ארכיון יומי: 15 בנובמבר 2013


אוצר גנזים – מאת יעקב משה טולידאנו

 

אוצר גנזים

אוסף איגרות לתולדות ארץ־ישראל מתוך כתבי־יד עתיקי

הרב יעקב משה טולידאנו

הרב יעקב משה טולידאנו

ם עם מבואות והערות

מאת יעקב משה טולידאנו

במבואי לשריד ופליט קובץ ראשץ, תל־אביב תש״ה, הראיתי על הצורך באיסוף זכרונות ותעודות משרידי כתבי־היד, שיש בהם הומר לתולדות הקהילות בחוץ לארץ, הקיימות ושאינן קיימות, ובייחוד אלו שהיו להן זיקה ליישוב בארץ־ישראל. זעל אחת כמה וכמה זכרונות ותעודות, שיסודם בחולדות היישוב בארץ־ישראל וחקר גלגוליו בדורות ובזמנים שונים, כי יש עוד הרבה מה למשש ולמשמש ולמצוא דברים, שלא נגלו ולא נחקרו. חושבני שהחומר המוצג מעיד על עצמו. לכל המסמכים והתעודות שנתפרסמו כאן, ימצא הקורא מבוא, שיבהיר את תוכן המסמך והערות עליו במקום הצורך

מעשה ברבינו קלונימוס אביו של רבינו משולם הגדול שחלם׳ שיקחו בנו ממנו. פעם אחת באו סוחרים לשוק! ופגעו .בו ונתנו עיניהם בו ולקחוהו והוליכוהו עמהם לבבל. ורבנו ־ משולם הנז׳ היה באותה שנה בן י״ד שנה. באו הסוחרים :אצל הנשיא שהיה בבבל וא"ל ־ רצונך שתקנה ממנו יהודי א׳ לשמשך. א״ל הן. מיד קנה אותו מהם. והנשיא הנז׳ היה ראש ישיבה ורבינו משולם הנז' נהיה ממונה על חדר־ המאכל של הנשיא הנז' ויום א׳ שמע רבינו משולם ההלכה והגיה הטעות שהיתה בהלכה בגליון כמו שקבל מאביו ר׳ קלונימום ושתק.

וכשחזר הנשיא לבהמ״ד מצא הגליון מוגה. שתק. חשב שמא מאת השי״ת היה הדבר. וכך היה רבינו משולם עושה . בכל דבר שנעלם פירושו להנשיא. פעם אחת אמר לתלמידיו רצוני אם יש מכם שיזכה לראות מי הוא המגיה זה הספר. -כשיצא הנשיא עמדו שנים מהתלמידים אחרי הכותל עד שראו שרבינו משולם מגיה הספר וכותב הספיקות בגיליון ויצא והלך. וכשבאו התלמידים לשמוע ההלכה מפי הנשיא -עמדו אלה שראו רבנו משולם ואמרו לנשיא מורינו ורבינו יש לך שמש בבית שהוא גדול בחכמה ובתורה. א״ל מי הוא׳ א״ל השמש שהביאו הסוחרים הוא היה מגיה הספר.

 מיד קרא לו לבית מדרשו ובקש ממנו מחילה והושיבו אצלו והיה מגיה ההלכה ושאל לו מי הוא אביך א״ל ר׳ קלונימוס בן רבי משה בקש ממנו הנשיא׳ שישא בתו ולא רצה ר׳ משולם  לעשות דבר שלא ברשות אביו׳ מיד צוה הנשיא ליתן לו משמש אחד לשמשו בדרך ולתת לו, צדה לדרך והלך ר׳ משולם למגנצא ונשא שם קרובתו והוליד ממנה בן ושמו תודרוס. והיה רבי תודרוס ראש ישיבה במגנצא אחר פטירת .אביו.

רבי משולם בן קָלוֹנִימוּס (ידוע גם בכינויים רבנו משולם, "משולם הגדול" ו"משולם הרומי"; סוף המאה העשיריתלוּקָאאיטליה, או במגנצאגרמניה) היהפוסק בן תקופת הגאונים, פרשן המשנה ופייטן.

תולדות חייו

מעט מאוד ידוע על תולדות חייו. השמות "קלונימוס" ו"משולם" חוזרים ומופיעים בשושלת משפחת קלונימוס (ואף בכינוי "הגדול").‏ מקובל על רוב החוקרים שרבי משולם דנן הינו בנו של קלונימוס בן משה. משערים שמשה בן קלונימוס הוא בן המשפחה שהיגר מלוקא למגנצא, בערך בין השנים 900 ל-926, ועל כן ייתכן שרבי קלונימוס ובנו, רבי משולם, פעלו ממגנצא והיו מראשוני החכמים של יהדות גרמניה. עם זאת, יש לציין שיש גם מקורות לטענה שהם פעלו בלוקא.

ג.נישואי רש"י

הסיפור הבא על רש״י ועל רבינו תם, מצאתיו בכתבי יד אחדים! במארוקו ואף על פי שהוא מתייחס לרבי שמואל בן דנאן(עי׳ למעלה עמי 13), אנו רואים בו זרות וחסרון! ידיעה. למשל שאמר, שרש״י לא נשא אשת, אלא בגיל שבעים ושהוליד בת אחת בלבד, שארבעה בנים נולדו ממנה,. אמנם ברור, שיש בסיפור זה גרעינים אמיתיים, שנתערבו בהם במשך- הזמן שגיאות ושיבושים. נראה שזה נכון, שרש״י לקח לו אשה כשבבר היה גדול בשנים, אולי בחצי ימיו כי לפי חשבון השנים, שרש׳׳י מת ד״א תתס״ה, ורבינו חם מת בשנת דתתקל״א, היה הצעיר שבנכדיו של רש״י במותו תינוק.

 וכן ידוע, שבתו של רש״י כתבה מפירושיו לעת זקנתו, שלא הית יכול לכתוב בעצמו. מזה נראה, שנשא אשה כשהיה כבן שלושים וכאן׳ מקור הסיפור, שרש״ י נשא אשה באיחור זמן׳ אולי מפני חשקו בתורה או מאיזו סיבה שהיא ושנישואיו היו על ידי מקרה, שנערות נכנסה לבית מדרשו. גם הסיפור על רבינו תם, אינני חושב שכולו בדוי״. שכן יש גם לו יסוד היסטורי. ידוע, שלרבינו תם היו קשרים עם שרי המדינה ובית המלכות בצרפת, כנראה ממה שכתב בספר הישר, סי׳ תקצה זי ״מלאכת אחרים עלי ועבודת המלך/ ועי׳ עוד שם, דף פג.

בעל הסיפור מאמת את סיפורו על רש״י ממה שהעלים בפירושי בפרשת. קדושים הביאור על הפסוק ״אל־תחלל את־בתך להזנותה״ זה המשיא בתו לזקן,(סנהדרין עו) ,ומביא זה בשם הרי״ע. אני משער, שזהו אחד הרבנים בן דורו של ר״ש בן דנאן, רבי יהודה עוזיאל, שחי בפאס. עי׳ בספרי־ ״נר המערב״׳ עמי 103, וניכר, שסיפור זה היה ידוע אצל רבני ספרד, שכל״ כך חיבבו והוקירו את רש״י ואת פירושיו, כאשר ראינו, שהרוב הגדול: של הפירושים שנתחברו על פירוש רש״י על התורה, הוא של רבני ספרד״ עי׳ בספרי אפריון (ירושלים תרס״ה).

עכשיו ראיתי, שהסיפור נדפס בספר רש״י, ירושלים תשט״ז, עם׳- כח — כט, מתוך ספר ״מגן וחרב״ של ר׳ יהודה אריה ממודינה שבכתב־ידי בגנזי הרב י״ל הכהן מימון. נראה, שרי״א ממודינא השתמש בכתב־יד שהובא לספרד ויש עניין בשינויים שבסיפור.

ממזרח וממערב-כרך ד'- ארמית ועברית בשירת רבי דוד בן אהרן חסין – אפרים חזן

ממזרח וממערב כרך רביעי

ממזרח וממערב כרך ד

ממזרח וממערב כרך ד

קובץ מחקרים בתולדות היהודים במזרח ובמגרב

בעריכת

שמעון שורצפוקס

הוצאת אוניברסיטת בר-אילן רמת גן– תשמ"ד

ארמית ועברית בשירת רבי דוד בו אהרן חסין – אפרים חזן.

פיוט מספר 2

143 – יה מלכות עלם מלכותיה

 פיוט יסדתי כשנתרפא מחוליו יחייא נכדי. סימן י-ה-ו-ה דוד

 

יה מלכות עלם מלכותיה / מארי עלמא בריך שמיה

שזיב עבדיה בר אמתיה / יהב ליה ידיה ואוקמיה

 

יה …שמיה – ה' אשר מלכות עולם מלכותו, אדון העולם ברוך הוא

שזיב…אמתיה – הציל את עבדו בן אמתו

יהב…ואוקמיה – הושיט לו ידו והקימו על פי ברכות ה ע"ב

 

הוא אלה זקיף כפיפין / תמהוהי כמה תקיפין

ישמשוניה אלף אלפין / ורבוא רבוון קדמיה

 

ולאודויי קמי עשרה / אלהא רבא יקירא

דיהביה לן ולא לעפרא / ואוסיף שנין על יומיה

 

הבו יקרא למלכא / דיהיב ליה חיי וארכה

וידע מה בחשוכא / ונהורא שרי עמיה

 

דאחיד בשמיא וארקא / ענה יתיה בעדן עקא

צוח"א דינוקא בצוק"א / או דאבוה או דאמיה

 

ותבעין רחמין אנחנא / מדאית ליה קא בעינא

יעבד אתייא עמנא / ידכר לעלם קימיה

 

זנא ספרא דאורייתא / קרא בגו בי כנישתא

לאהלך סדר תשבחתא / בריך כתריה בריך שמיה

רבי דוד ומשה

 

ספר זה מספר את סיפורו המופלא של גדול רבני מרוקו דבי דוד ומשה זיע"א, קורות ח״ו ותורתו. סיפורי מופת רבים נקשרו לדמותו רבת ההוד של רבי דוד ומשה זצוק״ל, ורבים מהם קובצו בספר זה המתעד, סרט ומנציח את עולמו של הצדיק ממרוקו אשר תפילותיו מעולם לא חזרו ריקם וברכותיו עשו רושם רב בשמים ובארץ לבטל גזרות קשות, ולגזור גזרות טובות על כלל ישראל.
מאות שנים אחר פסירת רבי דוד ומשה, אנו זוכים לברך על המוגמר עם פרסום יצירה מקיפה ורחבה הסוקרת את חייו ועולמו של ענק התורה והיראה, קדוש ישראל, רבי דוד ומשה זעי׳א.
״נפלאותיו מי יגיד, ושבחיו מי יעניד מורנו הרב דוד, ומשה שמו נקרא "

רבי דוד בוזגלו זצ"ל

הקדמה

ישתבח הבורא ויתעלה היוצר על אשר זיכני לרארבי דוד ומשהות יום זה בו יוצא לאור ספרי החדש על דמותו רבת המסתורין של גדול צדיקי יהדות מרוקו, אוצר התורה והחכמה, איש ־אלוהים, המלומד בנסים, מליץ יושר ואוהב ישראל, מרעיש הארץ בתורתו וביראתו, קדוש מבטן שקידשוהו שמיים, צפירת תפארה, הנזר והעטרה, צדיק יסוד עולם, האדמו״ר רבי דוד ומשה זצוק״ל לחיי העולם הבא וזיע״א.

יחיד ומיוחד היה רבנו רבי דוד ומשה זיע״א, סיפורי מופת וחסידות רבים נקשרו אל דמותו רבת ההוד, אשר מתארים דמות של קדוש עליון שבקדושתו ובפרישותו ידע לסייע לכל יהודי, לרפא את החולה, לפקוד בזרעא חייא וקיימא נשים עקרות, ולהושיע כל מבקש.

לא ידוע לנו אם הותיר אחריו רבנו הרב זיע״א כתבי יד וחיבורים, אך מקובלנו דור אחר דור, כי הרב זיע״א היה אחד ומיוחד מחכמי ירושלים עיה״ק, בקי בכל מכמני התורה והיראה, גאון בנגלה ועצום בנסתר, אשר אהבת ישראל נטועה בלבבו, וכל חייו הוקדשו לכלל ישראל.

היות ואין בידינו כתבים וחיבורים מאת הרב זיע״א, חשש גדול אחזני בתחילת מלאכת הכתיבה של הספר, שלא אמצא די חומר לעבדו למאמר ראוי. אך אודות לה׳ יתברך, זכותו של הרב זיע״א עמדה לי וזכיתי למצוא חומר רב אשר רבה והתעצם מידי יום לכדי ספר נאה זה. מקווה אני שספר זה יהיה בבחינת ״תורה נאה בכלי נאה״, משכן ראוי לשכן את שמו של רבנו הרב זיע״א.

רוב המעשיות המובאות בספר נמסרו לי ע״י אנשים  יראי שמיים שתיעדו אירועים שחוו, ראו וחלמו סביב עולמו של הצדיק ע״ה, מעשיות אלו הינן עדות נאמנה לתורתו ולקדושתו של בעל הנסים רבנו זיע״א, כידוע לכל ירא הי. וכשם שתורתנו מועברת מאב לבן ומדור לדור כך גם דמויותיהם של גדולי ישראל ופועלם מועברים מפה לפה ונזכרים לעולמי עד. ידוע ומפורסם מאמר חז״ל ״אמר רבי לוי, לעולם יצפה אדם לחלום טוב״ (ברכות נה, ע״ב) ורש״י מבאר ״יצפה: שיתקיים״, הא למדת שכוחו ותוקפו של החלום רב הוא, ואשרי מי שראה את הצדיק ע״ה בחלום, ואשרי מי שאמר לו שלום, ואשרי המצפה לו שיתקיים. קבלתי באמונה שלמה את הסיפורים על גילויי החלומות אשר נתגלה הצדיק ליראי שמיים והשתדלתי להביא את סיפור החלום כלשון מספרה.

חלקו הנוסף של הספר מצטט את כל האזכורים של האדמו״ר רבי דוד ומשה זיע״א בספרות התורנית והמחקרית שנכתבו עד עתה, כולל פיוטי השירה שנכתבו בשבחו.

ספר זה יוצא לאור ומוגש לצבור הרחב ביום הילולת האדמו״ר רבי דוד ומשה זיע״א, ר״ח מר חשוון תשע״ד, יום המסוגל לישועות הצדיק המעתיר בתפילתו על כל ישראל, ובפרט על דורשי שמו וקהל עדתו, אני תקווה שספר זה יעלה על שלחן מלכים ויעשה פירות בקרב קוראיו ומחזיקיו.

מנאי זעירא, המצפה להקמת שבת נכון

ועל המקום משליך יהבו כביטחון

כי הוא הבורא לי לב טהור וחדש רוח נכון

ע״ה מאור שמחון ס״ט

הספרייה הפרטית של אלי פילו-רבי דוד ומשה-מאור שמחון

 

ספר זה מספר את סיפורו המופלא של גדול רבני מרוקו דבי דוד ומשה זיע"א, קורות ח״ו ותורתו. סיפורי מופת רבים נקשרו לדמותו רבת ההוד של רבי דוד ומשה זצוק״ל, ורבים מהם קובצו בספר זה המתעד, סרט ומנציח את עולמו של הצדיק ממרוקו אשר תפילותיו מעולם לא חזרו ריקם וברכותיו עשו רושם רב בשמים ובארץ לבטל גזרות קשות, ולגזור גזרות טובות על כלל ישראל.
מאות שנים אחר פסירת רבי דוד ומשה, אנו זוכים לברך על המוגמר עם פרסום יצירה מקיפה ורחבה הסוקרת את חייו ועולמו של ענק התורה והיראה, קדוש ישראל, רבי דוד ומשה זעי׳א.
״נפלאותיו מי יגיד, ושבחיו מי יעניד מורנו הרב דוד, ומשה שמו נקרא "

רבי דוד בוזגלו זצ"ל

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 218 מנויים נוספים
נובמבר 2013
א ב ג ד ה ו ש
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

רשימת הנושאים באתר