ארכיון יומי: 29 בספטמבר 2017


סדר הווידוי ותפלות יוה״כ סימנים תרז, תריט, תרכא־תרכד-רבי משה אבן צור

משכיל שיר הידידות

שולחן ערוך מפוייט שירת ההלכה

לרבי משה אבן צור

השירה והפיוט הם בבואה וחלק בלתי נפרד מחיי היהודים לדורותיהם במזרח ובמערב. הספר שלפנינו הוא מחקר חלוצי, שכן לא מצאנו לפניו בשום קהילה פיוטי הלכה על פי סדר הסימנים והסעיפים של השו"ע. זהו חידוש הגדול של רבי משה אבן צור.

בספר זה זוכה שירת ההלכה של הפייטן לחשיפה ראשונית מתוך כתב היד במהדורה מדעית. החלק הראשון של הספר סוקר את יצירתו הכוללת של רמב"ץ, ותחנות בשירת ההלכה. חלק ניכר מהמבוא דן בפואטיקה של שירה זו.

החלק השני מציג את החיבור " משכיל שיר הידיות " – שולחן ערוך מפוייט לרבי משה אבן צור, תוך ביאור הפיוט והפנייה לסעיפים בשו"ע, שאליהם הוא מכוון בכל סטרופה של הפיוט.

ד"ר יוסף גבאי, עוסק באזהרות ובשירת ההלכה. הוא איש חינוך במשך עשרות שנים במערכת החינוך העל יסודית, ושימש כמנהל וכמפקח ברשת אמי"ת וכמדריך ארצי. הוא עוסק בההדרת ספר השירים של רבי משה אבן צור " צלצלי שמע ", ובכך הוא תורם נדבך נוסף בחקר שירת פייטני מרוקו.

סדר הווידוי ותפלות יוה״כ סימנים תרז, תריט, תרכא־תרכד

אין חותמים בוידוי מנחת הערב                  ובלילה חזן בישיבה של מעלה יֹאמר

וכל נדרי וברכת שהחיינו                         לאומרה בלי כוס דינה נגמר

וברוך שם בלילה וביום                            בקול רם יתאמר

וריחו לא נָמָר (יר׳ מח,יא)

5 נוהגים ללון בכנסת                                       ולומר כל הלילה שירות ותשבחות

ואם חל בשבת לאמֹר וַיְכֻולּוּ                      וברכה מעין שבע יְיַשֵּׁר אֱורָחוֹת

יהי חותם מְקַדֵּשׁ השבת וחזן                     יעמיד שנים אצלו משתי הרוחות

כאיש אשר אין בפיו תוכחות (תה׳ לח, טו )

מברכים על המילה בלא כוס                      אחר קריאת התורה וחזרת הספר

10 ובספר ראשון קורים ששה באחרי מות  והמפטיר בעשור ואמר סולו ישפר

ובמוסף אומר חזן סדר עבודה                            וחטאתי עויתי פשעתי בוידוי יהי תופר

 

  1. אין… הערב: אין אומרים וידוי בחזרת הש״ץ בתפילת מנחה של ערב יום הכיפורים, או״ח תרז, ה. ובלילה… יאמר: בליל יום הכיפורים אומר הש״ץ ׳בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה׳, או״ח תריט, א.

וכל… נגמר: ואח׳׳כ אומרים כל נדרי, ולאחריה מברך ברכת שהחיינו בלא כוס מפני הצום, או״ח תריט, א. 3. וברוך… יתאמר: בליל כיפור ולמחרתו אומרים ׳ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד׳ בקול רם, או״ח תריט, ב.. וריחו… נמר: נמשך לטור הקודם, שלא ישנה אמירת ׳ברוך שם כבוד מלכותו׳ ביום ובלילה, והלשון על פי יר׳ מח, יא. נמר: פירש רד״ק נמר – התחלף. 5. נוהגים… ותשבחות: או״ח תריט, ו. 6. ואם… אורחות: חל יו״כ בשבת אומרים ׳ויכולו׳ בערב שבת וברכת ׳מעין שבע׳, או״ח תריט, ג. 7. יהי… שבת: אחר ברכת ׳מעין שבע׳ חותם מקדש השבת׳, ואינו מזכיר את יו״כ, או׳יח תריט, ג. וחזן… הרוחות: ביו״כ צריך להעמיד שני סומכים אחד מימין לש״ץ ואחד משמאלו, והם שתי הרוחות, או״ח תריט, ד. 8. כאיש… תוכחות: כאילו אין לש״ץ יכולת להתפלל לבדו, על כן הוא מעמיד שניים אצלו, והלשון על פי תה׳ לח, טו. 9. מברכים… הספר: מלין ביו״כ לאחר קריאת התורה, בלי ברכה על כוס יין, ואם צריכין לצאת מבית הכנסת, אין מלין עד שמחזירין ס״ת למקומו, או״ח תרכא, ב-ג. 10. ובספר… מות: מוציאין שני ס״ת, בראשון קוראין שישה עולים בפרשת אחרי מות (ויק׳ טז, א-לד), או״ח תרכא, א. והמפטיר… סולו: והמפטיר קורא בשני בפרשת ׳ובעשור לחודש׳(במי כט, ז-יא), ומפטיר ׳ואמר סולו סולו׳(יש׳ נז, יד-כא -נח, א-יד), או״ח תרכא, א. 11. ובמוסף… בוידוי: במוסף אומר הש״ץ סדר העבודה, וכן סדר הווידוי, או״ח תרכא, ד-ה

 

וְעַל כָּל עַם הַקָּהַל יְכַפֵּר (ויק׳ טז, לג)

שלושה קורים במנחה בפרשת עריות      והשלישי יפטיר ביונה בהשכל ודעה

וקודם אומר אשרי ובא לציון                    ומפסוק ואני תפלתי תהי מנועה

15 ואומר צדקתך ולהתפלל מוסף                      קודם שבעה

 

בַּיוֹם הַהוּא נְאֻם ה' צְבָאוֹת תָּמוּשׁ הַיָּתֵד הַתְּקוָּעה(יש׳ כב, כה)

 

הנעילה יתפלל כאשר                                  החמה תהיה בראש האילנות

ואומר אשרי וקדיש                                         וחזן יקצר בפסוקים וסליחות ורננות

ובשבת להזכיר של שבת                                  בוידויו שלאחר השנות

                        לֵב צַדִּיק יֶהְגֶּה לַעֲנוֹת ( מש' טו, כח )

 

בקדושה אומרים כתר כמו במוסף                  ונושאים כפים ובסוף הסליחות

בפסוק ה׳ הוא האלקים                            יערכו שבעה מזבחות

ותוקעים תשר״ת ולהבדיל                        בחונן הדעת בערבית חוזים נכוחות

ולשון עִלְּגִים תְּמַהֵר לְדַבֵּר צָחוֹת (יש׳ לב, ד)

25 נר ששבת לבד ראוי לברכה                          וכן הנר הנדלק ממנו

וגם ביציאת יום כפורים                            תוספת מעט מחול יקדישנו

ועל כוס יין בלי בשמים                            הבדל יבדילני

לֹא תֹסֵף עָלָיו וְלֹא תִגְרַע מִמֶּנוּ (דב׳ יג, א)

 

  1. ועל… יכפר: והוא מעניין עבודת יו״כ, שהכוהן מכפר בעבודתו על כלל עם ישראל, והלשון על פי ויק׳ טז, לג. 13. שלושה… עריות: במנחה מוצאין ס״ת וקוראיו בפרשת עריות (ויק׳ יח, א-ל), או״ח תרכב, ב. והשלישי… ביונה: השלישי מפטיר בספר יונה (יונה א, א – ד, יא), או״ח תרכב, ב. 14. וקודם… לציון: או״ח תרכב, א. ומפסוק… מנועה: אין אומרים במנחה ׳ואני תפלתי׳ אפילו אם חל יום הכיפורים בשבת, או״ח תרכב, א. 15. ואומר צדקתך: חל יום הכיפורים בשבת, אומרים ׳צדקתך כהררי אלי, לאחר תפילת העמידה, והם פסוקים הנאמרים במנחה של שבת. ולהתפלל… שבעה: טוב להתחיל תפילת מוסף קודם שבע שעות, ברכות כח ע״א, או״ח תרכ, א. 16. ביום… התקועה: רומז לימות המשיח הכתובים בהפטרה, שאז יחזרו להקריב קורבנות, והלשון על פי יש׳ כב, כה. 17. הנעילה… האילנות: זמן תפילת נעילה כשהחמה בראש האילנות, או״ח תרכג, ב. 18. ואומר… וקדיש: או״ח תרכג, א. וחזן… ורננות: צריך לקצר בסליחות וברעות, כדי שיגמרו הנעילה קודם שקיעת החמה, או״ח תרכג, ב. 19. ובשבת… בוידוי: חל יום הכיפורים בשבת, מזכיר בעמידה את יום השבת, אבל בווידוי שלאחר התפילה אינו מזכיר בו שבת, או״ח תרכג, ג. 20. לב… לענות: המילה צדיק מוסבת לש״ץ שינהג כהלכה בתפילת נעילה (בשל מגבלות הזמן), והלשון על פי מש׳ טו, כח. 22-21. בקדושה… במוסף: בחזרת הש״ץ של נעילה אומרים קדושת ׳כתר יתנו לך׳ כמו בתפילת מוסף, או״ח תרכג, ד. ונושאים כפים: הכוהנים עולים לדוכן ונושאים כפיהם בנעילה, תענית כו ע״ב, או״ח תרכג, ה. ובסוף… שבעה: בסוף הסליחות אומרים שבע פעמים פסוק ׳ה׳ הוא האלוקים׳, והוא הפסוק שענה העם עם אליהו בהר הכרמל, ומשמעותו קבלת מלכות שמים או״ח תרכג, ו.

ה׳.״ האלוקים: על פי מל״א יח, לט. שבעה מזבחות: על פי במי כג, א. 23. ותוקעים תשר״ת: לאחר תפילת נעילה תוקעים סדר תשר״ת, או״ח תרכג, ו. ולהבדיל: בערבית של מוצאי יום הכיפורים אומרים הבדלה בברכת ׳אתה חונן׳, או״ח תרכד, א. חוזים נכוחות: המילה נכוחות עניינה ישרות, ר״ל החכמים הישרים יודעים להמתין לתפילת ערבית כדי שיהיו מוסיפין מהחול על הקודש, והלשון על פי יש׳ ל, י. 24. ולשון… צחות: המילה תמהר באה להדגיש שאין למהר ולהתפלל ערבית, אלא יוסיפו מהחול על הקודש, והלשון על פי יש׳ לב, ד. 25. נר… לברכה: אין מברכין בורא מאורי האש במוצאי יום הכיפורים, אלא על נר שדלק מערב יום הכיפורים, או״ח תרכד, ה. וכן… ממנו: אם הדליקו נר חדש מנר ששבת, יכולים לברך עליו, או״ח תרכד, ה. 26. וגם… יקדישנו: והוא תוספת חול על הקודש גם ביציאת יום הכיפורים. 27. ועל… יבדילנו: מבדילים על הכוס, אבל אין מברכים על הבשמים, או״ח תרכד, ג. 28. לא… ממנו: לומר שבהבדלה במוצאי יום הכיפורים, שאין להוסיף או לגרוע מהדינים שנזכרו בה, והלשון על פי דב׳ יג, א.

הירשם לבלוג באמצעות המייל

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

הצטרפו ל 218 מנויים נוספים
ספטמבר 2017
א ב ג ד ה ו ש
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

רשימת הנושאים באתר