו חוקרי המערביים שקבעו שעדיין איננו יודעים על כל השד"רים של כולל המערביים, ושעדיין יש איגרות שליחות שלא נודעו במחקר, ונקווה שבעתיד יימצאו, ושנוכל להרחיב באמצעותן את יריעת המחקר ההיסטוריוגרפי על השליחים. לפי שעה האיגרות של מסעוד די אבילה הנדפסות לראשונה בנספח למאמר זה, מלמדות על המצב החברתיהכלכלי של כולל המערביים בראשית המאה העשרים ועל הקשר שלו לקהילות של מהגרים יהודים בארצות אמריקה הלטינית. בין המהגרים לעולם החדש היו יהודים ממרוקו, ובמשך הזמן הם התבססו במקומות מושבם, וכך נוצרו מקורות תמיכה חדשים לכולל המערביים, בעיקר מקהילות יהודיות שהייתה להן זיקה ליהודים המערביים ולירושלים.

נספחים

 איגרת 1 

עד נבחר ונימוסי מעדת המערביים בעה"ק [בעיר הקודש] ירושלם ]ירושלים] תובב"א [תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן

Comité de la Communauté Marocaine et Mr. le Rabbin Nahman Betito à JÉRUSALEM  

 זכרו מרחוק את ה' וירושלם תעלה על לבבכם

בעזה"י [בעזרת השם יתברך]. פעה"ק [פה עיר הקודש] ירושלם תובב"א יום לחדש שנת תרס" [?190]

לכבוד ידידנו מעלת הגביר המרומם רודף צדקה וחסד

 שלום וברכה רבה

! אותותינו אלה להודיע לכבודו גודל צרת אחינו ק"ק ]קהילה קדושה[ המערביים כי גדלה צעקת העניים ויתומים ואלמנות על פת לחם, יען כי נפסקו צנורות ]צינורות[ השפע מאחינו אשר בערי מערב הפנימי יע"א ]יגן עליה אמן[ מסיבת המרד אשר מרדו הגויים במלכים נעשה שם בלבול גדול והיו אחינו לשבי וביזה, ובורחים משם אנשים וטף ערומים ויחפים נודדים ללחם, ובאים לפה עיה"ק ירושלם, ומיום בואם צועקים אלינו הבה לנו לחם ולמה נמות ברעב ועינינו רואות וכלות אליהם ואין בידנו להושיעם, כי מאין יבא עזרנו לנהל בלחם לאלף ושבע מאות נפשות המקבלים מקופה של צדקה, ונוסף על צערינו [צערנו[ הצרה הגדולה הזאת צרת מס הגולגולת כרגא [חַ'ראג'] דמלכא [של המלך] יר"ה ]ירום הודו] ומוכרחים אנחנו לשלם מכיס כוללינו [כוללנו[] סך עצום ורב מידי [מדי[ שנה בשנה, בעד כל קהל עדתינו ]עדתנו[ במספר כל זכר מבן חדש ומעלה סך שלשה עשר פראנק לכל נפש בכל שנה ושנה ולא ידענו אנא נפנה לעזרה, לעתות בצרה, על כן חלינו [חילינו] פני ידידנו מע'[לת] החכם השלם זרע קדש [קודש[ כמה"ר [כבוד מורנו הרב] מסעוד דיאבילה הי"ו [השם ישמרהו ויחייהו] נין ונכד למע' הרב הגאון רב אד"א [אליעזר די אבילה] זצוק"ל [זכר צדיק וקדוש לברכה] בעל המחבר ספר מגן גבורים [גיבורים] ומעין [ומעיי]גנים ובאר מים חיים, וחתנא ]וחתן] דבי [של בית] נשיאה [נשיא] מע' הרב הכולל עט"ר [עטרת ראשנו] מורינו ]מורנו] הרב צוף דב"ש [דוד בן שמעון] זלה"ה [זיכרונו לחיי העולם הבא] למען ילך בשליחות מצוה [מצווה] רבה הזאת, להודיע צערינו לרבים להוציא מצרה נפשנו על כן באנו לחלות פני קדשו למען יעמוד לימין השד"ר [שלוחא דרבנן] הנז'[כר[ לעזרו, ולעשות לו נדבה גדולה להחיות בה נפשות רבות העטופים ברעב ובחוסר כל, בטחנו בה' כה יעשה, וה' משמים ישלם לו גמולו שבעתיים, ואנחנו נברך את שמו הטוב רב ברכות, כה דברי חו"ר [חכמי ורבני] ופו"מ [ופקידי ומשגיחי[ ירושלם תו' [תיבנה ותיכונן] ברוב עז ושלום כוללות ק"ק המערביים הדושו"ט [הדורשים שלומם וטובתם] החותמי'[ם] פעה"ק ירושלם תו' [תיבנה ותיכונן] ברוב עז ושלום.

הצעיר נחמן בטיטו ס"ט [סופו טוב] הצעיר שמואל אלעלופ ס"ט ע"ה [עבד השם[ מכלוף חזן ס"ט הצעיר אליהו יעקב לעגימי [לעג'מי] ס"ט ע"ה יוספ אלמאליח ס"ט ע"ה שמואל בוחבוט סיט [ס"ט[

משה  עובדיה

ר' מסעוד די אבילה ואיגרות שליחותו-מטעם כוללות ק"ק המערביים בירושלים

לפורטוגל ולאמריקה הלטינית( 1906 ) פעמים 146-147

בתשבחתי יומא דנא  פיוט לשבת, סימן דוד בן חסין-נועם "אני לדודי ובלבי", כולל ביאור לפיוט

121 – בתשבחתי יומא דנא

 פיוט לשבת, סימן דוד בן חסין

נועם "אני לדודי ובלבי"

 

בתשבחתי / יומא דנא

לך אלה אבהתי / מהודא ומשבח אנא

דוגרן לעמא קדישא / וליה יהיב לאחסנתיה

ראום יה עביד פרישא / ונח ביה מעבידתיה

על כן ברכיה קדיש יתיה / מכל חגא וזמנא

מהודא ומשבח אנא

 

ובגין דא עלנא חובה / לאפושי חדוותא

מחד בשבא לשבא / נזמין לה סעודתא

נקבל שבת מלכתא / בתפנוקא ועדונא

מהודא ומשבח אנא

יתקרי ברא דמלכא / מאן דמוקיר לשבי

טוביה דיתיב אתכא / דרחמנא צבי

אפי זוטרי אפי רברבי / יזמן להון זמונא

מהודא ומשבח אנא

דמפנק יתיה כידיניה / במיכלא ובמשתייא

אלהא דלית בר מניה / בארעה ובשמיא

יורית ליה אחסנתא יאיא / דיעקב אבונא

מהודא ומשבח אנא

בלבושין דיקר פשירין / למחזי מבין יאין

ועדיף יהון חורין / למעליותא שנין

ואוף למי חן לעניין / האי דישנא לפרדשנא

מהודא ומשבח אנא

נפשא קדישא יתירה / מרגלית לית טימי

כבר נש תהי נהירא / יומן גין מכל יומי

מחייב אנש לה לבסומי / טל עביד בה קלנא

מהודא ומשבח אנא

לסין יחסין לן חי עלמין / עלמא דכוליה שבתא

וניקום לקץ הימין / בגופא ובנשמתא

ואתון נורא יקידתא / לא ישליט בן שולטנא

מהודא ומשבח אנא

1־2. בתושבחתי… אנא: בתפילתי ובשבחי יום זה, לך אלהי אבותי אני מודה ומשבח, על־פי דני ב, כג. 3. דוכרן… לאחסנתיה: זיכרון לעם קדוש ולו ניתן לנחלתו, שהשבת היא נחלת עם ישראל זכר ליציאת מצרים וזכר למעשה בראשית. 4. ארום… מעבידתיה: שבת ונח בו ממלאכתו. על-פי שילוב מקורות: בר׳ ב, ב; שמי כ, יא. 5. על… וזמנא: על כן ברכו, קידש אותו מכל חג ומועד, על-פי שמי כ, יא; ראה גם הרמב״ם, הלכות שבת ל, ט. 6. ובגין… חדוותא: לפיכך חובה עלינו להרבות שמחה, על-פי יש׳ נח, יג; והשווה לשון הרמב״ם, הלכות שבת כט, כט; שם, ל, א; וכן: שו״ע או״ח רסב, ג. 7. נזמין… סעודתא: מיום ראשון לשבת נכין לו סעודות. על-פי שבת קיז ע״ב. 8. נקבל… וערונא: נקבל שבת המלכה בעונג ובעידון.

על-פי שבת קיט ע״ב¡ ראה גם הרמב״ם, הלכות שבת ל, ג-יא. 9. יתקרי… לשבי: בן מלך נקרא המכבד את השבת. על-פי שבת קיט, א, וכן משמע מרעיא מהימנא, דב׳ רעז ע״ב. 11-10. טוביה… רברבי: טוב לו שיסב לשולחן לרצון ה׳. קטנים וגדולים יזמן אותם זימון. על-פי שילוב מקורות: שבת קיט, ע״ב; הזוהר ח״ג ס ע״ב. 12. דמפגק… ובמשתיא: המכבד אותו כהלכתו במאכל ובמשקה. על-פי הרמב״ם, הלכות שבת ל, ז. 14-13. אלהא… אבונא: אלהים אשר אין בלעדיו בשמים ובארץ. יתן לו נחלה טובה (נחלת) יעקב אבינו. על-פי שבת קיח ע״א. 16-15. בלבושין… שניין: במלבושי כבוד יפים למראה מבין הנאים. ועדיף שיהיו לבנים מיוחדים לטובה. על-פי שו״ע, או״ח, רסב, ב-ג. ראה ׳באר היטב׳ לעניין בגד לבן. 17. ואוף לפרדשנא: ואף לחונן עניים מנחת שי זאת. על-פי שילוב מקורות: הרמב״ם הלכות שבת כד, ה; סנהדרין צד ע״ב. 18. נפשא… יתירה: נשמה קדושה יתרה, על-פי רעיא מהימנא לוי׳ כט ע״א. 19. מרגלית… טימי: מרגלית שאין בה פסול. יומא… יומי: כאש תהיה מאירה יום זה מכל הימים. על-פי סנהדרין סה ע״ב. 20. מחייב… קלנא: חייב כל איש להנעימה לא יעשה בה צער (־־קלון), על-פי מגילה ז ע״ב; הרמב״ם, הלכות שבת ל, יד. 21. חסין… שבתא: הרחמן ינחילנו לחיי העולמים עולם שכולו שבת. על-פי ברכת המזון לשבת. 22. תעמוד… הימין: ונעמוד לקץ הימים בגוף ונשמה. על-פי שילוב מקורות: דני יב, יג; זוהר ח״א עט, א. 23. ואתון… יקידתא: וכבשן האש היוקדת לא ישלוט בנו שלטון. על-פי דג׳ ג, ו. גורא יקידתא: האש היוקדת, וכאן כינוי לגיהנם.

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 130 מנויים נוספים

אפריל 2019
א ב ג ד ה ו ש
« מרץ   מאי »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

רשימת הנושאים באתר