ארכיון יומי: 26 בינואר 2017


בס"ד מוסר בלערבי פרשת וארא – ביהודית תוניסאית

בס"ד       מוסר בלערבי פרשת וארא 

רבני תוניסיה

רבני תוניסיה


פלפרשה מתאע הזמעה האדי פרשת וארא .יחכילנה אלפסוק. וקתללי רבבי חב יכרז ולאד ישראל מן מצר ובעת משה רבינו באש יקול לפרעה באש ישייבהום. ומה חבשי פרעה. עאוד בעתלו רבבי מעה משה. ועטאהו אמארה. וקאלו נערף אללי פרעה מה חישייבהומשי. ואנה חנצ'רבו צ'רבאת קויין באש נוריללו קוותי. ומשאוו משה ואהרן לפרעה. וקאלולו קאלך רבבי שייב ולאד ישראל. ורמא אהרן אלעצא אללי פי ידהו ורזעת חנש. וחתה הסחארה מתאע פרעה לווחו עציאנהום וולאו חנושה. ובאעד מה רזעו כלהום עציאן. אלעצא מתאע אהרן בלעת אלעציאן מתאעהום. ופרעה מה חבשי ישייב ולאד ישראל. ורבבי קאל למשה. אמשי פצבאח בכרי לניל. תלקא פרעה גאדי באש ימשי לטואלית. עלא כאטר הווא כאן יסממי רוחו אילה. והווא אללי יתחכם פלארץ' וסמא. ומה ימשיש לטואלית. וכאן יקום בכרי אקבל מה יקומו לעבאד. וימשי לניל יעמל טואלית גאדי. ומשאלו משה וקאלו קאלך רבבי שייב ולאד ישראל ומה חבשי. ווקתהה בדאוו אלעקובאת מתאע מצר 1] רבבי קאל למשה באש אהרן יצ'רב הניל ויוללי אלמה אללי פי מצר כולו דם. וצ'רב אהרן הניל בלעצא. ומה לקאוושי אלמצריין האש ישרבו. וישראל אלמא האדאך כאן יקעדלהום מא. ווקתללי יאכדו אלמצרי יוללי דם. כאנשי אידא כאן ישרי בלפלוס יקעד מה. וחתה אלסחארה כרזו הדם. ובאעד 7 היאם ופא וכל שיי רזאע כיף מה כאן. ופרעה מה חבשי ישייב ישראל 2] אהרן עאוד צ'רב הניל בלעצא וכרז הזראן יאסר. וקאלו לחכמים ז"ל זראנא ואחדא. והומאן יצ'רבו פיהה והייא תכרז זראן. וולאת מצר מעבייה בזראן ותקלקו אלמצריין יאסר. לא עאד ינזמו יאכלו ולא ינעשו. וין מה ימשין ילקאו זראן. והוני לחז"ל קאלו. אלי הזראן עמל קדוש ד' כביר יאסר. אלי כאנו ירמיו רוחהם פנאר מתאע לפראן מתאע לכבז. חתה ואלו כאנו יתחרקו גאדי. והאדה באש יעמלו לכיף מתאע רבבי. ובעת פרעה למשה וקאלו נחי עלייה הזראן ונשייבכום. וצלא משה לרבבי וופא הזראן ומא חבשי פרעה ישייבהום 3] מצר תעבאת כלהה בלקמל. וחתה הסחארה מה נזמוש יעמלו אלקמל מן 2 סבאב 1] אלקמל מכלוק זגיר יאסר מה ינזמושי יתחכמו פיה 2] אלווטה כלהה כאנת קמל. וולאו מה עאדשי רזליהום ימשו אלווטה. והסחאר אידה כאן רזליה מה ימשושי אלווטה. מה עאדשי ינזם יסחר. ורבבי עטא קווה לטומאה. באש יוללי אלאכתייאר פי יד אלעבד יתבע הטומאה או לקדושה. האמה מאהמה כאנת קוות הטומאה. לקדושה אקווא מנהה. עלא כאטר לקדושה הייא אלחק 4] רבבי בעתלהום כל אנואע אלוחוש אללי מוזודין פלעאלם. וכאנו יקתלו פלעבאד ויכסרו פשזר. וחתה לקמל עאוד זא. אלי זא מעה לוחוש לכל. ותמה נוע מתאע ואחשה. אלי אסמהה אדני שדה. והייא מרבוטה מן הצרה מתאעהה מעה לוטה. ואידה כאן תתנחה הצרה מתאעהה מן לוטה תמות הייא. ולמנצ'ר מתאעהה. נפצהה לפוקאני עבד ולוטאני וחשה. ותאכל חתה לעבאד. וחתה הייא רבבי עמללהה נס באש תשארך פלמצוה האדי. ומשאת בלוטה אלי מרבוטה פיהה צרתהה מעאהה 5] בעתלהום רבבי אלפנא פלחיואנאת מתאעהום 6] משה כדא רמאץ' ועיינו פסמה וולאו אלמצריין אלכל מעביין בלחבוב 7] רבבי הבטלהום תלז כביר מכלט בנאר. וכסרלהום השזר ונעמה

 ואלכצ'רה אללי שאחת אלכל. ונאדה פרעה למשה וקאלו צללי לרבבי ויוקף עלייה התלז האדה ונשייבכום. וקאלו משה האוו תווה נכרז מן לבלאד ונצללי ונערף אללי מה חתשייבשי ישראל. וצלא משה ווקף התלז. וחתה אללי כרזו מן הסמה מה הבטושי לוטה. וקאעדו מעלקין. וחיהבטהום רבבי פי מלחמת גוג ומגוג וקתלי יזי אלמשיח
פי אוול לפרשה מתאע הזמעה האדי. לפסוק קאל אלי רבבי קאל למשה רבינו. וידבר אלקים אל משה ויאמר אני ד'. וארא אל אברהם וכו'. באל שדי ושמי ד' לא נודעתי להם. התפסיר מתאע לפסוק האדה הווא. אלי רבבי קאל למשה רבינו אלי אני ד'. מאענאהה האנה כלקת מדת הרחמים. ולאבות מה ווריתלומשי מדת הרחמים. הוני תממה זוז נשדאת. לחאזה לאוולה האש מדכל לכלאם האדה פלכלאם אלי קבלו. אלי משה רבינו זא ילום עלא רבבי אלי פרעה זאד קווה לכדמה עלא ישראל. נשדה אוכרה. מאדאם מדת הרחמים הייא חאזה באהייה. עלאש לאבות מה ערפלומשי מדת הרחמים.

תממה נשדה אוכרה מערופה פלפרשה מתאע הזמעה אלי פאתת. משה רבינו כיפאש יקול לרבבי למה הרעותה וכו'. יאכי רבבי יעמל חאזה דונייה. וכיפאש ילום עלא רבבי. וחאזה אוכרה. והאדה רבבי קאלו מן לאוול אלי חייקווי קלב פרעה. עלא השנווה זא חיילום.

הוני לפסוק האדה אלי פי אוול לפרשה מתאע הזמעה האדי. יזאווב הנשדאת מתאע לפרשה מתאע הזמעה אלי פאתת. רבבי קאעד יקוללנה עלאש משה רבינו זא ילום. עלא כאטר מדת הרחמים מה תוקאלתשי ללאבות. ובהאדה משה רבינו מה יערפאשי. ווקתלי שאף אלי זאדת לעבודה. כמם ודאי מדת הדין כדמת עלא רוחהה ורבבי מה חייכרזשי ישראל תווה. ובהאדה זא ילום. ורבבי קאלו אני ד'. אנתין ילזמך תערף אלי תממה מדת הרחמים. לאבות מה יסתחקושי. לאכן אנתין ילזמך תערף. עלאש. עלא כאטר לכן אמר לבני ישראל אני ד' והוצאתי אתכם וכו'. אלי משה רבינו הווא אלי חייכרז ישראל מן מצרים וחייולי למנהיג מתאע ישראל. ובהאדה ענדו חק משה רבינו ירפץ' למוהמה. אלי כל מנהיג יכמם עלא לקהל. ואידה כאן מה תמאשי מדת הרחמים. כיפאש חינזם ידאפע עליהם וקתלי יעמלו הדנוב. ובהאדה קאלו למה זה שלחתני. נערף אלי ישראל ישתאהלו באש יתעאקבו עלא הדנוב אלי עמלו ואלי קאעדין יעמלו. ולאכן מה תבעתנישי. מה נזמשי נחמל לעקובה אלי חייתעאקבו. ובהאדה רבבי קאלו אני ד'. תממה מדת הרחמים באש רצ'ה יוולי מנהיג. כיף מה נשופו פי עוון לעגל. סתעמל משה לכלמה האדי באש דאפע עלא ישראל. וישב משה אל ד'. שם הויה. קאל לרבי מוש קלתלי אני ד'. ובהאדה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך .האנה מה קבלת כאן מה קלתלי אני ד'. מה חתעמלשי מדת הרחמים אחשב מה בעתנישי ומה קבלתשי.

אכוואני לעזאז. מה תמאשי האשכון מה יגלטשי. לאכן רבבי יחכם לעולם במדת הרחמים וארך אפים. ומה יעאקבנאשי פי ווקתהה. אלי רבבי דימה יסתננה פינה וקתאש נרזעו בתשובה. ובהאדה אחנאן ילזמנה נערפו אלי אחנאן מוש צדיקים כבאר. וכל יום נעמלו פדנוב. וחתתה ואלו אלי רבבי מה עאקבנאשי. מוש מאענאהה ענדנה לחק פאלי נעמלו לכל. ובהאדה ילזמנה נתבתו רוחנה באש נעמלו תשובה.

 תלקאנה מראת נבדאוו נאקשו פדין ונקולו לא לחאזה האדי מה תדכלשי לבאלי וכיפאש תוולי איכה. תערפו עלאש נכממו איכה. עלא כאטר קאעדין יתביינלנה אלי אחנאן צחאח פי כל שיי. ומראת נחסו אלי משה רבינו מה פהמשי האש יקצד רבבי. וחתתה אלי מה יכמושי עלא משה רבינו. יקולו לחכמים מה ערפושי יפסרו התורה. ואלי יכאף מן לחכמים יחטהה פי ראס הרביין מתאע לווקת האדה. יקולך מה פהמושי כלאם הרמב"ם האו כלאם הש"ע. ילזמנה נערפו אלי אחנאן הומאן אלי מה קאעדין נפאהמו שיי. ומהמה כאנת קוות לחכמה מתאע לעבאד מתאע תווה. מה יווצלושי לחצה מן לאלף מתאע לחכמה מתאע הרביין מתאע קבל. אלי כאנו יערפו התורה והתפסיר מתאעה עלא לפשט ורמז ודרש וסוד מן הראס. תווה אלי יערף גמרה מן הראס יסתממה גאון וחכם עצום. ונזיוו לחכמים מתאע תווה. לגויים ברוחום יסתערפו אלי הרביין אלי יקראו לגמרה אקווה ביאסר מן לקראייה אלי קאעדין יקראווהה הומאן. ובהאדה אחנאן דור מתאענה. אלי יסתממה חלש יאסר פלחכמה. ובלאכץ אחנאן אלי מה נקראוושי התורה יאסר. ילזמנה נקבלו כלאם לחכמים. הניקאש מוזוד וינזם כל ואחד ינשד וינאקש עלאש וכיפאש. ולאכן ילזמנה נקבלו לכלאם מתאע לחכמים. אלי אחנאן האש קרינה קבאלתהם באש נצפיוו הדין ונחללו ונחרמו כיף מה נחבו. ונזיבו הוני מעשה כתבתו הזמעה אלי פאתת בלעברית. מן סירת למוסר לכביר אלי פיה נעאווד נכתבו בלערבי. תממה ואחד זאוואלי ידור מן בלאצה לבלאצה באש ילם שוייה נדבות. משה לבלאד דכל פי נהאר בארד יאסר. והווא מה כלאשי מליח והתלז האבט בקווה. פשארע מה תממה חד יתעדדה מן כתרת לברד. רזליה מה עאדשי יגד ימשי ביהם מן כתרת לברד. שאף דייאר פרח. תקרב לאוול דאר קאל תווה יחלולי ויעטיווני חאזה שכונה נשכן ביהה קלבי וידפיווני בחדה השכאן מתאעהם. ולאכן מן כתרת לברד. חתתה ואלו אלי דק עלא לבאב מה חלו חד. ממכן מה סמעוהושי אלי מכטיין בברשה בטאטן. האו עגזו מן כתרת לברד. קאל נמשי הצלה תווה וקת מנחה לאזם תלקא גאדי נאס חתצללי תווה יווכלוני ויידפיווני. הצלה כאנת פשרע התאני. מאשי יכרכר פי רוחו וצל לשארע בסיף. תקרב לצלה. רזליה מה עאדשי יחכם פיהם. קריב באש יוצל לצלה מה נזמשי אכתר טאח דאך. ותכטטה בתלז. תממה ואחד מאשי לצלה עטר פיה טאח. קאל האשכון לבגל האדה אלי לווח חוואייז פתנייה יטייח לעבאד. וקתלי תבת מליח לקא עבד דאייך. חב יכרכרו לצלה מה נזמשי. משה לצלה נאדה לעבאד אלי גאדי. דכלו לצלה סכנו שוייה פייקו עטאוו תאיי סכון. עטאוו כלה חאזה. וכלאוו ידפפה שוייה וצלאוו מנחה. באעד מה כמלו מנחה לקאוו הצ'יף האדה כולו ירעש. תלמו עליה. הרבי מתאעהם רבי אליעזר. אלי תווה כיף תלפת לאלי צאייר פצלה. באעד מה כמל צלה. נשד האש תממה. חכאוולו. קאלום שאהל יאסר יעמל כיפי. קאלולו האש תעמל אנתין. קאלום מראת יופאלי לחטב פדאר ומה ענדישי פלוס. נקרא נשמת כל חי נשכן. קאלו לצ'יף. ולאכן הווא קראהה כיף הסגולה. מאענאהה מה תפעלשי מעאהה. ומה שכנשי. וקתהה הרבי קאלום האנה האכה אלי ענדי. מה נפעשי זיבולו טביב. יהי רצון. אלי רבבי יעטינה לכיר ולהנה וצחה. ויבעתלנה משיח צדקינו. במהרה בימינו. אמן סלה.  

מפטיר והפטרה פרשת וארא בנוסח יהודי מרוקו

מפטיר והפטרה פרשת וארא בנוסח יהודי מרוקו

מבצע מוראל-מקורות שונים

מבצע מוראל-תמונה 1

אין זה מן הנמנע שבמהלך הדברים נודע למישהו בברן, משהו על כוונותינו, אך איש לא הזכיר זאת מעולם. את האמת לא נוכל היום לדעת. יתכן שכמה מן היושבים בשלטון, בהיזכרם בטרגדיה האנושית של שנות המלחמה, כשיישום קפדני של החוקים הביא למותם של חפים מפשע רבים כל-כך, העדיפו כעת לעצום עין. לא נעשתה כל חקירה בנידון. כל עוד לא עבר איש על החוק השווייצרי, וקבוצות הילדים עזבו את שווייץ תוך שלושה חודשים – לא נראו קשיים באופק.

מכתבי ההמלצה הנזכרים לעיל היו תנאי בל יעבור לתחילת שליחותי. באחד מהם הוצגתי כשליח ״אוסאן״ לצפון אפריקה. ובאחד כחבר O.S.E  בצפון אפריקה ומרוקו. על מנת להשיג מכתבי המלצה אלו, כמו גם את שיתוף הפעולה השווייצרי הרשמי, היה הכרח לקשור את שני הארגונים. מכל מקום, מהצד המרוקני, כל חשד לקשר עם ־.O.S.E היה עלול להמיט אסון על המשימה, כיון שארגון בינלאומי זה פעל במרוקו והודבקה לו תווית של ״ציוני״. כך, הבחירה של ״אוסאן״ גרמה לי בעיות מאוחר יותר. אבל מצד שני, קשה להניח כי הרשויות השווייצריות היו מסכימות להמליץ על ארגון בלתי מוכר ושאינו קשור ל  .O.S.E הרשויות השווייצריות לא נתבקשו מעולם לשתף פעולה באורח מחתרתי, ומכל מקום לעולם לא היו מסכימות לכך.

תיבת דואר על שם ״אוסאן״ נפתחה במשרד הדואר הראשי בג׳נווה, מול משרדי n־.O.S.E: נייר כתיבה רשמי הנושא כתובת זו הוכן לשימוש ״אוסאן״ בג׳נווה ובמרוקו. כל המכתבים היו חייבים להיות חתומים על־ידי נ׳ להמן, המזכיר הכללי של ״אוסאן״ (למעשה, העלמה אאידה שירמן). במידת הצורך היה עלינו לפנות למנהל ״אוסאן״ במרוקו כ״פרופ׳ אברזון״, ולא פרופ׳ בלוך.

הזירה המרוקנית

אחרי מלחמת העולם השניה, האוכלוסיה היהודית של מרוקו(בני חסות של צרפת וספרד ותושבי טנג׳יר) מנתה כמעט 300,000 איש. ב־8 השנים שחלפו בין הכרזת העצמאות של ישראל ב־15 במאי 1948 ועצמאות מרוקו ב־2 במארס 1956, קרוב ל־100,000 יהודים ממרוקו עלו לישראל וכי20,000 היגרו למקומות אחרים, בעיקר לצרפת.

למרות שלפני הכיבוש הצרפתי של המדינה בשנת 1912 היו היהודים, כ׳׳אהל אל־ד׳מה״,* במצב מסוכן, ב־1956 היה עדיין יחסם של המלך וממשלתו כלפי היהודים נוח. עם זאת, ההגירה לישראל נאסרה, בלחץ הליגה הערבית ונשיא מצרים נאצר, וקשר המכתבים בין המדינות נותק במהרה. קבלת דרכון מרוקני הפכה למשימה קשה מאוד ליהודי מרוקו.

ב׳1958 חלה הידרדרות גדולה במצב וחששות החליפו את מקום האופטימיות. צעירים יהודים נאסרו, נערות נאנסו, וקטינים – בני שני המינים – נחטפו ואוסלמו בכוח. ״מדיניות זו״ מוסדה לאחר מכן, כשראש מפלגת האסתקלאל, עלאל אל־פאסי, התמנה לתפקיד שר לענייני האסלאם ומטרתו הראשית, מסתבר, היתה ההודעה הכמעט יומיומית על מספר היהודים שהתאסלמו.

במהרה פותחה פעילות מחתרתית על־ידי ״המוסד״, תוך שיתוף פעולה עם קבוצות מקומיות, לזרז את יציאתם של יהודים רבים ככל האפשר. אך זו היתה פעולה מסוכנת, ועד מאי 1961 רק כ־10,000 יהודים הצליחו לעזוב את המדינה במשך ארבע השנים.

שני מאורעות שהתרחשו בדצמבר 1960 – ינואר 1961 היוו את נקודת המפנה ליהודי מרוקו. ראשית, לנשיא נאצר נערכה קבלת פנים מרשימה כשבא לקזבלנקה לפגוש את מנהיגי הליגה הערבית. ילדים יהודים מרוקנים שיצאו לרחובות עם בני ארצם המוסלמים כדי לקבל את הראיס המצרי, פוזרו באכזריות. המדים שלהם בצבע כחול לבן(כצבע סמלה של ישראל), לא זכו להערכה ממנהיגו הכאריזמטי של העולם הערבי, גם לא מהאוכלוסיה המקומית. לעומת זאת, ילדים יהודים אחרים לבושים במדי צופים מרוקנים, הצליחו להגיע לחוף ללא הטרדה ובאלמוניות, משם הם עזבו את הארץ בסתר בספינה.

שנית, בליל כפור שבין ה־9 והי10 בינואר, סירה ספרדית קטנה ושמה Pisces, היא ספינת ״אגוז״, התהפכה בסערה בין אלחוסימה וגיברלטר. טבעו 43 יהודים מרוקנים (בתוכם 24 ילדים) שביקשו לברוח ממרוקו, ישראלי אחד וספרדי אחד, אחיו של הקפטן. היחידים שניצלו היו הקפטן הספרדי ועוזרו, בן דודו.

סבלה של יהדות מרוקו הובא לידיעת העולם באירוע טרגי ודרמטי זה, ולא ניתן עוד להסתירו. ממשלת מרוקו מצאה את עצמה במצב מביך למדי בתקופה שבה הסתמכה על העולם המערבי, לשם קבלת תמיכה. על מוחמד החמישי, הליברלי, הופעל לחץ דיסקרטי, במיוחד על־ידי מדינות שמעבר לאוקינוס האטלנטי, על מנת שיתערב, וייתכן כי היה נוקט מדיניות גמישה יותר בעניין אישור הדרכונים ליהודי מרוקו ־ בדיוק חודש לפני מותו. את מקומו ירש בנו, המלך חסן השני, שהתחנך בצרפת.

טרגדיית ספינת ״אגוז״ לא הפסיקה את יציאת מרוקו האיטית, ואף לא את פעילותה האמיצה של המחתרת. מפקד הרשת המחתרתית החדש, הקצין אלכס גתמון, הגיע בדצמבר. הוא התפטר מתפקידו בצה׳׳ל כדי לקחת משימה זו על עצמו, בעזרת קבוצה מסורה של צעירים, נשים וגברים, מקומיים וישראליים. מלבד הרפתקאות מחתרתיות של יציאת 300-100 איש בחודש, חיפש ״המוסד״ פריצת דרך שתכריח את הממשלה המרוקנית – באמצעות לחץ בינלאומי, או בדרך אחרת – לנקוט מדיניות שתאפשר יציאה המונית של יהודי מרוקו. למרות הסתייגויות אחדות מהתוכנית המזורזת של ״אוסאן״ ועליית הנוער, במיוחד במה שנוגע לכישורים שלי לבצעה בהצלחה, הסכימו אנשי ״המוסד״ לשתף איתי פעולה בכל דרך אפשרית.

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 156 מנויים נוספים

ינואר 2017
א ב ג ד ה ו ש
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

רשימת הנושאים באתר