ארכיון יומי: 30 ביוני 2021


יחס דבדו-אליהו רפאל מרציאנו-משפחת בן הארונא-חיון-ארוואח- אפרייאט- שרביט- בן סעדון- לעסרי- תורג'מן- זמאמא- מניגץ.

משפחת בן הארונא

פרי עץ הדר, ראש בית אב, מזרע היחס והמעלה, מוכתר בנימוסין, עושה חסדים, הצדיק ר׳ שמואל (די בן הארונא) הניח ברכה: יהודה, יוסף, מרימא, סעידא.

איש צדיק, זקן ונשוא פנים, עניו ותמים דרך, בעל צדקה וגומל חסדים, הזקן הכשר ר׳ יהודה הוליד: שמואל הי״ד, דוד, שלמה, שמעון, אברהם, יצחק, יוסף, צלטאנא הי״ד, נונא הי״ד, (שתיהן נספו בסערה של פוגרום ג׳ראדא) אסתר, סאעודא, עווישא.

המרוחם, טוב וישר, בענייניו מאושר, מתפרנס מיגיע כפיו, עושה צדקות, הצדיק ר׳ יוסף הוליד: שמואל, עווישא, צליטנא, אסתר.

השם הטוב, צדיק תמים, גומל חסדים עם הבריות, שייף עייל שייף נפיק הצדיק ר׳ יהודה הוליד: אהרן.

הזקן הכשר, הולך תמים ופועל צדק, חי מעמל עשר אצבעותיו, ירא ה/ הצדיק ר׳ אהרן הוליד: ציון, סתירא, סוויעדי, מרימא, מאחא.

הזקן הכשר, מנא דכשר, מדותיו מדות יוצרו, יראת ה׳ היא אוצרו, גומל חסדים עם החיים ועם הנפטרים, בעל צדקה, הצדיק ר׳ יוסף (המי בן שמכא) הוליד: מסעוד, אהרן, רחמים, עווישא, סתירא, סאעודא, מאחא.

השם הטוב, טוב בעיני אלהים ואדם, מיראי ה׳ וחושבי שמו, אוהב את הצדקות, מרבה להטיב, הצדיק ר׳ יהודה (די בן הארונא) הוליד: רחמים, יעקב, מסעוד, לוויהא, זהארי, מאחא.

המנוח עדין הנפש הצדיק ר׳ רחמים נפטר בלא זרע ב״מ.

גברא רבא יקירא, אוצר כלי חמדה, בעל מדות נעלות, מכניס אורחים, בעל צדקה, הצדיק ר׳ יעקב הוליד: שמעון, אהרן, יהודה, אסתר, פרטון.

הצדיק, תם וישר, בענייניו מאושר, ירא את ה/ גומל חסדים, משכים ומעריב לבי כנישתא, טוב למקום טוב לבריות, הזקן הכשר ר׳ מסעוד הוליד: רחמים, יצחק, יהודה, רהיט, ג׳ולייט, אסתר.

משפחת מניגץ

איש צדיק, ירא את ה׳ ושלם, הולך בתומו, גומל חסדים עם החיים ועם הנפטרים, ר׳ אברהם (די מניגץ) הוליד: דוד, מרימא, סעידא, עווישא.

המנוח, תם ועניו, חי מיגיע כפיו, משכים ומעריב, זקן ונשוא פנים ר׳ דוד הוליד: שמעון, משה, יצחק, אברהם, יוסף, עישא, נונא, מרימא, סתירא.

המרוחם, מכבד תורה ולומדיה, גומל חסדים, משכים ומעריב לעבודת בוראו, הצדיק ר׳ אהרן (די מניגץ) (מקום מגוריו היה בתאוורירת) נלב״ע ולא הניח זרע ב״מ.

משפחה זמאמא

בן איש חי, מקבציאל רב פעלים לגמילות חסד, שמו נודע בשערים, אילן ששרשיו מרובים, בעל צדקה ובעל אבסניא, אדם אמיד, ה׳ בירך אותו בעושר רב, סבל יסורים קשים ע״י אנשי המורד בוחמארא, עקב כך נלב״ע, ה׳ ינקום דמו וידרוש נקמתו, הצדיק ר׳ משה הניח ברבה: יצחק, אברהם, אהרן, מסעוד.

האחים יצחק, אברהם, אהרן נלב״ע בלי להניח זרע ב״מ.

המרוחם, מתהלך בתומו, משבים ומעריב לבי בנישתא, בעל צדקות, רחים ומוקיר רבנן, הזקן הבשר, שב גם ישיש, ר׳ מסעוד הוליד: אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרן, שלמה, דוד, לוויהא, סאעודא, רחל, עווישא.

פרי עץ הדר, ענף עץ עבות, גומל חסדים טובים, יראת ה׳ היא אוצרו, הצדיק ר׳ מבלוף הניח ברבה: יוסף, אהרן.

הצדיק, נבבד ועניו, מאושר בענייניו, עושה חסדים, שייף עייל שייף נפיק, הזקן הבשר ר׳ יוסף הוליד: משה, מסעוד, אברהם, יעקב, רחמים, מבלוף, מרימא, אסתר, סאעודא.

השם הטוב, רץ למצוות ולמעשים טובים, מתפרנס מעמל עשר אצבעותיו, חבר בחברת רשב״י, עושה חסדים עם החיים ועם הנפטרים, הזקן הכשר ר׳ אהרן הוליד: משה, שלמה, דוד, רחמים, נונא, סאעודא, סתירא, מרימא, מאחא, עווישא, לוויהא.

משפחת תורג'מן

 

תולדות המשפחה

המשפחה הנכבדה מוזכרת בדבדו בשטר משנת תקי״ח (1758), יש ענף ממשפחת תורג׳מן המתייחס למשפחת מרציאנו, ושמעתי ממגיד אמת ממשפחת תורג׳מן, הזוכר בצעירותו פנו אליו ״בן מרציאנו״! תנא דמסייע לדבריו, מצאתי כתוב על מצבה בבית החיים החדש: … יצחק מרציאנו המי תרג׳מן (ראה בנוסח המצבה להלן); מאידך בשטר משנת תקס״ב מוזכר: ר׳ יוסף בן יצחק בן סוסאן יריץ אטורג׳מאן! ואם לא די בכך שמעתי ממגיד אמת, על צעיר בן למשפחת תורג׳מן מעיר פאם שהגיע לדבדו במאה התשע עשרה לעסוק בעבודות מזדמנות, ומעובד זמני בדברו, החליט להיות תושב של קבע, נשא אשה והקים בית. יש אם כן שלוש גירסאות למקור משפחת תורג׳מן בדבדו.

ציון הצדיק החסיד האלהי רבינו יוסף תורג׳מן זלה״ה אשר רבים נושעו על ידו נמצא בבית החיים הישן.

איש צדיק, זרע קדושים, ראש בית אב, תם וישר, שמו נודע בשערים, הזקן הכשר ר׳ יוסף הניח ברכה: יעקב, יצחק.

בן איש חיל, זקן ונשוא פנים, הולך תמים, ופועל צדק, קנה שם טוב קנה לעצמו, דחיל חטאין ועביד טבין, הצדיק ר׳ יעקב הוליד: ר׳ אהרן, משה, יוסף, שלמה, עישא, נונא.

המשכיל ונבון, יקר רוח איש תבונה, ידיו רב לו בספר תורת ה/ מתחסד עם קונו, זוכה ומזכה, ענוותן ושפל ברך, הזקן הכשר ר׳ אהרן הוליד: אברהם, ציון, חיים, שמואל, עווישא, לאה, רחל, סאעודא, רוזיט.

הגבר המרומם, אור יומם, מתפרנס מיגיע כפיו, רץ למצוה קלה כבחמורה, בעל צדקה, הזקן הכשר ר׳ משה הוליד: יצחק, יעקב, אפרים, זהארי, סטונא, יאקות.

המרוחם, הולך ביושרו, עושה צדקות, בעל מדות נעלות, נוח לה׳ ונוח לבריות, רודף צדקה וחסד, הזקן הכשר הצדיק ר׳ יוסף הוליד: מסעוד, פריחא, אסתר, עווישא, זהארי, מרים.

הזקן ונשוא פנים, יקר מפנינים, גומל חסדים טובים, לא מחזיק טיבותא לנפשיה הצדיק ר׳ שלמה הוליד: יעקב, שמואל, סאעודא, זהארי, דינה, שושנה.

הנכבד ויקר, תם וישר, מתפרנס מעמל כפיו, נקי כפים, הולך בתום, גומל חסדים, הזקן הכשר הצדיק ר׳ יצחק (בן ר׳ יוסף הנז׳) הוליד: יוסף, משה, מרימא, סעודא.

המרוחם, טהור לב ועדין נפש הצדיק ר׳ יוסף ה׳ ינקום דמו ודם זרעיותיו לא הניח זרע ב״מ.

גבר מרומם, אור יומם, עניו ושפל ברך, עושה חסדים טובים, גדל בשם טוב ונפטר בשם טוב, הצדיק ר׳ משה הוליד: שמעון, יוסף, אהרן, נונא, קאמיל.

משפחת לעסרי

אבות המשפחה הנכבדה באו לדברו מעיר תאזא במאה התשע עשרה.

גברא רבא, ענף עץ עבות, תם וישר, מתהלך בתומו צדיק, גדל בשם טוב ונפטר בשם טוב, הזקן הכשר הצדיק ר׳ יוסף הוליד: אברהם, משה, אליהו, שלמה.

הזקן הכשר, מאנשי תמימי דרך, ענוותן ושפל ברך, ירא אלהים וסר מרע, הצדיק ר׳ אברהם הוליד: יוסף, יצחק, יהודה, לעאיישא, מרימא.

הנכבד ויקר, משכיל ונבון, ידיו רב לו בספר תורת ה/ ירא ה׳ ושלם, זוכה ומזכה הרבים ר׳ אליהו הוליד: זהארי.

המרוחם, הולך ביושרו, מדותיו מדות יוצרו, בעל שם טוב, הזקן הכשר ר׳ משה הוליד: מרדכי, יוסף, יעקב, סעדיה, יצחק, שמעון, לוויהא, אסתר, מאחא, סאעודא, סולטאנא.

המנוח, איש תם וישר, משכים ומעריב לבי כנישתא, הזקן הכשר ר׳ שלמה הוליד: סעדיה, יוסף, עווישא, סאעודא.

משפחת בן סעדון

משפחה נכבדה, ידועה לשם ולתהלה בקהילות מרוקו, אלג׳יריה ותוניסיה, העמידה רבנים וחכמים בעיר פאס ובעיר מראכש ועוד (ראה ספרו של הרב יוסף בן נאיים ז״ל: מלכי רבנן); הרב פנחס סעדון, גאון ומקובל אלהי, מהעיר ג׳רבה בתוניסיה, חיבר ספר ״פסקי הראש״ ביאור מאמרי חז״ל לפי תורת הקבלה (תוניס תרמ״ד).

בן איש חיל, צדיק תמים, ירא ה׳ ושלם, גדל בשם טוב ונפטר בשם טוב, הצדיק ר׳ יצחק הוליד: שלמה.

הזקן הבשר, תם וישר, מכבד תורה ולומדיה, משכים ומעריב, גומל חסדים, הצדיק ר׳ שלמה הניח ברכה: יעקב, יצחק.

איש צדיק, עניו, מאושר בענייניו, מתפרנס מיגיע בפיו, גומל חסדים טובים, מכניס אורחים, ירא אלהים וסר מרע, הזקן הכשר ר׳ יעקב הוליד: שלמה, משה, דוד, שמעון, ג׳והרא, מאחא.

המרוחם, מתהלך בתום, שייף עייל שייף נפיק, משכים ומעריב, נודב נדבות, הזקן הכשר ר׳ יצחק הוליד: אליהו, יאקות, מרימא.

משפחת שרביט

יקר ונכבד, חי מיגיע עשר אצבעותיו, גומל חסדים, הולך בתומו, משכים ומעריב לבית כנסת, הצדיק ר׳ יצחק הוליד: יוסף, שמעון, רפאל, מאיר, אהרן, אסתר, סליטנא.

משפחת אפרייאט

הצדיק, איש עבודה ומלאכה, בעל מדות טובות, משכים ומעריב הצדיק ר׳ נסים הוליד: סעדיה.

משפחת ארוואח

הזקן הכשר, עניו ותמים דרך, גומל חסדים טובים, משכים ומעריב, הצדיק ר׳ משה הוליד: אהרן, אברהם, מאיר, מרדכי, ־ליזא.

משפחת חיון

גברא רבא, ירא אלהים וסר מרע, עושה צדקות, מתפרנס באמונה וביושר מעמל עשר אצבעותיו, הצדיק ר׳ מתתיה הוליד: סאעודא, מרים.

יחס דבדו-אליהו רפאל מרציאנו-משפחת בן הארונא-חיון-ארוואח- אפרייאט- שרביט- בן סעדון- לעסרי- תורג'מן- זמאמא- מניגץ.

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 182 מנויים נוספים

יוני 2021
א ב ג ד ה ו ש
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

רשימת הנושאים באתר